กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

MOF Innovation Talk “Ignite Your Innovation จุดประกายนวัตกรรมในตัวคุณ”

นางสดศรี พงศ์อุทัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมโครงการ MOF Innovation Talk “Ignite Your Innovation จุดประกายนวัตกรรมในตัวคุณ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี และร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์ แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโครงการ “จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

งานวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 80 ปี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 80 ปี ณ ลานเอนกประสงค์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถวายปัจจัยเพื่อบำรุงวัดอัมพวัน การมอบเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียนอัมพวันศึกษา ซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงานวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทยของกรมสรรพสามิตที่ผ่านมา...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรมสรรพสามิตและสื่อมวลชน

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนระยองปัญญานุกูล จ.ระยอง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมสรรพสามิตและสื่อมวลชนตามโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และพื้นที่ระยอง 2

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และพื้นที่ระยอง 2 โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และพื้นที่ระยอง 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562