กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีกับรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การแถลงข่าว เรื่อง “สรรพสามิตสนองนโยบายกระทรวงการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าว เรื่อง “สรรพสามิตสนองนโยบายกระทรวงการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจปีที่17

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปีที่ 17 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องแก้ววิเชียร อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมลงนามถวายพระพรดังกล่าว ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมพิจารณาจัดทำ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดทำ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ พร้อมทั้ง ร่วมงาน MOF Digital Platform is Now นำดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน โดยมี ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมปลัดกระทรวงการคลัง ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562