กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดประชุมซักซ้อม/ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี พ.ศ. 2567

สรรพสามิตจัดประชุมซักซ้อม/ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี พ.ศ. 2567...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายและการดำเนินการที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ผู้เเทนกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย และการดำเนินการที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ.8

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติราชการ และมอบนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 โดยมี นายกฤษภาส ศิริปิตุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม

ดร.นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน กรมสรรพสามิตคุณธรรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 360 องศา การนิเทศองค์กรคุณธรรม และการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ให้กับสำนัก/ภาค/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม จัดโดยสสภ.7

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ให้เกียรติมอบนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ภายใต้โครงการสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม โดยมี นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ในประเด็นคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขออนุญาตผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ ประเภทเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต ตามกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้แทนภาคประชาชน ได้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมสรรพสามิต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมสรรพสามิต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้บริหาร เเละข้าราชการกรมสรรพสามิตทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ และดร. จรัสพงษ์ สมานบุตร...