กรมสรรพสามิต | Excise Department จัดการเรื่องร้องเรียนของกรมสรรพสามิต

BNER02.jpg

● คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของกรมสรรพสามิต 

● แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563 

● มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 

● สรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

          ● ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต

          ● มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

● สรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          ● การจัดการข้อร้องเรียนประจำไตรมาส ที่ 1 - 2

          ● กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิกที่นี่ 

การจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกที่นี่ 

การจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกที่นี่

การจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกที่นี่ 

การจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกที่นี่