กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมแบบสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงมาตรการด้านท่องเที่ยวชุมชนกับมาตรการชิมช้อปใช้ให้สามารถขยายผลไปครอบคลุมเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น ณ ศาลาการเปรียญ วัดเฉลียงทอง บ้านนายางเหนือ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมเก็บขยะลงภู ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเพื่อจัดกิจกรรมเก็บขยะลงภู ภายใต้แนวคิด Excise Go Green ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น และถือเป็นกิจกรรมทำความสะอาดให้แก่ภูกระดึงเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต โดยมีนายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรม เลยพาเลซ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับคณะนักบริการการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ให้การต้อนรับคณะนักบริการการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 และเป็นประธานเปิดการเข้าศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ “การขับเคลื่อนภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัล” โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมราชวัตร และอาคารศูนย์เทคโนโลยีสาระสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำฯ

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การแถลงข่าวเรื่อง “การพิจารณาปรับลดอัตราภาษีน้ำมันเครื่องบิน”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าว เรื่อง “การพิจารณาปรับลดอัตราภาษีน้ำมันเครื่องบิน” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเรื่อง “การพิจารณาปรับลดอัตราภาษีน้ำมันเครื่องบิน”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเรื่อง “การพิจารณาปรับลดอัตราภาษีน้ำมันเครื่องบิน” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ผู้แทนสายการบินและผู้ผลิตน้ำมันเครื่องบินเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562