ประกาศกำหนดมูลค่าน้ำมันเตา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับ พรบ.สรรพสามิต 2560

 

ราคาน้ำมันเตา ปี 2560

 

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 36/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 35/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 34/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 33/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 32/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 31/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 30/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 29/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 28/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 27/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 26/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 25/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 24/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 23/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 22/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 21/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 20/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 19/2560

ประกาศน้ำมันเตาฉบับที่ 18/2560