กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประโครงการ

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

19 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 289,600,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

10 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องระบบนิเวศการจัดเก็บภาษีในธุรกิจการผลิตคราฟท์เบียร์ ด้ายเทคโนโลยีบล็อกเชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแนบท้ายกฎกระทรวง เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 900 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 65

โครงการจ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค อาคารเทคนิค 2552 จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และการตอบข้อหารือ

รายละเอียด

20 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนังานสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

16 ธ.ค. 65

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และการตอบข้อหารือ

รายละเอียด

13 ธ.ค. 65

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต

รายละเอียด

13 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP LaserJet 2 รุ่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ 12V 75Ah (แบตแห้ง) จำนวน ๒ ชุด และอุปกรณ์สวิทซ์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง

รายละเอียด

24 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเงินบำรุงกองทุน/องค์การ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารกรมสรรพสามิต อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต อาคารคลังแสตมป์ ๒ ฝ่ายควบคุมและบริหารแสตมป์ ๒ (อุตสาหกรรม) อาคารจอดรถกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

31 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด 

19 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความยืดหยุ่นอุปสงค์สุราและภาษีสรรพสามิต

รายละเอียด

7 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สำหรับระบบภาษีสรรพสามิตและคลังข้อมูลแสตมป์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและพัฒนาระบบควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันชายฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการฝึกอบรม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู็ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต และระบบ Thermal System พร้อมท่าจอดเรือ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One Stop Service for e-Excise) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)

รายละเอียด

29 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้กับหมวดช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบฉีดสาร Marker และระบบออนไลน์ ข้อมูลทางเรือ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสาร และระบบตรวจสอบคุณลักษณะน้ำมันของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบ Real Time Surveillance และระบบสถานีเครือข่ายตรวจสอบเฝ้าระวังเรือ Tanker ที่จำหน่ายน้ำมันให้แก่ชาวประมง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter และภาชนะจัดเก็บน้ำมัน โดวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับพระบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Perfomance Monitring : APM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และ รายงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซตืผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ( Online News Clipping และ Online Media Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิตโดยใช้บาร์โค้ด โยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำฝน อาคารคลังพัสดุ กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อต้มน้ำร้อนสแตนเลส จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประการผู้ชนะการเสนอราคจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามู่ลี่ไม้ พร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโช๊คประตูห้องประชุมเล็ก ประจำห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรา ยาสูบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (e-office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ กรมสรรพสามิต ตัวที่ 1 ตัวที่ 3 และลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารจอดรถยนต์ ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง สำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

26 ก.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน ๒ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะและช่วงล่างของรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 4กข 7613 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

26 ก.ย. 65

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด 

23 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต โยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

21 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๙ เครื่อง (สามารถเพิ่มเครื่องได้ไม่เกิน ๑๕ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และการตอบข้อหารือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laser jet Pro CM1415 fn color MEP จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร  และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๒๓๕,๘๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๘๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 580,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการบริหารบุคลากรดาวเด่น (STAR Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต และต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

12 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียด

7 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิบดีกรมสรรพสามิต และห้องทำงานผู้บริหารกรมสรรพสามิต จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีฌแพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 ชิ้น สำหรับโครงการสรรพสามิตต์วิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอทำการบำรุงรักษาเชิงป้้องกันรายปีเครื่องผลิตแก๊สที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์องค์ประกาอบในน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบไฟ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 51 9341 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ของรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Leb) หมายเลขทะเบียน 4กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมใบเสร็จรับเงินแบบปรุกลาง จำนวน 450,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ในสวนหย่อม จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ต่อเนื่อง (รถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทะเบียนรายพระนามและนามบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะและช่วงล่างของรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 4กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ Harddisk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูทางเข้า - ออกห้องตรวจสอบ ตรวจนับแสตมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 267 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

25 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ฺ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 50 ที่ นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ท (Internet) สำหรับสำนังานสรรพสามิตทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 284,200,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

11 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 193 ชิ้น

รายละเอียด

5 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ส.ค. 65

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะของรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 4 กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งราวบันได จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องผูกมัดแสตมป์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มิ.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไฟฟ้า ห้องพักสำหรับผู้ป่วยสถานพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

30 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 51 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 มิ..ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอกาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเปิดโอกาศให้ประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องหาจุดไหลแบบอัตโนมัติจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายติดหน้าห้องผู้บริหาร อธิบดีกรมสรรพสามิต จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunciton เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดจำนวน 2 เครื่อง และจัดซื้อเพิ่มเติมจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และฮาร์ดดิสก์แบบพกพา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

รายละเอียด

14 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้บริเวณโดยรอบกรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ BLACK LIGHT (แบล็คไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ พร้อมตำแหน่ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนับแสตมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะกาศเสนอราคา เช่าสถานที่เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 450 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น และแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 100,000,000 ดวง

รายลเอียด

1 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องหาความหนาแน่นแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มน้ำ และท่อน้ำดี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใ่ช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ยี่ห้อ EPSON L850 จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารกรมสรรพสามิต จำนวน 386 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำลายของกลางที่เสร็จคดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสำรองไว้ซ่อมแซมแก้ไข จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 450,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

19 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรระยะไกล FRID ที่ติดตั้งบริเวณทางขึ้นอาคารลานจอดรถ กรมสรรพสามิต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบค้นหาและติดตามการขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

12 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 506 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (จำนวน ๙ ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกฏหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และการตอบข้อหารรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Printer ประเภทสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพะเจาะจง

รายละเอียด

6 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

6 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ เพื่อทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมูลี่ไม้สีขาวปรับแสง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงลค วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 90,000,000 ดวง โดยวิธีตัดเลือก

รายละเอียด

29 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนากบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม และขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป จำนวน 700,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแสกนเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้กับหมวดช่าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร marker และระบบควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

25 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการและอาคารประกอบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 เม.ย.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 790,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมห้องสมุด Digital Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ ขนาด 100x150 เซนติเมตร จำนวน 20 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารจอดรถยนต์ ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 454,540,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

25 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบสถานีเครือข่ายระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังเรือ Tanker ที่จำหน่ายน้ำมันให้แ่กชาวประมง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำมัน ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

10 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอสมัครเข้ารับการทดสอบประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proticiency Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอสมัครเข้าร่วมการประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Testing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละะอียด

28 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขาว-ดำ ชนิด Laser ยี่ห้อ LEXMARK รุ่น MS5201dn จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคิดเลข 14 หลัก และผงหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Sockets Layer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

17 กุ.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP 115dw จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ก.พ. 65

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนับแสตมป์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 65

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจากเงินงบบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1713 กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

19 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP315dw จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นและควบคุม Velatic Organic Compound (สารระเหย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้คอนโทรลระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ ตู้ และปั๊มน้ำ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 671 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 424,080,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

6 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 198,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบ NAS (Network Attached Storage) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือผลิตแก๊สที่ใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบในสุรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาารแบบรวมศูนย์ (Unifie Communication) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson Stylus Pro 9900 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ธ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยความสูญเสียโอกาสเชิงเศรษฐกิจและสุขภาพจากพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อโทรทัศน์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji-Xerox รุ่น Docuprint CP 115W จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซอมลิฟท์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารจอดรถยนต์ ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่ระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวสารกรมสรรพสามิตผ่านจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม กรมสรรพามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Performance Monitoring APM) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบ สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

17 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

1 พ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ต.ค. 64

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

26 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิตโดยใช้บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ายละเอียด

20 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการบูรณาการคลังข้มูลเพื่อรองรับกฏหมายใหม่และเชื่อมโยงและกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักาาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรายาสูบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกำรณ์ระบบสนับสนุนอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ ตั้งแต่ชั้น ๑ ถึงชั้น ๕ อาคารกรมสรรพสามิต และอาคารจอดรถกรมสรรพสามิต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์การ (e-office) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค, 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service ) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WIFI สำหรับสำนักงานสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักาาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

12 ต.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่งพร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมกรมสรรพสามิตให้เป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation : ECI)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศยกเลิกการซื้อแฟลชไดร์ฟ จำนวน ๒๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ทำบาร์โค้ดติดครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping และ Online Media Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงร่ักษาระบบบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter และภาชนะจัดเก็บน้ำมัน โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต และระบบ Thermal System พร้อมท่าจอดเรือจังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องผลิตแก๊สที่ใช้กับเครื่อมือวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียก

27 ก.ย. 64
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัด ปลวก มด แมลงสาป หนู และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่วัสดุุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และดรัมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพาเลทพลาสติก ขนาด 100x120x17 ซ.ม. จำนวน 50 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 5 เครรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ติดตั้งอาคารเทคนิค 2552 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม) จำนวน 177,260,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 14,104,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 12 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 63 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

21 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต และต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

21 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

21 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง (สามารถเพิ่มเติมเครื่องได้ไม่เกิน 15 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษคั่นนับ ใข้กับเครื่องนับกระดาษ จำนวน ๑๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมัดแสตมป์และเปลี่ยนสายไฟเข้าเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 202 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช๊คประตู จำนวน ๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพืแสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 440,200,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

10 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังทางเข้า ซึ่งติดตั้งและใช้ประจำห้องที่ปรึกษา ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำอาคารคลังแสตมป์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสูบน้ำ และทำความสะอาดคราบน้ำมันในบ่อลิฟต์โดยสารที่ติดตั้งอาคารกรมสรรพสามิต ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และตัวที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องเก็บความเย็นสำหรับเก็บตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มที่ส่งตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งแผงกั้นโถปัสสาวะห้องน้ำชาย อาคารกรมสรรพสามิต ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ HP รุ่น Color LaserJet จำนวน ๓ รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๓๒๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ The Cxcise Creative Incubators Development Program จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ The Excise Creative Incubators Development Program จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 64

ประกาศซื้อยางรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน 51 9341 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 ก.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ในห้องประชุมของอธิบดี จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายติดหน้าห้องผู้บริหาร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Scan จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุต่ำกว่า ๒๐ กรัม และขนาดบรรจุตั้งแต่ ๒๐ กรัมขั้นไป จำนวน 440,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักและทำความสะอาดเก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน ๓๐ ตัว และโซฟา จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด

31 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 412 เครื่อง และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและกำหนดรูปแบบของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าแบตเตอรี่

รายละเอียด

23 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเส่นอราคาจ้างซ่อมแซมโต๊ะประชุมกลม 10 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ส.ค. 64

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนป้ายชื่อ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ตัดเทป OPP จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๒ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด 

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นกรองอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อหน้าห้องผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบฉีดน้ำฝนของรถหน่วยปฏิบ้ติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน ๕ กพ ๒๐๙๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมัดแสตมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดพยุงหลัง Back Supplrt จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 279,400,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 ส.ค. 64

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสมัครเข้ารับการทดสอบประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และระบบฉีดน้ำฝนของรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 5 กพ 2096 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้กับหมวดช่าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ของรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 5 กพ 2094 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ของรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 5 กพ 2096 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ กรมสรรพสามิต ตัวที่ 3 และติดตั้ง ณ อาคารจอดรถ กรมสรรพสามิต ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศมีระบบเครื่องฟอกอากาศในตัว จำนวน 2 เครื่อง เปลี่ยนอะไหล่ และล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ส.ค. 64

ปรกะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

รายละเอียด

11 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ส.ค. 64

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบปรุกลาง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสุบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๗๘๖,๐๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19 Hydrogen Peroxide -5% MSDS (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาย้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมตราสัญลักษณ์ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง จากบริเวณป้ายด้านหน้ากรมสรรพสามิตไปติดตั้งบริเวณมุขกลางอาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัด และระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

14 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตด้วยระบบถ่ายทอดสอผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มน้ำมันผลไม้และน้ำพืชหมัก (HPLC ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบานประตูห้องรองอธิบดี (นางจิติธาดา ธนะโสภณ) จำนวน 1 งาน

รายละเอียด

6 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณรั้วด้านหน้ากรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1 งาน

รายละเอียด

2 ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ (เพิ่มเติม) จำนวน 59 คัน ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มิ.ย. 64

จ้างเปลี่ยนล้อรถเข็นยางตัน 10 นิ้ว และปรับระดับชั้นวางแสตมป์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

17 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

15 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นห้อง และซอมแซมระบบท่อน้ำเหนือฝ้าเพดาน ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษในงานเฉพาะทางด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อสำรวจและทดสอบความมั่นคงแข็งแรงโครงการสร้างของอาคารกรมสรรพสามิตบริเวณชั้น ๔ ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และบริเวณใกล้เคียง โดยวเธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม) จำนวน 344,120,000 ดวง

รายละเอียด

2 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบยาสูบ (GC-MSD) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณหน้ารั้วด้านหน้าอาคารกรมสรรพสามิต จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 มิ.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำและท่อน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่สำหรับระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่ง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 5 คลัง โดยวิธีคัดเลือก         (ประกาศยกเลิกโครงการฯ) 19 พ.ย. 64

รายละเอียด

28 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรันนิ่งนัมเบอร์ พร้อมหมึกเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร ติดตั้ง ณ กรมสรรพสามิต ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจุาะจง

รายละเอียด

6 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเต็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้า อาคารกรมสรรพสามิต จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 พ.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียด

29 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียด

29 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูกระจก ห้องรับ - ส่ง ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร Marker และระบบควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริเวณพื้นที่ ชั้น 1 ถึงชั้น 5 อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียด

21 เม..ย 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นป้องกันเชื้อโรค อะครีลิคใส จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 เม..ย 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบอะคริลิก จำนวน ๒๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

9 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารมาตรฐานอ้างอิงตาม ASTM (American Society for testing and materials) ปี ค.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน แบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

8 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำมัน ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

31 มี.ค.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวีดีโอสำหรับใช้งานระบบประชุมทางไกล ( VDO Conference) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ

รายละเอียด

19 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 4กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็ครถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน ๑ ค้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง และล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 22 เครื่อง ณ อาคารหอประชุม กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกดเจลแอลกอฮอร์แบบใช้เหยียบ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิใบหน้าและฝ่ามือ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขาว-ดำ ชนิด LASER ยี่ห้อ LEXMERK รุ่น MS521DN จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบสถานีเครือข่ายระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังเรือ Tanker ที่จำหน่ายน้ำมันให้แก่ชาวประมง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบภายในน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์หาปริเมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และน้ำพืชผัก (HPCL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet Pro MEP M277N จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

12 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิคพร้อมกรองอากาศ รถยกไฟฟ้า (รพโฟร์คลิฟท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร (เพิ่มเติม) จำนวน 28,600,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

2 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Scanner จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 40,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 มี.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า และทำความสะอาดพื้นบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ รัชกาลที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ด.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 61 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษขนาด A4 สีขาว ความหนา 150 แกรม จำนวน 30 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1713 กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องหาปริมาณกำมะถันเอ็กซเรย์ (X-Ray Fluoresense) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนโช๊คประตู จำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล้อเลื่อน ๒ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ กรมสรรพสามิต  ตัวที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโซฟา จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องรองอธิบดี (นางจิติธาดา ธนะโสภณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ก.พ. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งรางสแตนเลสพร้อมป้ายชื่อที่จอดรถผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conferrence) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายาละเอียด

20 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1

รายละเอียด

19 ม.ค. 64

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับพระราบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1

รายละเอียด

19 ม.ค. 64 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้กับหมวดช่าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานสำรวจทางวิศวกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 63

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่อข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji-xerox รุ่น Docuprint M355df รหัส CT201938 จำนว 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มสูญญากาศติดกระจกป้องกันแสง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 454,500,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการขอสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔๖๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนันสนุนอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

11 ม.ค. 64

ยกเลิกการจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ ชั้น 1 ถึงชั้น 5 อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

11 ม.ค. 64

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามมิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 454,500,000 ดวง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค๊ต โดยวิธีเฉพาะเจะาจง

รายละเอียด

24 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

24 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

22 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 454,500,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

9 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการขอสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารจอดรถยนต์ กรมสรรพสามิต จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวสารกรมสรรพสามิตผ่านจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอร์ในสุรา (Density Meter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารสำหรับติดตั้งที่สำนักงาน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการบูรณาการการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศมีระบบเครื่องฟอกอากาศในตัว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ่าน PANASONIC EVOLTA ขนาด AA ชนิดแพ็ค 4 ก้อน จำนวน 20 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ GFMIS จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี จำนวน 250 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 389,400,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 389,400,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center)

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องพักพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

9 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

6 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงร่ักษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

5 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

5 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องระบบเสียงตามสาย โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนล้อเข็นเครื่องนับแสตมป์ จำนวน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

5 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และไฟฉุกเฉิน (Emergency light) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ต.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมเพรสเซอร์ห้องเก็บความเย็นสำหรับเก็บตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มที่ส่งตรวจวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ต.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

19 ต.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันส่งไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

12 ต.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง (สามารถเพิ่มเครื่งอได้ไม่เกิน 15 เครื่อง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการข้อมูลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการเปลี่ยนแปลงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 59 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 201 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทะเบียนรายพระนามและนามบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ติดตั้งอาคารเทคนิค 2552 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

25 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศมีระบบเครื่องฟอกอากาศในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping และ Online Media Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารรถกรมสรพสามิต ตัวที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องฟอกอากาศพร้อมฟิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์และตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 ชิ้น สำหรับโครงการบริหารบุคลากรดาวเด่น (STAR Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ของรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobil Lab) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลอกร่องระบายน้ำด้านข้างอาคาร และซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ด้านหน้าอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน และป้ายชื่อห้องประชุม จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบัติลานจอดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระป๋องโลหะมีหูหิ้ว ขนาดความจุปริมาตร 4 ลิตร จำนวน 600 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิตและระบบ Thermal System พร้อมท่าจอดเรือ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

17 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

16 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่ระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

10 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องFT-IR Spectrometer จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก..ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องผลิตแก๊สที่ใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ประกอบในน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID -19 Hydrogen Peroxide - 5% MSDS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกหน้าเคาน์เตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 634 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องหาจุดไหลเทของน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเชื่อสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิตอล High Definition Multimedia interface (HDMI) จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างองค์กร (Branding) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

1 ก.ย.. 63

 

รายละเอียด

31 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ Cahe Battery Card สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) จำนวน 8 ชุด

รายละเอียด

31 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

31 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 15 ตัว และซื้อเพิ่มเติม จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายและปลั๊กพ่วงพร้อมล้อเก็บสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร HPLC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศโครงการสัมมนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่การปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงกรมสรรพสามิต จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องทำงาน ของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ จากเงินงบบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 รายการ จากเงินงบบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 185 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ส.ค.  63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 75,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ชนิดม้วนและชนิดแผ่น) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 909,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

24 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมปฺ์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 909,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

24 ส.ค. 63

ประกาศกรมสรรพสามิตเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากกาศ สำหรับโครงการฝึกอบรม สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 1 คัน

รายละเอียด

19 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะกาศเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 454,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ส.ค. 63

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาใสราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 29,600,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสำรวจความพีงพอใจของผู้รับบริหารและผู้มีส่วนได้เสียของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกี่ยติคุณ จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศสำหรับสถานพยาบาลกรมสรรพสามิตเพิ่มเติม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสืบสวนและสร้างความสัมพันธ์ฐานข้อมูลของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสุราและยาสูบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

5 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process Improvement and Redesign) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

5 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในส่วนของเครื่องดักไอกรด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ก.ค. 63

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซดาไฟชนิดน้ำ จำนวน 1 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

รายละเอียด

31 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวิเคราะห์โพริไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น AAnalyst 600 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่อง Penetrometer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มน้ำที่ใช้กับเครื่องกลั่นน้ำ และล้างเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องผลิตแก๊สที่ใช้กับเครื่องมือ วิเคราะห์องค์ประกอบในสุรา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องหาจุดวาบไฟในน้ำมันแบบภาคสนาม สำหรับใช้ประจำรถโมบาย หมายเลขทะเบียน 4กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารภายในกรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลง และตู้ MOB (ตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารเทคนิค 2552) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการอบรมสัมมนา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมัน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

17 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล สำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

17 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลไปจำหน่ายต่างประเทศทางรถยนต์จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมัน จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

16 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจากเงินงบบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรด จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.ค.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568)

รายละเอียด

10 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาแนวทางการควบคุมการบริโภคยาสูบด้วยภาษีกรมสรรพสามิตที่เหมาะสม

รายละเอียด

8 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ และหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ Drum จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-biidding)

รายละเอียด

1 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูงสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

1 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขาว-เหลือง และธงสำหรับติดตั้งบริเวณรั้วด้านหน้ากรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ จำวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงเหล็กกั้นจราจร จำนวน 5 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

26 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่อพิมพ์งคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตู้พ่นฆ่าเชื้อ Coviclear (Bio Active lon) จำนวน 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าการบอกรับการเป็นสมาชิกการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้หลังอาคารเทคนิค 2552 และหลังอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มื.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานช่าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าใบพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ (หลังอาคารจอดรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มิ.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำทิ้งข้างอาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มิ.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 มิ.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายสายไฟฟ้าเครื่องปั๊มน้ำด้านหลังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มิ.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟท์ อาคารเทคนิค 2552 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 มิ.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 78 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 มิ.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมีกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 มิ.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเบนซินไปจำหน่ายต่างประเทศทางรถยนต์จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

5 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสว่านไฟฟ้าและสว่านไฟฟ้าไร้สาย (เพื่อดทดแทนของเดิม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพ่าะเจาะจง

