กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร ต้นกล้าข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2 และกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรมสรรพสามิต และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตต่อไปในอนาคต ซึ่งกำหนดจัดการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 22 - 30 เมษายน 2567...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามของกรมสรรพสามิตทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2567...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 5/2567 (ครั้งที่ 45)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 5/2567 (ครั้งที่ 45)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 10/2567

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองประธานในการประชุม คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมสู่ภาคการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมสู่ภาคการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อพิจารณาผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมสู่ภาคการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดการประกวดนางสงกรานต์ ESG แต่งกายชุดไทยที่ประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานจัดการประกวดนางสงกรานต์ ESG กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้เข้าประกวดเป็นบุคลากรของกรมสรรพสามิตทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่แต่งกายด้วยชุดไทย Theme ESG ซึ่งผลิตมาจากการรีไซเคิลวัสดุ หรือมีส่วนประกอบจากวัสดุเหลือใช้ นำมาแปรรูปเพื่อผลิตชุดสำหรับใช้ในการประกวด และมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงาน “สงกรานต์วิถีไทย สรรพสามิตร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสงกรานต์ กรมสรรพสามิต ประจำปี 2567 “สงกรานต์วิถีไทย สรรพสามิตร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดประชุมติดตามผลการปราบปราม และหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปราม

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปราบปราม และหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปราบปราม โดยมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม...