กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี |
 
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์| ประกาศราคากลาง ตามนโยบาย ปปช | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 182 คัน (ผูกพัน 5 ปีงบประมาณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

19 กันยายน 2562 new.gif

 

โครงการประกวดราคาเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 182 คัน (ผูกพัน 5 ปีงบประมาณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

19 กันยายน 2562 new.gif

 

   

โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

4 กันยายน 2562 new.gif

โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

4 กันยายน 2562 new.gif

 

 

 

 

โครงการเพพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

27 สิงหาคม 2562new.gif

โครงการเพพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

27 สิงหาคม 2562new.gif

 โครงการเพพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

2 กันยายน 2562new.gif

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายแสตมป์สรรพสามิตด้วยระบบอัตโนมัติ (คลังแสตมป์ 1) (Automatic Excise Stamps System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง1

-ราคากลาง2

27 สิงหาคม 2562new.gif

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายแสตมป์สรรพสามิตด้วยระบบอัตโนมัติ (คลังแสตมป์ 1) (Automatic Excise Stamps System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-แบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายแสตมป์สรรพสามิตด้วยระบบอัตโนมัติ (คลังแสตมป์ 1) (Automatic Excise Stamps System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

2 กันยายน 2562

 

โครงการประกวดราคาซื้อกระเป๋าบรรจุแสตมป์สรรพสามิต จำนวน 2,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

 

โครงการประกวดราคาซื้อกระเป๋าบรรจุแสตมป์สรรพสามิต จำนวน 2,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

15 สิงหาคม 2562new.gif

 

   

โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศ พร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

 
20 มิถุนายน 2562new.gif
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศ พร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

20 มิถุนายน 2562new.gif
 
 
 
 

 โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศ พร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

28 มิถุนายน 2562new.gif

 

 

 

 

โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศพร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 มิถุนายน 2562new.gif

 

 

 

 

โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศพร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 มิถุนายน 2562new.gif

 

 

   

โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ราคากลาง

24 พฤษภาคม 2562new.gif

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารแนบหมายเลข1

-เอกสารแนบหมายเลข 2

-เอกสารแนบหมายเลข 3

-เอกสารแนบหมายเลข 4

-เอกสารแนบหมายเลข 5

24 พฤษภาคม 2562new.gif

 โครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 มิถุนายน 2562new.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถพร้อมสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและลิฟต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 เมษายน 2562new.gif

 

 

โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถพร้อมสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและลิฟต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 เมษายน 2562new.gif

 โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถพร้อมสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและลิฟต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 เมษายน 2562new.gif

 

 


 โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถพร้อมสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถและลิฟต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

11 กรกฎาคม 2562new.gif

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

10 เมษายน 2562new.gif

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

 

10 เมษายน 2562new.gif

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

10 พฤษภาคม 2562new.gif

 

 โครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

28 มิถุนายน 2562new.gif

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

25 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

 

 

 

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

9 เมษายน 2562new.gif

 

 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 เมษายน 2562new.gif

 

 

 

 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

ยกเลิก

31 กรกฎาคม 2562new.gif

 

 

 

 

 

โครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

19 มีนาคม 2562new.gif

 

 

 

 

 

 โครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน1

-ร่างขอบเขตของาน2

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างร่างเอกสารประกวดราคา

19 มีนาคม 2562new.gif

 โครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

27 มีนาคม 2562new.gif

 

 

 

 

 โครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

27 มิถุนายน 2562new.gif

 

 

 

 

 

โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง

-ราคากลาง

11 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

 

 

โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

 

 โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

28 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

 

 โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 มีนาคม 2562new.gif

โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศพร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

7 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

 

 

 

โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศพร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

7 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

 

 โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศพร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

27 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

 

 

 โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศพร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

ยกเลิก

18 เมษายน 2562new.gif

 

 

โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) เพิ่มเติม

-ราคากลาง

22 มกราคม 2562new.gif

 

 

โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) เพิ่มเติม

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

22 มกราคม 2562new.gif

 โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) เพิ่มเติม

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

 

  โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) เพิ่มเติม

-ประกาศกรมสรรพสามิต

10 เมษายน 2562new.gif

 

 

 

โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่อมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องโทรสารและ Drum จำนวน 25 รายการ

-ราคากลาง

10 มกราคม 2562new.gif

โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่อมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องโทรสารและ Drum จำนวน 25 รายการ

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

10 มกราคม 2562new.gif

 

 