รายละเอียด

29 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองและวัสดุสุขภัณพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 18 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบุรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 127,500,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายบะเอียด

15 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอนโทรลชุดควบคุมไมโครโฟน ห้องประชุมราชวัตร ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 968 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลติในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) และแสตมป์ยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้ันเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบใบยาสูบ (GC-MSD) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบภายในของน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ และอะไหล่่วิทยุสื่อสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ของเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารภายในกรมสรรพสามิต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผลิต Low Cost Digital Multimedia & Digital Content จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมความเย็น ห้องเย็น 1 (บริเวณชั้น 1 ณ อาคารเทคนิค 2552) จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องริโซกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 2 โรงงาน 3 สายการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 386,300,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

17 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

17 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุโมงค์ฉีดฆ่าไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

15 เม.ย. 63

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบงานรับเงินรายได้เพื่อรองรับบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

15 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

14 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก (รถยนต์) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

7 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสาร และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรามปราม

รายละเอียด

31 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกและDrum สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สีทดแทนของเดิม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดสเปรย์พลาสติก แบบใส จำนวน 1,500 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

30 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มี.ค .63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้เพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ประจำหน้าห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติอาคารจอดรถกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

26 มี.ค.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมันของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tark Farm) ณ คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา และคลังน้ำมันชุมพร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

26 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดพิมพ์สี ยี่ห้อ EPSON C2900 จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 มี.ค 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลสำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด

รายละเอียด

24 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารของส่วนนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการ "Digital Content  Lap" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสปรย์ปรับอากาศ จำนวน  6 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถยนต์ จำนวน 500 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่อง FT-IR Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียด

17 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เพื่อใช้ทำบาร์โค้ดติดครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 มี.ค. 63

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) ระหว่างเส้นทางส่งออกนอกราชอาณาจักร

รายละเอียด

5 มี.ค.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบของน้ำมันดีเซลภาคสนาม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมความเย็น ห้องเย็น 2 (ภายในห้อง 204 ชั้น 2 ณ อาคารเทคนิค 2552 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องกลั่นน้ำมันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำและติดป้ายชื่อหน่วยงาน ณ ตู้รับจดหมายบริเวณโถงกลาง ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

17 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.พ. 63

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานรองอธิบดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนและติดตั้งโช๊คประตู จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธะเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Sockets Layer) ประเภท Organization Validation (OV) มีรูปแบบการใช้งานเป็นชนิด Wildcard จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกระแสไฟฟ้า (Power Supply) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโนในเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชฝัก (HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายรัดพลาสติก พิมพ์โลโก้ และชื่อกรมสรรพสามิต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มน้ำ และปรับปรุงห้องควบคุมระบบเปิด - ปิดน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 เครื่อง ใช้ประจำอาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการย้ายที่ตั้งแท่นบูชาพระภูมิกรมสรรพสามิตไปยังบริเวณหน้าอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงแท่นสักการะบูชาพระพรหม และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างและด้านหลังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน ติดตั้งที่ห้องเตรียมอาหารสำหรับห้องประชุม 2 3 5 กรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (กรอบอะคริลิก) ขนาด A4 จำนวน 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

24 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี สำหรับปฏิบัติงานของข้าราชการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียด

23 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 306 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการส่งน้ำมันไปจำหน่ายต่างประเทศ คลังน้ำมันบางจาก บางปะอิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

16 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

17 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ และหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ Drum จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 38 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

8 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนลูกลอยและท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ และควบคุมสินค้าประเภทสุราแช่ (เบียร์) ที่ส่งไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรทางบกด้วยรหัสอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการควบคุมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ส่งไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมการส่งน้ำมันดีเซลไปจำหน่ายต่างประเทศ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องสำรองไฟอัตโนมัติ (UPS) และเปลี่ยนเครื่อง Emergency Light ไฟฉุกเฉิน อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร สำหรับใช้ในโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 275 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์การกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายประจำสำนักงาน จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่พื้นที่ควบคุมการใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 430,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตสำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

16 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสื่อสาร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรเป็นที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปราม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษคั่นนับใช้กับเครื่องนับแสตมป์ สีเขียว กว้าง 6 มิลลิเมตร ยาว 300 ฟุต จำนวน 10 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขอสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อนในสุรา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเหวี่ยงแยกน้ำและตะกอน สำหรับน้ำมันเตาและน้ำมันปนเปื้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือหาปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต จำนวน 450 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องกลั่นความบริสุทธิ์สูง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกลั่นน้ำแบบหนึ่งชั้น จำนวน 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ ( X-Ray ) สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณกำมะถันและโลหะในน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปาบริเวณชั้น 2 อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด

26 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 58 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวสารของกรมสรรพสามิตผ่านจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบแนบท้ายกฏสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. ... จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับโครงการสัมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต จำนวน 16 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราผสม และชนิดสุราพิเศษ

รายละเอียด

18 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL จำนวน 1 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตะแกรงปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 80 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 2 โรงงาน 3 สายการผลิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

25 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 23,640,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อ Amway รุ่น eSpring จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง

รายละเอียด

22 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาและตรวจสอบระบบวาล์วถังพักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราผสม

รายละเอียด

3 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งลำต้นและกิ่งไม้ ภายในกรมสรรพสามิต จำนวน 61 ต้น รายละเอียด

 

