กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อร่วมจัดทำข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการภายในกรมสรรพสามิต

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต พร้อมด้วย ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ประชุมเพื่อร่วมจัดทำข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการภายในกรมสรรพสามิต (ประชุมร่วม 3 ฝ่าย) ระหว่างกรมสรรพสามิต สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดอบรม “การป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานที่ราชการ” ตามนโยบาย Excise ESG

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานที่ราชการ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามนโยบายของกรมสรรพสามิต Excise ESG ด้านสังคม (S:Social)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม หารือเกี่ยวกับการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุม “การคืนภาษีด้วยวิธีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน”

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมเรื่อง การคืนภาษีด้วยวิธีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน โดยมี นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ ผู้แทนจากกรมศุลกากร ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และพิธีเปิด “อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง”

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และร่วมพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดฝึกอบรมนักบริหารระดับต้น (นบต.) เพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารระดับต้น

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) จัดโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งกำหนดจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2567 เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารระดับต้น...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม หารือเเนวทางการดำเนินโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องราชอาณาจักร

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมหารือเเนวทางการดำเนินโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องราชอาณาจักร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ.8

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติราชการ และมอบนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 โดยมี นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายฯ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา...