กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิต ในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ 3

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เปลี่ยนกรมสรรพสามิต ในยุคดิจิทัลด้วย Digital Transformation” ครั้งที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และรับทราบ ปัญหาอุปสรรค ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพสามิต ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การพิจารณาแนวทางการกำหนดรถยนต์ที่จะจัดเข้าพิกัดรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาแนวทางการกำหนดรถยนต์ที่จะจัดเข้าพิกัดรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการครั้งที่ 1

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อกำกับการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ครั้งที่ 1 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานกีฬาสี “Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานกีฬาสี “Excise Games 2020 รวมพลคนสรรพสามิต” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสรรพสามิต กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกาศเจตนารมณ์ ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีบวงสรวงพระพรหม และอัญเชิญพระชัยมงคล ขึ้นประดิษฐานบนศาลพระภูมิเจ้าที่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพรหม และอัญเชิญพระชัยมงคล ขึ้นประดิษฐานบนศาลพระภูมิเจ้าที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บรายได้สรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บรายได้สรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2563...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) รุ่นที่ 2

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) รุ่นที่ 2...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจวิเคราะห์วิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต (สุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม) ครั้งที่ 1/2563

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตและกำหนดอัตราธรรมเนียมในการตรวจวิเคราะห์วิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต (สุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม) ครั้งที่ 1/2563...