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง (สามารถเพิ่มเครื่องได้ไม่เกิน 15 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารเทคนิค 2552 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 97 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิตประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟท์ แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 5 เครื่อง โดวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบและจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายใน กรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบสารสนเทศกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างข้าราชการเกษียณ นายสุลิต เปี่ยมวิไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร Marker และระบบควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Automatic Titrator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณอินโนซิทอลในเครื่องดื่ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 432 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ณ อาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารกรมสรรพสามิต

 

รายละเอียด

 

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มสันห่วง ขนาด 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่งพร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต รายละเอียด

 

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต รายละเอียด

 

24 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ชาร์จ 24V.15 Ah (แบบชาร์จด้านนอก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าเหลือง-ฟ้า และธง รวม 4 รายการ สำหรับติดตั้งบริเวณรั้วด้านหน้า กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเย็นของเครื่องวิเคราะห์หาค่าจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ล้อรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมรางเลื่อนคีย์บอร์ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรขึ้น - ลงลานจอดรถกรมสรรพสามิต จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อ Amway รุ่น eSpring จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping และ Online Media Monitoring) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

18 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้เปลี่ยน และซ่อมแซม ภายในกรมสรรพสามิต จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกและ Drum รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องกรองน้ำที่ใช้กับเครื่องกลั่นน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงของผู้กระทำผิดเกี่ยวกับสุราและยาสูบ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องชั่งเพื่อให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องอธิบดี และห้องทำงานรองอธิบดี (นายปิยกร อภิบาลศรี) ชั้น 5 อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรและที่ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

10 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายน้ำมันสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

10 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 82 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุด Photoconductor ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint M355df CT350973 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

5 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นใส่เอกสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

5 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

5 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1713กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

4 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

2 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนืดและความหนาแน่น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 6,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเอทิลคาร์บาเมตในสุรา (GC-MSD) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

22 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสำเนาหนังสือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ดำเนินการจัดการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเข็มวิทยฐานะเพื่อมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต ระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 20 รายการ และ Drum จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบประวัติพนักงานราชการ จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยใช้เงินงบบริหารการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอีย

 

19 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 51 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไฮโดรเจน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

15 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

 

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint M355df รหัส CT201938 (10,000 แผ่น) จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 157 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (รถโฟร์คลิฟท์) พร้อมด้วยตู้ชาร์จไฟ EVO๔๘๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

8 ส.ค 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศพร้อมปรับปรุงอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายระเอียด

 

7 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจากเงินงบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่สำหรับการจัดนิทรรศการในการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิตระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์) จำนวน 66 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ส.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ผ้าใบ สำหรับการจัดนิทรรศการในการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ส.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ส.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 5 อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

6 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดกล้องวงจรปิด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

6 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ชนิดม้วนและชนิดแผ่น) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 702,800,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

6 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

 

25 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 14 รายการ และ Drum จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 400 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รายละเอียด

 

23 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดพยุงหลัง Back Support จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อต้มน้ำสแตนเลส จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 430,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

18 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

15 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ชุด รายละเอียด

 

12 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องเย็นสำหรับเก็บตัวอย่่างสินค้าเครื่องดื่มที่ส่งตรวจวิเคราะห์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถึงขยะ จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

8 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

5 ก.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

5 ก.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึก HP LASERJET 78A CE278A จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

4 ก.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อFuji Xerox Drum cartridges รุ่น Docuprint M355df CT350937 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 มิ.ย.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องเปรียบเทียบปรับ สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

21 มิ.ย.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 391 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าการบอกรับการเป็นสมาชิกการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโนในเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และน้ำพืชผัก (HPLC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

13 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) รายละเอียด

 

13 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล ความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

13 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

12 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 มิ.ย. 62

ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น และแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 8,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแฟ้มประวัติข้าราชการ จำนวน 1,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปกสี ขนาด A4 จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

5 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

5 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
 
รายละเอียด

 

5 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

5 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการนำน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันออกจากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำจัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

5 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 3 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 8 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Maker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการนำน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันออกจากคลังน้ำมันไออาร์พีซีพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

 

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (คลังน้ำมันบางประอิน) รายละเอียด

 

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่พื้นที่ควบคุมการใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูล Flow meter เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบการรับ-จ่ายน้ำมันที่โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุไฟฟ้า อุปกรณ์ และอะไหล่วิทยุสื่อสาร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไม้กั้นรถขึ้นลานจอดรถยนต์ของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 พ.คง 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ภายในกรมสรรพสามิต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมัน ของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tank Farm) ณ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

17 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

16 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

15 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขาว-เหลือง และธง จำนวน 5 รายการ รายละเอียด

 

15 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

15 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 160 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

10 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

10 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

10 พ.คง 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

10 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด่านชั่งน้ำหนัก เพื่อชั่งสินค้าสุรา ยาสูบ ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ และอุปกรณ์ต่อพวง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 เม.ย.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 2,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Hood ดูดควัน สำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

1 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

1 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ณ ต้นทางผู้ผลิตสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

30 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราผสม 28 ดีกรี ขนาดภาชนะบรรจุ 0.175 ลิตร จำนวน 4,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่ผู้แทนจำหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 7 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

29 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

29 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักกรมสรรพสามิต (แฟลตข้าราชการ) จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 ชนิดม้วน จำนวน 390,000,000 ดวง และชนิดแผ่น จำนวน 51,500,000 ดวง รวมทั้งสิ้นจำนวน 441,500,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

22 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

 

10 เม.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่ นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

