กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

กรมสรรพสามิตจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามของกรมสรรพสามิตทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2567...