กรมสรรพสามิต | Excise Department สถิติข้อมูลภาษี

ประจำปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ตาราง excel1.jpg
เดือนตุลาคม 2561  เดือนพฤศจิกายน 2561  เดือนธันวาคม 2561 เดือนมกราคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนมีนาคม 2562
 เดือนเมษายน 2562 เดือนพฤษาคม 2562 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562
ประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ตาราง excel1.jpg
เดือนตุลาคม 2560  เดือนพฤศจิกายน 2560  เดือนธันวาคม 2560 เดือนมกราคม 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนมีนาคม 2561
 เดือนเมษายน 2561 เดือนพฤษาคม 2561 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนกันยายน 2561
ประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ตาราง excel1.jpg
เดือนตุลาคม 2559  เดือนพฤศจิกายน 2559  เดือนธันวาคม 2559 เดือนมกราคม 2560  เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เดือนมีนาคม 2560
 เดือนเมษายน 2560  เดือนพฤษาคม 2560 เดือนมิถุนายน 2560 เดือนกรกฎาคม 2560 เดือนสิงหาคม 2560 เดือนกันยายน 2560
ประจำปีงบประมาณ 2559  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ตาราง excel1.jpg
เดือนตุลาคม 2558  เดือนพฤศจิกายน 2558  เดือนธันวาคม 2558 เดือนมกราคม 2559  เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เดือนมีนาคม 2559
 เดือนเมษายน 2559  เดือนพฤษาคม 2559 เดือนมิถุนายน 2559 เดือนกรกฎาคม 2559 เดือนสิงหาคม 2559 เดือนกันยายน 2559
ประจำปีงบประมาณ 2558  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ตาราง excel1.jpg
เดือนตุลาคม 2557  เดือนพฤศจิกายน 2557  เดือนธันวาคม 2557 เดือนมกราคม 2558  เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เดือนมีนาคม 2558
 เดือนเมษายน 2558  เดือนพฤษาคม 2558 เดือนมิถุนายน 2558 เดือนกรกฎาคม 2558 เดือนสิงหาคม 2558 เดือนกันยายน 2558