10 เม.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

10 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

4 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 ชนิดม้วน จำนวน 240,000,000 ดวง และชนิดแผน จำนวน 220,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

5 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 520,500,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

5 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 600,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

5 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 840,160,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

4 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตรวจเช็คระบบและล้างเครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุมสรรพสามิต จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น และแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 15 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

1 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

29 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสารารถการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามสินค้าประเภทสุราแช่ (เบียร์) และยาสูบที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต

 

โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

 

29 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker (Marker Injector) ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ บริษัท ซีออยล์ปิโตรเคมีคอล จำกัด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

29 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม ปริมาณการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

29 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่งจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

29 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการขอสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการรับประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 188 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 16 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดควบคุมอุณหภูมิของ In-Line Cyanide จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสมัครเข้าร่วมประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ Lexmark E460dn E260A11P จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้โซฟา จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่ระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ และสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 มี.ค. 62

โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออกนำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

19 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สรุาสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 2,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราพิเศษ 40 ดีกรี ขนาดภาชนะบรรจุ 0.300 ลิตร และขนาดภาชนะบรรจุ 0.700 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 มี.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบายแล็บ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 มี.ค. 62 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราขาว และชนิดสุราพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,760,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร(ชนิดแผ่น) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราผสม 28 ดีกรี ขนาดภาชนะบรรจุ 0.175 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบายแล๊บ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายแบบแปลน ยี่ห้อ Oce รุ่น PW354 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสายสัญญาณ FIBER และเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับระบบกล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 78 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

8 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

8 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องริโซกราฟ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด

 

6 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 28,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

1 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 24,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

1 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รับแจ้งเหตุ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

28 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ รายละเอียด

 

28 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาสร้างฐานข้อมูลด้านภาษีสรรพสามิตอาเซียนจากการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดม้วน จำนวน 178,200,000 ดวง และชนิดแผ่น จำนวน 47,500,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

18 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

15 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนเบรกเกอร์และลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

15 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบ ปริมาณการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ และที่นำไปจำหน่ายให้เรือประมงในเขตต่อเนื่อง 12-24 ไมล์ทะเล โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

12 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจรับ-จ่ายน้ำมัน ที่โรงกลั่นน้ำมันบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมเครื่องมือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

12 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออก นำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต

 

สำหรับจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

 

12 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามข้อมูลการส่งออกน้ำมันเพื่อใช้ในการตรวจสอบและดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

12 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

11 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

8 กพ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

31 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่พื้นที่ควบคุมการใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

4 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

31 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

1 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องพยาบาลกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอกภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสีเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ pantum จำนวน 4 รายการ รายละเอียด

 

28 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น รายละเอียด

 

25 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางทะเลและที่นำไปจำหน่ายให้เรือประมงในเขตต่อเนื่อง 12-24 ไมล์ทะเล ณ ต้นทางโรงกลั่นโดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

25 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามรในราชอาราจักร ชนิดม้วน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 210,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

24 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 81 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่ผู้แทนจำหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

22 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกรองน้ำและชุดไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

18 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

18 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

18 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

18 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ (GOWN) จำนวน 38 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

9 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ และอะไหล่วิทยุสื่อสาร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

9 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ธ.ค. 61

ประกาศกรมสรรพสามิตเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 4 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบายแล็บ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักของอาคารบ้านพักกรมสรรพสามิต (แฟลตข้าราชการ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 

รายละเอียด

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

 

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายปิดกระเป๋าบรรจุแสตมป์สรรพสามิต จำนวน 10,000  แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสติ๊กเกอร์กระดาษชนิดสะท้อนแสง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งศูนย์ตรวจสอบสินค้าสรรพสามิต พร้อมซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

24 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก HP LaserJet P1102 w รุ่น CE285A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการนำน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันออกจาก TANK DIKE C โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

19 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

รายละเอียด

 

19 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์ของเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 รายการ

 

รายละเอียด

 

18 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราขาว และชนิดสุราผสม จำนวน 420,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับรถยกแพเล็ตไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผนังห้องส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างข้าราชการเกษียณ นายสุลิต เปี่ยมวิไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างข้าราชการเกษียณ นายสุรศักดิ์ รัตนวันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออก นำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ 3 Injector ของโรงกลั่นน้ำมันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 529,200,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อประปาน้ำดีบริเวณดาดฟ้า กรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ใช้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่พื้นที่ควบคุมการใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

26 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมัน ของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tank Farm) ณ คลังน้ำมันบางปะอินและคลังน้ำมันสมุทรสาคร ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

26 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบควบคุมการเติมสาร Marker ออนไลน์ ในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร ณ บริษัท บางจาก คอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (คลังน้ำมันบางปะอิน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

26 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกสำนวนการตรวจสอบภาษี จำนวน 20,000 ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 พ.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร (แฟ้มพลาสติก) จำนวน 240 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

15 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ข่าวสารของกรมสรรพสามิตผ่านจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอากาศยาง ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่สารชนิดมือถือ จำนวน 20 ต้น

 

รายละเอียด

 

2 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

31 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

31 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องเย็นสำหรับเก็บตัวอย่าง จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราพิเศษ 40 ดีกรี ขนาดภาชนะบรรจุ 0.700 ลิตร จำนวน 3,480,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออก นำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต สำหรับจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

30 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดม้วน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 139,950,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

22 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ จำนวน 720,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมันของผู้ประกอบการน้ำมัน(Tank Farm) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ณ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

22 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบควบคุมการเติมสาร Marker ออนไลน์ในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด    โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

