กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามข้อตกลงดำเนินโครงการพัฒนาระบบติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลกรมสรรพสามิตและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต” สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต” พร้อมมอบนโยบายและบรรยายในหัวข้อ “การจัดเก็บภาษีสินค้าเบียร์ ด้วยระบบ Direct Coding และแสตมป์ยาสูบ” ผ่าน Application Zoom...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

นางสิริพร ธนนันทนสกุล เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายกฤษฎา ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ BEV ที่เข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามข้อตกลงกับนายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ BEV รายแรก ที่เข้าร่วมมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ผลิตรถจักรยานยนต์ BEV ในประเทศและขอรับสิทธิจำนวน 8 รุ่น ได้แก่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2565

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดกรวยกระทงดอกไม้สด...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินการตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร โดยมี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารระดับสูงตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เดินทางไปประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจราชการในพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ระหว่างวันที่...