กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปี พ.ศ. 2565

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดี และเป็นเกียรติแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมทั้งพนักงานราชการของกรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบวาระ และพิธีมอบรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่เกิดจากการประกวดผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2566 โดยเป็นผลงาน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 12/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 12/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางทบทวนการดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการแนวความคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภารกิจ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมการกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในการนี้ นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ให้เกียรติบรรยาย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัล PMQA 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) ...