กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมหารือด้านความร่วมมือกับสมาคมสก็อตวิสกี้

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมสก็อตวิสกี้ โดยมี Mr Mark Kent CMG (Chief Executive) Ms Emily Roads (Head of Trade, Asia Pacific) ผู้แทนผู้นำเข้าสก็อตวิสกี้ในประเทศไทย และข้าราชการกรมสรรพสามิต ร่วมหารือด้านความร่วมมือทางเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูล...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการจำแหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตฯ ประจำเดือนเมษายน 2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสำหรับประกอบการกำหนดนโยบาย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต และทางออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 91

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 91 โดยมีนางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหาร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะโฆษกกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2567

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม คณะโฆษกกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2567 โดยมีรองโฆษกฯ และคณะทำงานของคณะโฆษกกรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกันวางแผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกของกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต และผ่านระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดฝึกอบรม หลักสูตร Star Talent พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาการทำงานและพัฒนาองค์กร

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง (Star Talent) จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทำงาน และพัฒนาองค์กร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม Kick-off Project โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมสรรพสามิต

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม Kick-off Project โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกรมสรรพสามิต เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการฯ...