คำรับรองปฏิบัติราชการ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 และ 2555"ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากความพยายาม ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของแต่ละส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้เงื่อนไข ความท้าทาย โอกาสและข้อจำกัดที่มีความเฉพาะเจาะจง จึงขอให้ใช้ผลการประเมินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทาง ราชการและไม่สมควรนำผลการประเมินการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ ในการเปรียบเทียบหรือจัดอันดับ"