แบบฟอร์มภาษีสรรพสามิต :: พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ๒๕๖๐

รหัสแบบ คำอธิบาย
ภส. ๐๒-๐๑ - แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ [ดาวน์โหลด](11/12/2561
ภส. ๐๒-๐๒ - แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  [ดาวน์โหลด](20/10/2560)
  - ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติ (แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ) [ดาวน์โหลด]