กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

งานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 18

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 18 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคาร SME Bank Tower กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม เรื่องโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม เรื่อง โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2563

นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิต ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมหารือแนวทางการขอคืนเงินกองทุนฯครั้งที่2-2562

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการขอคืนเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 3/2562

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562