กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการ สสพ.พังงา

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และนายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติราชการและเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 3

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร” ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม” นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต”...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ The Ministry of Economy and Finance แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ The Ministry of Economy and Finance แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของราชอาญาจักรกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2566-2571 ในการนี้ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบเครื่องหมาย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการสสพ.กระบี่ และพังงา

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่และพังงา เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการเติมสาร Marker COVERTRACE®2308 เพื่อให้ผู้ส่งสินค้าน้ำมันออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมนำไปเติมน้ำมันดีเซลก่อนที่จะนำน้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ที่กรมสรรพสามิตจะเริ่มดำเนินการใช้ในเดือนกรกฎาคม 2566 ในการนี้...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการเติมสาร Marker COVERTRACE®2308

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการเติมสาร Marker COVERTRACE®2308 โดยมีคณะผู้บริหาร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม ครั้งที่ 2

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นนักทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ได้สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 90

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 90 โดยกรม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 6/2566 (ครั้งที่25)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 6/2566