กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-02.jpg

 

 

 

   การปฏิบัติตามพระราชบัญข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-๒๕๔๐.png

bullet_circle-arrow-blue.pngรวมคำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง

        1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วย การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 

          2.  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

          3. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

          4. แนวทางการปฏิบัติงานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

bullet_circle-arrow-blue.pngกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8)แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  bullet_circle-arrow-blue.pngคู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
bullet_circle-arrow-blue.pngสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน      

 bullet_circle-arrow-blue.pngเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 


ข้อมูลข่าวสาร ที่จัดให้ประชนตรวจดู.png

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
มาตรา 7(1)
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มาตรา 7(2)
สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน 

   bullet_circle-arrow-blue.png โครงสร้างอัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552

มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 7(4)
กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ
มาตรา 7(5) ข้อมูล ข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 ( ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ )                     

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

bullet_circle-arrow-blue.png ขั้นตอนการทำสุรา

bullet_circle-arrow-blue.png รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตทำสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2560


มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามามาตรา 7 (4)
มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 

   bullet_circle-arrow-blue.pngแผนงานและโครงการ 

   bullet_circle-arrow-blue.pngงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการอยู่

มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน

bullet_circle-arrow-blue.png คู่มือประชาชน

bullet_circle-arrow-blue.png คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต


มาตรา 9(5)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551

   bullet_circle-arrow-blue.pngประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง แก้ไขประกาศกรมสรรพสามิต ระเบียบกรมสรรพสามิต คำสั่งกรมสรรพสามิตข้อบังคับกรมสรรพสามิต และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับส่วนราชการกรมสรรพสามิต
มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ
                  บริการสาธารณะ ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
มาตรา 9(7)
มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
   bullet_circle-arrow-blue.png
ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

   bullet_circle-arrow-blue.pngข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

   bullet_circle-arrow-blue.pngผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบสขร.1

  bullet_circle-arrow-blue.pngรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 

        

                       

 

                                    ช่องทางการเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 

 

                                               

 แผ่นพับ

- จุลสาร  (เผยแพร่ทุกเดือน)

-  รายงานประจำปี 2556 อยู่หน้า 61 

 -รายงานประจำปี 2555 อยู่หน้า 64      

รายงานประจำปี 2554 อยู่หน้า 75

สปอตวิทยุ

ขั้นตอนการให้บริการ

แบบฟอร์มขอรับข้อมูล

 

ผู้รับผิดชอบคือ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ห้องสมุด เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร 02-668-6560 ต่อ 51614 E-Mail : chadawan@excise.go.th


ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

 - พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 EXCISE ACT B.E. 2560 (2017)

 

 

 

    

   
   
   
   

  


bullet_circle-arrow-blue.pngศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานราชการต่างๆ