กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and Transformation Committee) ครั้งที่ 3/2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and transformation Committee) ครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการเรือธง Flagship 5 โครงการ ในปีงบประมาณ 2567...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่หลักสูตร ต้นกล้าข้าราชการ ตามนโยบายองค์กรคุณธรรม

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร ต้นกล้าข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม 2567...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2567

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราช..บัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมหารือแนวทางการใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานตาม OKR ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ โดยใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence)

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ได้รับมอบหมายจาก ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงานตาม OKR ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ โดยใช้เทคโนโลยี AI...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HR Clinic) ครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลากรสสภ. 2 และพื้นที่ในสังกัด

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HR Clinic) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด โดยมีนายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 7)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HR Clinic) ครั้งที่ 1 ให้แก่บุคลากรสสภ. 1 และพื้นที่ในสังกัด

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HR Clinic) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด โดยมีนายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสินค้าเบียร์ สุรา”

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสินค้าเบียร์ สุรา” โดยมีนายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าเบียร์ สุรา ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1...