18 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 31 โรงงาน 106 สายการผลิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

17 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 5 โรงงาน 22 สายการผลิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

17 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

17 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

16 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบควบคุมการฉีดสาร Marker (Marker Injector System) ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางทะเลและที่นำไปจำหน่ายให้เรือประมงในเขตต่อเนื่อง 12-24 ไมล์ทะเล ทดแทนของเดิม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

12 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวางแผนพัฒนานวัตกรรมยุคดิจิทัลของกรมสรรพสามิตบนพื้นฐานไทยแลนด์ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

10 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำหญิง (คนพิการ) และห้องน้ำชาย ฝั่งประตูทางเข้าชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

8 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ณ อาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร จากต้นทางโรงกลั่น ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต

 

โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

 

28 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร Marker และระบบควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดม้วน จำนวน 249,900,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

28 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดม้วน ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC (Modify Internet System to Support AEC:MISS-AEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย Wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบคิวพร้อมบริการข้อมูลอัตดนมัติแบบระบบจอสัมผัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงสร้างการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping และ Online Media Monitoring)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์ถ่ายเอกสาร (Document Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก (Core Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับไพ่ที่ผลิตในราชอาณาจักร หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 6,012,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back-end-Integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Windows ของกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ย. 61

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม จำนวน 131,450,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด 

 

25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดเก็บข้อมูลฉลากสุราและยาสูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต (ELCS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งที่ห้อง Server และตู้ Rack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่งพร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบสารสนเทศกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ณ ต้นทางผู้ผลิตสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent)  จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

20 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์สี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายติดหน้าห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

18 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

18 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

18 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงทะเบียนรายพระนามและนามบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 คัน รายละเอียด

 

14 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

31 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

14 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

12 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

10 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยกลากระบบไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

7 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย พร้อมขอเปลี่ยนสารดับเพลิงในระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษนับใช้กับเครื่องนับแสตมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ พิมพ์ปก และเข้ารูปเล่มเอกสาร จำนวน 150 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะรเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ (เก้าอี้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

5 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังกระจก พร้อมติดสติ๊กเกอร์กรมสรรพสามิต พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

5 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

30 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงตาข่ายเหล็กสำหรับกันนกใต้ดาดฟ้าอาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสถานีเรดาร์ชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

29 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปBack up จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

 29 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

27 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนามาตรการระบบควบคุมสารเติมแต่ง (Dye Additive) ในน้ำมันสำเร็จรูปที่เข้าพิกัดภาษีสรรพสามิต ที่จำหน่ายภายในประเทศของโรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

27 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯสำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

24 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 73 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker (Marker Injector) ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ คลังน้ำมันบางจาก บางปะอิน 3 Bay โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

24 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุม รายงานการขนย้ายน้ำมันออกจากต้นทางโรงกลั่นที่นำไปจำหน่ายภายในประเทศทางเรือ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

24 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานผงหมึกสีเครื่องพิมพ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 ส.ค. 61

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออก นำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต สำหรับจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

20 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบวัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ำสุราสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

17 ส.ค.61

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบควบคุมการเติมสาร Marker ออนไลน์ในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

17 ส.ค.61

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมัน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

14 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

10 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรด้านการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (Spark up Creative Thinking for Excellent Innovator) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

9 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

9 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

8 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

8 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

2 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

2 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

26 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษสำหรับกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

24 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องกรองน้ำที่ใช้กับเครื่องกลั่นน้ำ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ก.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ก.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ก.ค.61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่อง Density Meter รุ่น DMA 5000 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม จำนวน 114,400,000 ดวง และขนาดบรรจุเกิน 30 กรัม จำนวน 60,000,000 ดวง รวมจำนวนทั้งสิ้น 174,400,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาระบบควบคุมช่องทางการจำหน่ายสุราผ่านทะเบียนและใบอนุญาตสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

18 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน  9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่รถยกโฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า จำนวน 12 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

16 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการแนวโน้มอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย และผลกระทบทางภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

11 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10,500,000ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

10 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

9 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

9 ก.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

6 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

4 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจากเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

4 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

4 ก.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 101 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องล้างหลอดแก้วหาค่าความหนืดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

3 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสีขาวและสีเหลืองสำหรับตกแต่งบริเวณแนวรั้วด้านหน้ากรมสรรพสามิต

 

รายละเอียด

 

28 มิ.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ตรวจสอบสินค้าสรรพสามิต เพื่อรองรับการส่งออกก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน JET ตามมาตรฐานการป้องกันการระเบิด (Explosion proof) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

28 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมัน ของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tank Farm)

ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

 

28 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ จำนวน 1,140,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการบอกรับการเป็นสมาชิกการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

20 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

15 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนับแสตมป์และเครื่องผูกมัดแสตมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

18 มิ.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

15 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

15 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจะจง รายละเอียด

 

15 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

13 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีและขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง 

 

รายละเอียด

 

13 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติสรรพสามิตใหม่ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

12 มิ.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและการขออนุญาตนำเข้าสุรา ยาสูบ ผ่านระบบ NSW  เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

5 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

1 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสำรวจและประเมินการผลิตสุราของโรงงานสุราชุมชน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

31 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

31 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

 

รายละเอียด

 

30 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

25 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

22 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีควบคุมโรงงานสุราและเบียร์เพื่อรับรองพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

22 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำมันและซ่อมแซมห้องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

17 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

16 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Mangement System LIMS) รายละเอียด

 

15 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

15 พ.ค. 61
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง