กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Thinking เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิง (Design Thinking) เพื่อร่วมกันเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา ข้อกังวลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่ในปัจจุบันเพื่อนำไปพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างภาษี เพื่อให้เท่าทันต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตรับรางวัล "ผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่นแห่งปี" พร้อมอีก 2 รางวัล จากงาน DG Awards 2023 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น จาก นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 “DG Awards 2023” จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 19/2566 (ครั้งที่ 38)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 19/2566 (ครั้งที่ 38) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีมอบพระธนบดีมหาเศรษฐี รูปหล่อลอยองค์ ซึ่งมอบให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เพื่ออัญเชิญไปบูชาไว้ประจำสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 -10 และสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกรมฯ ในปี 2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต ในปี 2567 ด้วยกลยุทธ์ง่าย หรือ “EASE Excise” โดยมุ่งเน้นใน 6 กลยุทธ์ เพื่อยกระดับการทำงานของกรมสรรพสามิตในทุก ๆ ด้าน รวมถึง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ปีที่ 24

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ปีที่ 24 โดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลเเก่ "มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า" โดยมี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ.5 พร้อมทั้งรับฟังผลสรุปกิจกรรมการออกแบบประสบการณ์บริการของผู้ประกอบการสุราชุมชน

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน โชคเกรียงไกรการสุรา ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่น่าน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว...