กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2564

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีรับมอบ ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีรับมอบ ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2564

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” ตามพ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2564 โดยมีผู้บริหาร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2564

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ และบริการ เพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล" (Process and Service Innovation Development for Digital Government)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ และบริการเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล" (Process and Service Innovation Development for Digital Government) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารรุ่นใหม่ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง พัฒนาความสามารถด้านการบริหาร การสื่อสาร การส่งต่องานในยุคดิจิทัล โดยเน้นการปรับทักษะให้แก่ ผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองหลักในการผลักดันและส่งต่อภารกิจขององค์กรให้เกิดขึ้นจริง รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารรุ่นใหม่สามารถควบคุม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรม โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองกรมสรรพสามิต หลักสูตรสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1-2

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองกรมสรรพสามิต หลักสูตรสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1-2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรม โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองกรมสรรพสามิต รุ่นที่ 3-4

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองกรมสรรพสามิต หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3-4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตให้มีความรู้...