หมายเลขโทรศัพท์/โทรสารภายในกรมสรรพสามิต

ชื่อหน่วยงานภายใน สายตรง ภายใน โทรสาร
สำนักงานเลขานุการกรม 0 - 2241 - 4978 - 0 - 2241-1030
สำนักบริหารการคลังและรายได้ 0 - 2241 - 4735 - 0 - 2668-6397
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 0 - 2241 - 4771 - 0 - 2241-4771
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0 - 2243 - 7276 - 0 - 2243-7280
สำนักกฏหมาย 0 - 2668 - 6608 - 0 - 2668-6608
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 0 - 2241 - 1026 - 0 - 2241-1026
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 0 - 2244 - 8525 - 0 - 2241-3893
สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 0 - 2668 - 6606 - 0 - 2668-6606
สำนักแผนภาษี 0 - 2241 - 4764 - 0 - 2241-4764
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 0 - 2241 - 0776 - 0 - 2243-8912
กลุ่มวิเคราะห์สินค้า และของกลาง 0 - 2243 - 6114 - 0 - 2243-6241
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 0 - 2244 - 8235 - 0 - 2424-8610
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 - 2241 - 3322 - 0 - 2241-3322
สอบถามข้อมูลเกี่ยว ปลดล็อครถคันแรก 0 -2 241 - 5600 ต่อ 64205,64204 - 0 - 2424-8610
ศูนย์ฯแก้ไขปัญหาระบบงานต่างๆ (help desk) 61601-08 -