กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตประชุมหารือกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม หารือกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมพื้นที่ในสังกัด สสภ.10

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประชุมรับฟังผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และพื้นที่ในสังกัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 สรรพสามิตพื้นที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2566

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตรชั้น 5...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ขอนแก่น

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางไปตรวจเยี่ยม บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและดูงาน DIRECT CODING โดยมีผู้อำนวยการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมพื้นที่ในสังกัด สสภ.4

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งประชุมรับฟังผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และพื้นที่ในสังกัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยม สสพ.ชัยภูมิ สาขาภูเขียว

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการสำนักงาน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชัยภูมิ

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางไปตรวจเยี่ยม บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปกิจการของบริษัท เยี่ยมชมกระบวนการผลิต การจ่าย - การขนส่งเอทานอล และตรวจเยี่ยมโครงการ BONSUCRO มาตรฐานการเกษตรยั่งยืน โดยมีผู้อำนวยการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการบริหารยุคใหม่ สามารถรองรับภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต...