กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การเเถลงข่าวมาตรการภาษีเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ระยะที่ 2 เเละการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เเถลงข่าวมาตรการภาษีเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ระยะที่ 2 เเละการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีปลูกและรับมอบต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีปลูกและรับมอบต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธีฯ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้แทนสมาคมชาวไร่ยาสูบเข้าพบผู้บริหารกรมสรรพสามิต

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต และนางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้รับมอบหมายจาก นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับผู้แทนสมาคมชาวไร่ยาสูบที่ขอเข้าพบเพื่อขอบคุณการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3/2562

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เปิดกรวยดอกไม้...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว..

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมหารือเรื่อง E learning การออกใบอนุญาตขายสุรา

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง E learning การออกใบอนุญาตขายสุรา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมทูลเกล้าถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติฯ (ครบ 14 ชันษา)

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร และนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ พระที่นังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562