กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลัง ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ได้รับมอบหมายจาก ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลัง ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา พร้อมด้วยนางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards) จาก สพร.

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต เข้ารับประกาศนียบัตรรางวัลข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Awards) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบรางวัลฯ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูง เเละข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตลงนาม MOU กับอีซูซุมอเตอร์ ขับเคลื่อนมาตรการ EV ตามนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามในข้อตกลงการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า กับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร. ซาโตชิ ยามางุจิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ มร.ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตประชุมกำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ เพื่อติดตามสถานการณ์แนวโน้มการแพร่กระจายของบุหรี่ผิดกฎหมาย และวางมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการติดตามและคาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 นายณรงค์ ศิริบำรุงวงศ์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต”

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต” โดยมี นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10...