กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมธนารักษ์ กับพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมธนารักษ์ กับพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้บริหาร ผู้แทนพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องโถง พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังตรวจราชการกรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาตรวจราชการกรมสรรพสามิตและรับฟังผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารของกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมให้การต้อนรับและรับมอบโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application(Excise Smart Service) หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งาน สำหรับผู้บริหาร ผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ กรมสรรพสามิต รุ่นที่ 3-4

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application(Excise Smart Service) หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งาน สำหรับผู้บริหาร ผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ กรมสรรพสามิต รุ่นที่ 3-4 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2562

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2562 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการเติมสารมาร์คเกอร์ (Marker) ในน้ำมันเบนซินและดีเซล ครั้งที่ 1/2562

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการเติมสารมาร์คเกอร์ (Marker) ในน้ำมันเบนซินและดีเซล ครั้งที่ 1/2562 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.1,ว.ป.ร.1 อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.1,ว.ป.ร. 1 อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application(Excise Smart Service) หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งาน สำหรับผู้บริหาร ผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ กรมสรรพสามิต

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application(Excise Smart Service) หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งาน สำหรับผู้บริหาร ผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ กรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมสรรพสามิตครั้งที่4-62

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562