กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2568)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดการประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2568)โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงเเรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

แถลงข่าว “สรรพสามิตบุกจับไพ่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานแถลงข่าวการบุกจับไพ่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต บุกทลายสถานที่เก็บไพ่ผิดกฎหมายในเขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจค้นพบไพ่ที่ยังมิได้เสียภาษี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์การดำเนินงานมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NCD (พ.ศ. 2564 - 2573) หรือเเผนการลดก๊าซเรือนกระจกในหน่วยงาน

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์ เรื่อง การดำเนินงานมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NCD (พ.ศ. 2564 - 2573) หรือเเผนการลดก๊าซเรือนกระจกในหน่วยงาน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เเละ The Creagy Company Limited เข้าร่วมการสัมภาษณ์ดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมองค์การสุราและผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจเยี่ยมองค์การสุรา กรมสรรพสามิต อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต คณะผู้บริหารองค์การสุรา ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม ความคืบหน้างานดำเนินการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) ติดตามการขอยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมความคืบหน้างานดำเนินการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain)ติดตามการขอยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจราชการในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดยได้ประชุมและมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในด้านต่าง ๆ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเเละการขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 32564

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเเละการขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมปิดการตรวจงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมปิดการตรวจงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว...