กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2562

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตามโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 - 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นำคณะข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ในการนี้ ผลงานของกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 ผลงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน คือ กระบวนการทำลายของกลางยาสูบด้วยเครื่องทำลายของกลางยาสูบ โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 รางวัลระดับดี จำนวน 2 ผลงาน คือ 1. Excise e-Licensing for Citizen Centric ธุรกรรมออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของกรมสรรพสามิต โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต ระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์)

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต ระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์) โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมธนารักษ์ กับพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมธนารักษ์ กับพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้บริหาร ผู้แทนพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องโถง พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังตรวจราชการกรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ในโอกาสที่มาตรวจราชการกรมสรรพสามิตและรับฟังผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารของกรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมให้การต้อนรับและรับมอบโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application(Excise Smart Service) หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งาน สำหรับผู้บริหาร ผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ กรมสรรพสามิต รุ่นที่ 3-4

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application(Excise Smart Service) หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งาน สำหรับผู้บริหาร ผู้ใช้งาน/ผู้ดูแลระบบ กรมสรรพสามิต รุ่นที่ 3-4 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2562

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2562 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562