 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่อมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องโทรสารและ Drum จำนวน 25 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 มกราคม 2562new.gif

 

 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่อมคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องโทรสารและ Drum จำนวน 25 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

22 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

 25 ธันวาคม 2561new.gif

โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารแนบหมายเลข1

-เอกสารแนบหมายเลข2

-เอกสารแนบหมายเลข3

-เอกสารแนบหมายเลข4

 25 ธันวาคม 2561new.gif

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 30 มกราคม 2562new.gif

 

   

โครงการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

-ราคากลาง1

-ราคากลาง2

 19 ธันวาคม 2561new.gif

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารแนบหมายเลข1

-เอกสารแนบหมายเลข2

 

 

 

 โครงการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 ธันวาคม 2561new.gif

 

โครงการปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

12 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-ราคากลาง

30 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 

 

 

โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

30 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 

 โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 ธันวาคม 2561new.gif

 

 

 

 โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 มกราคม 2562new.gif

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรา ยาสูบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1

-ราคากลาง

30 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรา ยาสูบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารแนบหมายเลข1

-เอกสารแนบหมายเลข2

-เอกสารแนบหมายเลข3

-เอกสารแนบหมายเลข4

-เอกสารแนบหมายเลข5

30 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรา ยาสูบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 ธันวาคม 2561new.gif

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรา ยาสูบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1

-ประกาศกรมสรรพสามิต

18 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-ราคากลาง

26 พฤศจิกายน 2561new.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารแนบหมายเลข1

-เอกสารแนบหมายเลข2

-เอกสารแนบหมายเลข3

-เอกสารแนบหมายเลข4

-เอกสารแนบหมายเลข5

-เอกสารแนบหมายเลข6

-เอกสารแนบหมายเลข7

26 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสารแนบหมายเลข1

-เอกสารแนบหมายเลข2

-เอกสารแนบหมายเลข3

-เอกสารแนบหมายเลข4

-เอกสารแนบหมายเลข5

-เอกสารแนบหมายเลข6

-เอกสารแนบหมายเลข7

3 ธันวาคม 2561new.gif

 

 

  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-ประกาศกรมสรรพสามิต

7 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

โครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

26 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน1

-ร่างขอบเขตของาน2

26 พฤศจิกายน 2561new.gif

ปรับปรุงครั้งที่1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-ขั้นตอนการทดสอบมาร์คเกอร์/a>

 6 ธันวาคม 2561new.gif

 

 โครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

-ขอบเขตของงาน

-ขั้นตอนการทดสอบมาร์คเกอร์

20 ธันวาคม 2561new.gif

 

 

 

 

 

 

 

  โครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

8 มีนาคม 2562new.gif

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

15 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

15 พฤศจิกายน 2561new.gif

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

28 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 

โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

13 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 

 

โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

13 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 

 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

ยกเลิก

28 ธันวาคม 2561new.gif

โครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จำนวน 5 คัน

-ราคากลาง

12 พฤศจิกายน 2561new.gif

โครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จำนวน 5 คัน

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

12พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 โครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จำนวน 5 คัน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19พฤศจิกายน 2561new.gif

 โครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จำนวน 5 คัน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

11ธันวาคม 2561new.gif

 

โครงการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน (Zero Waste Energy System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

-ราคากลาง

6 พฤศจิกายน 2561new.gif

โครงการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน (Zero Waste Energy System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding))

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน1

-ร่างขอบเขตของงาน2

-เอกสารแนบหมายเลข1

-เอกสารแนบหมายเลข2

-เอกสารแนบหมายเลข3

-เอกสารแนบหมายเลข4

-เอกสารแนบหมายเลข5

-เอกสารแนบหมายเลข6

-เอกสารแนบหมายเลข7

-เอกสารแนบหมายเลข8

-เอกสารแนบหมายเลข9

6 พฤศจิกายน 2561new.gif

ปรับปรุงครั้งที่1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

 28 ธันวาคม 2561new.gif

   

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding))

-ราคากลาง

6 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding))

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

6 พฤศจิกายน 2561new.gif

 โครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding))

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

28 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 โครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding))

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 กุมภาพันธ์ 2562new.gif

 

 

โครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  e-bidding

-ราคากลาง

8 ตุลาคม 2561new.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  e-bidding

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารแนบหมายเลข1

-เอกสารแนบหมายเลข2

-เอกสารแนบหมายเลข3

-เอกสารแนบหมายเลข4

-เอกสารแนบหมายเลข5

8 ตุลาคม 2561new.gif

 

 โครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 ตุลาคม 2561new.gif

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ราคากลาง

8 ตุลาคม 2561new.gif

 

 

โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารแนบหมายเลข1

-เอกสารแนบหมายเลข2

-เอกสารแนบหมายเลข3

-เอกสารแนบหมายเลข4

-เอกสารแนบหมายเลข5

8 ตุลาคม 2561new.gif

 โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 ตุลาคม 2561new.gif

 โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

20 พฤศจิกายน 2561new.gif

 

โครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำมัน (Flow meter) ที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันเชลล์-เอสโซ่ สุราษฏร์ธานี และคลังน้ำมันเชฟรอน-บางจาก สุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

27 กันยายน 2561new.gif

โครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำมัน (Flow meter) ที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันเชลล์-เอสโซ่ สุราษฏร์ธานี และคลังน้ำมันเชฟรอน-บางจาก สุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

27 กันยายน 2561new.gif

 

 โครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำมัน (Flow meter) ที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันเชลล์-เอสโซ่ สุราษฏร์ธานี และคลังน้ำมันเชฟรอน-บางจาก สุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

11 ตุลาคม 2561new.gif

 โครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำมัน (Flow meter) ที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันเชลล์-เอสโซ่ สุราษฏร์ธานี และคลังน้ำมันเชฟรอน-บางจาก สุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

18 ธันวาคม 2561new.gif

โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

13 กันยายน 2561new.gif

โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

13 กันยายน 2561new.gif

 

 โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 กันยายน 2561new.gif

  โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

10 ตุลาคม 2561new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

12 กันยายน 2561new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

12 กันยายน 2561new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 กันยายน 2561new.gif

 โครงการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 ธันวาคม 2561new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ(ATG) คลังน้ำมันแพนเอเชียสตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ราคากลาง

11 กันยายน 2561new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ(ATG) คลังน้ำมันแพนเอเชียสตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 กันยายน 2561new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ(ATG) คลังน้ำมันแพนเอเชียสตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

27 กันยายน 2561new.gif

 

 

 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ(ATG) คลังน้ำมันแพนเอเชียสตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

27 กันยายน 2561new.gif

โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธี e-bidding

-ราคากลาง

23 สิงหาคม 2561new.gif

โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธี e-bidding

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

23 สิงหาคม 2561new.gif

 

 โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธี e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

26 กันยายน 2561new.gif

โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธี e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

31 ตุลาคม 2561 new.gif

โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องโทรสาร และ Drum จำนวน 26 รายการ (เอกสารแนบ 1)

-ราคากลาง

29 สิงหาคม 2561new.gif

โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องโทรสาร และ Drum จำนวน 26 รายการ (เอกสารแนบ 1)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

29 สิงหาคม 2561new.gif

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต 

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

17 กันยายน 2561new.gif

 

 

 โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องโทรสาร และ Drum จำนวน 26 รายการ (เอกสารแนบ 1)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

10 ตุลาคม 2561new.gif

 

  โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องโทรสาร และ Drum จำนวน 26 รายการ (เอกสารแนบ 1)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

26 พฤศจิกายน 2561new.gif

โครงการเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผูกพัน 5 ปีงบประมาณ)

จำนวน 368 คัน

-ราคากลาง

10 สิงหาคม 2561new.gif

 

โครงการเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผูกพัน 5 ปีงบประมาณ)

จำนวน 368 คัน

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

10 สิงหาคม 2561new.gif

 

 

โครงการเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผูกพัน 5 ปีงบประมาณ)

จำนวน 368 คัน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 สิงหาคม 2561new.gif

 

โครงการเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผูกพัน 5 ปีงบประมาณ)

จำนวน 368 คัน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

11 ตุลาคม 2561new.gif


 

โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

19 กรกฎาคม 2561new.gif

โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

19 กรกฎาคม 2561new.gif

 โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

23 สิงหาคม 2561new.gif

  โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

10 ตุลาคม 2561new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างแก้ไขระบบควบคุมระบบการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซีพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

7 มิถุนายน 2561new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างแก้ไขระบบควบคุมระบบการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซีพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

7 มิถุนายน 2561new.gif

 โครงการประกวดราคาจ้างแก้ไขระบบควบคุมระบบการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซีพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

23 สิงหาคม2561new.gif

 โครงการประกวดราคาจ้างแก้ไขระบบควบคุมระบบการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซีพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

10 ตุลาคม 2561new.gif

โครงการราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

23พฤษภาคม 2561new.gif

 

โครงการราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3-5

23พฤษภาคม 2561new.gif

โครงการราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

12 มิถุนายน 2561new.gif

 โครงการราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

19 กรกฎาคม  2561new.gif

โครงการรื้อถอนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันปากพนัง บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช และแก้ไขอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติที่คลังน้ำมันภาคใต้เชื้อเพลิง (อากิแบมออยล์) จังหวัดสงขลา

-ราคากลาง

22พฤษภาคม 2561new.gif

 

โครงการรื้อถอนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันปากพนัง บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช และแก้ไขอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติที่คลังน้ำมันภาคใต้เชื้อเพลิง (อากิแบมออยล์) จังหวัดสงขลา

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

22พฤษภาคม 2561new.gif

 โครงการรื้อถอนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันปากพนัง บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช และแก้ไขอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติที่คลังน้ำมันภาคใต้เชื้อเพลิง (อากิแบมออยล์) จังหวัดสงขลา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18มิถุนายน 2561new.gif

  โครงการรื้อถอนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันปากพนัง บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช และแก้ไขอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติที่คลังน้ำมันภาคใต้เชื้อเพลิง (อากิแบมออยล์) จังหวัดสงขลา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 สิงหาคม 2561new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

21พฤษภาคม 2561new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

21พฤษภาคม 2561new.gif

 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18มิถุนายน 2561new.gif

  โครงการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการเสียภาษีสรรพสามิตผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

27กันยายน 2561new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนระบบ Ground Work พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันเชลล์-เอสโซ่ สุราษฎร์ธานีและคลังน้ำมันเชฟรอน-บางจาก สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

15พฤษภาคม 2561new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนระบบ Ground Work พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันเชลล์-เอสโซ่ สุราษฎร์ธานีและคลังน้ำมันเชฟรอน-บางจาก สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

15พฤษภาคม 2561new.gif

 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนระบบ Ground Work พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันเชลล์-เอสโซ่ สุราษฎร์ธานีและคลังน้ำมันเชฟรอน-บางจาก สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 พฤษภาคม 2561new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนระบบ Ground Work พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันที่ติดตั้งที่คลังน้ำมันเชลล์-เอสโซ่ สุราษฎร์ธานีและคลังน้ำมันเชฟรอน-บางจาก สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

20 กรกฎาคม 2561new.gif

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

3 กรกฎาคม 2561new.gif

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

17 กรกฎาคม 2561new.gif

 

 โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 กรกฎาคม 2561new.gif

 โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 

 

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

7พฤษภาคม 2561new.gif

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

7 พฤษภาคม 2561new.gif

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

17 พฤษภาคม 2561new.gif

โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 

โครงการประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ (ATG) ที่คลังน้ำมันบริษัท พี.เอส.พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และเปลี่ยนกรงครอบ Flow Meter ที่คลังน้ำมัน บริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

4 พฤษภาคม 2561new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ (ATG) ที่คลังน้ำมันบริษัท พี.เอส.พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และเปลี่ยนกรงครอบ Flow Meter ที่คลังน้ำมัน บริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

4 พฤษภาคม 2561new.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ (ATG) ที่คลังน้ำมันบริษัท พี.เอส.พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และเปลี่ยนกรงครอบ Flow Meter ที่คลังน้ำมัน บริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 พฤษภาคม 2561new.gif

 โครงการประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ (ATG) ที่คลังน้ำมันบริษัท พี.เอส.พี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และเปลี่ยนกรงครอบ Flow Meter ที่คลังน้ำมัน บริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 สิงหาคม 2561new.gif

โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

4 พฤษภาคม 2561new.gif

 

โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

4  พฤษภาคม2561new.gif

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

-เอกสารหมายเลข 4

-เอกสารหมายเลข 5

16  พฤษภาคม2561new.gif

 

 

 โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 พฤษภาคม 2561new.gif

 

 โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

19 กรกฎาคม 2561new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

19 เมษายน 2561new.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า1

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า2
-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า3
-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า4
-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า5
-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า6

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า7

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า8

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า11

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า12

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า13

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า14

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า15

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า16

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า17

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า9

-แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า10

19เมษายน 2561new.gif

 

 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 เมษายน 2561new.gif

 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

4 กรกฏาคม 2561new.gif

 ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 เมษายน 2561new.gif

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2ส่วนที่1 

-เอกสารหมายเลข2ส่วนที่2 

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

11 เมษายน 2561new.gif

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 เมษายน 2561new.gif

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค๊ด กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561

-ราคากลาง

14 มีนาคม 2561new.gif

โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค๊ด กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาาน

14 มีนาคม 2561new.gif

 

 โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค๊ด กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

29 มีนาคม 2561new.gif

 

โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค๊ด กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561

-ประกาศกรมสรรพสามิต

25 กรกฏาคม 2561new.gif

 

โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

9 มีนาคม 2561new.gif

โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

9 มีนาคม 2561new.gif

 โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

26 มีนาคม 2561new.gif

 

 โครงการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อสาร Marker ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

26 กรกฏาคม 2561new.gif

 

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ Automatic Tank Gauge (ATG) พร้อม Temp Sensor และชุดเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Meter) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-ราคากลาง

8 มีนาคม 2561new.gif

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ Automatic Tank Gauge (ATG) พร้อม Temp Sensor และชุดเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Meter) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

8 มีนาคม 2561new.gif

 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ Automatic Tank Gauge (ATG) พร้อม Temp Sensor และชุดเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Meter) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 มีนาคม 2561new.gif

 โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งชุดเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ Automatic Tank Gauge (ATG) พร้อม Temp Sensor และชุดเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Meter) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

3 พฤษภาคม 2561new.gif

ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

8 มีนาคม 2561new.gif

ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

8 มีนาคม 2561new.gif

 

ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 มีนาคม 2561new.gif

 

 

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสารมิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

21 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสารมิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2 ส่วนที่1

-เอกสารหมายเลข2 ส่วนที่2

-เอกสารหมายเลข2 ส่วนที่3

-เอกสารหมายเลข2 ส่วนที่4

-เอกสารหมายเลข2 ส่วนที่5

-เอกสารหมายเลข2 ส่วนที่6

-เอกสารหมายเลข2 ส่วนที่7

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5  

21 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสารมิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรสามิต

-เอกสารประกวดราคา

27กุมภาพันธ์ 2561new.gif

 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสารมิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ราคากลาง

19 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา.

-ร่างขอบเขตงาน

19 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

6 มีนาคม 2561new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 มีนาคม 2561new.gif

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

13 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

โครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

13 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

 โครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

 

โครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 มีนาคม 2561new.gif

 

ประกวดราคาเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 34 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

 

14 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

ประกวดราคาเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 34 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

 

14 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

ประกวดราคาเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 34 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

23 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

 

 

 

 

 

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

 

1 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

 

1 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

 

 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

8 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

8 มีนาคม 2561new.gif

 

ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

 29 มกราคม 2561new.gif

 

ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

 29 มกราคม 2561new.gif

 

 

 ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

9 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

  ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 มีนาคม 2561new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการระบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

25 มกราคม 2561new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการระบบริหารจัดการสินทรัพย์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

25 มกราคม 2561new.gif

 

ประกวดราคาจ้างโครงการระบบริหารจัดการสินทรัพย์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

27 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการระบบริหารจัดการสินทรัพย์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 มีนาคม 2561new.gif

  

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

24 มกราคม 2561new.gif

 

 

 

 

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6.1

-เอกสารหมายเลข6.2

-เอกสารหมายเลข6.3

-เอกสารหมายเลข6.4

-เอกสารหมายเลข6.5

24 มกราคม 2561new.gif 

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6.1

-เอกสารหมายเลข6.2

-เอกสารหมายเลข6.3

-เอกสารหมายเลข6.4

 

 

 

 

 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

เอกสารประกวดราคา

27 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

  ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 กุมภาพันธ์ 2561new.gif

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความขาวสว่าง (ฺBrightness) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

 23 

 

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความขาวสว่าง (ฺBrightness) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

 23 

 

 

 

 

 

 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความขาวสว่าง (ฺBrightness) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา  

 

 

 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความขาวสว่าง (ฺBrightness) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

 

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

 

 ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

  ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

6 มีนาคม 2561webportal16200041902.gif

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง1

-ราคากลาง2

-ราคากลาง3

-ราคากลาง4

23มกราคม 2561webportal16200041902.gif 

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน 1

-ร่างขอบเขตของงาน 2

-1แบบสถาปัตยกรรม

-2แบบสถาปัตยกรรม

-3แบบสถาปัตยกรรม

-4แบบสถาปัตยกรรม

-5แบบสถาปัตยกรรม

-6แบบสถาปัตยกรรม

-7แบบสถาปัตยกรรม

-8แบบสถาปัตยกรรม

-9แบบสถาปัตยกรรม

-10แบบสถาปัตยกรรม

-11แบบสถาปัตยกรรม

-12แบบสถาปัตยกรรม

-13แบบสถาปัตยกรรม

-14แบบสถาปัตยกรรม

-15แบบสถาปัตยกรรม

-16แบบสถาปัตยกรรม

-17แบบสถาปัตยกรรม

-18แบบสถาปัตยกรรม

-19แบบสถาปัตยกรรม

-20แบบสถาปัตยกรรม

-21แบบสถาปัตยกรรม

-22แบบสถาปัตยกรรม

-23แบบสถาปัตยกรรม

-24แบบสถาปัตยกรรม

-25แบบสถาปัตยกรรม

-26แบบสถาปัตยกรรม

-27แบบสถาปัตยกรรม

-28แบบสถาปัตยกรรม

-29แบบสถาปัตยกรรม

-30แบบสถาปัตยกรรม

-31แบบสถาปัตยกรรม

-32แบบสถาปัตยกรรม

-33แบบสถาปัตยกรรม

-1แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-2แบบวิศกวรรมโครงสร้าง

-3แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-4แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-5แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-6แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-7แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-8แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-9แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-10แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-11แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-12แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-13แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-14แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-15แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-16แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-17แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-18แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-19แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-20แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-21แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-22แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-23แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-24แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-25แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-26แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-27แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-28แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-29แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-30แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-31แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-32แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-33แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-34แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-35แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-36แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-37แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-38แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-39แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-40แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-41แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-42แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-43แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-44แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-45แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-46แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-47แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-48แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-49แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-50แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-51แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-52แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-53แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-54แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-55แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-56แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-57แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-58แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-59แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-60แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-61แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-62แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-63แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-64แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-65แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-66แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-67แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-68แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-69แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-70แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-71แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-72แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-73แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-74แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-75แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-76แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-77แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-78แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-79แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-80แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-81แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-82แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-83แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-84แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-85แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-86แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-87แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-88แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-89แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-90แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-91แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-92แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-93แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-94แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-95แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-96แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-97แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-98แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-99แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-100แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-101แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-102แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-103แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-104แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-105แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-106แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-107แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-108แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-109แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-110แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-111แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-112แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-113แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-114แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-115แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-116แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-117แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-118แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-119แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-120แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-121แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-122แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-123แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-124แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-125แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-126แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-127แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-128แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-129แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-130แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-131แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-132แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-133แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-134แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-135แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-136แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-137แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-138แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-139แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-140แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-141แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-1แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-2แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-3แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-4แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-5แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-6แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-7แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-8แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-9แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-10แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-11แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-12แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-13แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-14แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-15แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-16แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-17แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-18แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-19แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-20แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-21แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-22แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-23แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-24แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-25แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-26แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-27แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-28แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-29แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-30แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-31แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-32แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-33แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-34แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-35แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-1แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-2แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-3แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-4แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-5แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-6แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-7แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-8แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 

-1แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-2แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-3แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-4แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-5แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-6แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-7แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-8แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-9แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-10แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-11แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-12แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-13แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-14แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-15แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-16แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-17แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-18แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-19แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-20แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-21แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-22แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-23แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

23มกราคม 2561webportal16200041902.gif                      

ปรับปรุงครั้ที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน 1

-ร่างขอบเขตของงาน 2

-1แบบสถาปัตยกรรม

-2แบบสถาปัตยกรรม

-3แบบสถาปัตยกรรม

-4แบบสถาปัตยกรรม

-5แบบสถาปัตยกรรม

-6แบบสถาปัตยกรรม

-7แบบสถาปัตยกรรม

-8แบบสถาปัตยกรรม

-9แบบสถาปัตยกรรม

-10แบบสถาปัตยกรรม

-11แบบสถาปัตยกรรม

-12แบบสถาปัตยกรรม

-13แบบสถาปัตยกรรม

-14แบบสถาปัตยกรรม

-15แบบสถาปัตยกรรม

-16แบบสถาปัตยกรรม

-17แบบสถาปัตยกรรม

-18แบบสถาปัตยกรรม

-19แบบสถาปัตยกรรม

-20แบบสถาปัตยกรรม

-21แบบสถาปัตยกรรม

-22แบบสถาปัตยกรรม

-23แบบสถาปัตยกรรม

-24แบบสถาปัตยกรรม

-25แบบสถาปัตยกรรม

-26แบบสถาปัตยกรรม

-27แบบสถาปัตยกรรม

-28แบบสถาปัตยกรรม

-29แบบสถาปัตยกรรม

-30แบบสถาปัตยกรรม

-31แบบสถาปัตยกรรม

-32แบบสถาปัตยกรรม

-33แบบสถาปัตยกรรม

-1แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-2แบบวิศกวรรมโครงสร้าง

-3แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-4แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-5แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-6แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-7แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-8แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-9แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-10แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-11แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-12แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-13แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-14แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-15แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-16แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-17แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-18แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-19แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-20แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-21แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-22แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-23แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-24แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-25แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-26แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-27แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-28แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-29แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-30แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-31แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-32แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-33แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-34แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-35แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-36แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-37แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-38แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-39แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-40แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-41แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-42แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-43แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-44แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-45แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-46แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-47แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-48แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-49แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-50แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-51แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-52แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-53แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-54แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-55แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-56แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-57แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-58แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-59แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-60แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-61แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-62แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-63แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-64แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-65แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-66แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-67แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-68แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-69แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-70แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-71แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-72แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-73แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-74แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-75แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-76แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-77แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-78แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-79แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-80แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-81แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-82แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-83แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-84แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-85แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-86แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-87แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-88แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-89แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-90แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-91แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-92แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-93แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-94แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-95แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-96แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-97แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-98แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-99แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-100แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-101แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-102แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-103แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-104แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-105แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-106แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-107แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-108แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-109แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-110แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-111แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-112แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-113แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-114แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-115แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-116แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-117แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-118แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-119แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-120แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-121แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-122แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-123แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-124แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-125แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-126แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-127แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-128แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-129แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-130แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-131แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-132แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-133แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-134แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-135แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-136แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-137แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-138แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-139แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-140แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-141แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-1แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-2แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-3แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-4แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-5แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-6แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-7แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-8แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-9แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-10แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-11แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-12แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-13แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-14แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-15แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-16แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-17แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-18แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-19แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-20แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-21แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-22แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-23แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-24แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-25แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-26แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-27แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-28แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-29แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-30แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-31แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-32แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-33แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-34แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-35แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-1แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-2แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-3แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-4แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-5แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-6แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-7แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-8แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 

-1แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-2แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-3แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-4แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-5แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-6แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-7แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-8แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-9แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-10แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-11แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-12แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-13แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-14แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-15แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-16แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-17แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-18แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-19แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-20แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-21แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-22แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-23แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

19 กุมภาพันธ์ 2561webportal16200041902.gif

 

 ปรับปรุงครั้งที่ 2

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน 1

-ร่างขอบเขตของงาน 2

-1แบบสถาปัตยกรรม

-2แบบสถาปัตยกรรม

-3แบบสถาปัตยกรรม

-4แบบสถาปัตยกรรม

-5แบบสถาปัตยกรรม

-6แบบสถาปัตยกรรม

-7แบบสถาปัตยกรรม

-8แบบสถาปัตยกรรม

-9แบบสถาปัตยกรรม

-10แบบสถาปัตยกรรม

-11แบบสถาปัตยกรรม

-12แบบสถาปัตยกรรม

-13แบบสถาปัตยกรรม

-14แบบสถาปัตยกรรม

-15แบบสถาปัตยกรรม

-16แบบสถาปัตยกรรม

-17แบบสถาปัตยกรรม

-18แบบสถาปัตยกรรม

-19แบบสถาปัตยกรรม

-20แบบสถาปัตยกรรม

-21แบบสถาปัตยกรรม

-22แบบสถาปัตยกรรม

-23แบบสถาปัตยกรรม

-24แบบสถาปัตยกรรม

-25แบบสถาปัตยกรรม

-26แบบสถาปัตยกรรม

-27แบบสถาปัตยกรรม

-28แบบสถาปัตยกรรม

-29แบบสถาปัตยกรรม

-30แบบสถาปัตยกรรม

-31แบบสถาปัตยกรรม

-32แบบสถาปัตยกรรม

-33แบบสถาปัตยกรรม

-1แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-2แบบวิศกวรรมโครงสร้าง

-3แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-4แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-5แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-6แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-7แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-8แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-9แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-10แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-11แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-12แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-13แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-14แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-15แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-16แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-17แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-18แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-19แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-20แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-21แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-22แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-23แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-24แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-25แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-26แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-27แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-28แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-29แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-30แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-31แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-32แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-33แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-34แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-35แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-36แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-37แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-38แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-39แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-40แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-41แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-42แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-43แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-44แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-45แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-46แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-47แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-48แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-49แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-50แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-51แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-52แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-53แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-54แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-55แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-56แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-57แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-58แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-59แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-60แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-61แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-62แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-63แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-64แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-65แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-66แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-67แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-68แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-69แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-70แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-71แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-72แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-73แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-74แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-75แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-76แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-77แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-78แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-79แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-80แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-81แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-82แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-83แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-84แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-85แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-86แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-87แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-88แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-89แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-90แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-91แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-92แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-93แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-94แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-95แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-96แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-97แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-98แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-99แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-100แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-101แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-102แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-103แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-104แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-105แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-106แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-107แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-108แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-109แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-110แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-111แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-112แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-113แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-114แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-115แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-116แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-117แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-118แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-119แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-120แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-121แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-122แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-123แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-124แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-125แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-126แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-127แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-128แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-129แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-130แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-131แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-132แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-133แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-134แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-135แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-136แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-137แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-138แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-139แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-140แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-141แบบวิศวกรรมโครงสร้าง 

-1แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-2แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-3แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-4แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-5แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-6แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-7แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-8แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-9แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-10แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-11แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-12แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-13แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-14แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-15แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-16แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-17แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-18แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-19แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-20แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-21แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-22แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-23แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-24แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-25แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-26แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-27แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-28แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-29แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-30แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-31แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-32แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-33แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-34แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-35แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

-1แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-2แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-3แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-4แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-5แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-6แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-7แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-8แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 

-1แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-2แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-3แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-4แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-5แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-6แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-7แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-8แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-9แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-10แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-11แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-12แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-13แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-14แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-15แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-16แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-17แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-18แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-19แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-20แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-21แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-22แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

-23แบบระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

22 กุมภาพันธ์ 2561webportal16200041902.gif 

 

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

10 เมษายน 2561webportal16200041902.gif

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

31 พฤษภาคม 2561webportal16200041902.gif

 

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture :EA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

18มกราคม 2561webportal16200041902.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture :EA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

-เอกสารหมายเลข 4,5

18มกราคม 2561webportal16200041902.gif

ปรับปรุงครั้งที่1

 -ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

1กุมภาพันธ์ 2561webportal16200041902.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture :EA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

9 กุมภาพันธ์ 2561webportal16200041902.gif

 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture :EA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

12 มีนาคม2561webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกาอบโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า NMR (Nuclear Magnetic Resonance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

18มกราคม 2561webportal16200041902.gif

 

 

 

 

 

โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกาอบโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า NMR (Nuclear Magnetic Resonance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

18มกราคม 2561webportal16200041902.gif

 

 

 

 

 

 

โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกาอบโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า NMR (Nuclear Magnetic Resonance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

29มกราคม 2561webportal16200041902.gif

 

โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกาอบโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า NMR (Nuclear Magnetic Resonance) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 กุมภาพันธ์ 2561webportal16200041902.gif

 

  

โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เยื่อกระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

17มกราคม 2561webportal16200041902.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เยื่อกระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

17มกราคม 2561webportal16200041902.gif

 

โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เยื่อกระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

29มกราคม 2561webportal16200041902.gif

 

โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เยื่อกระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต  

22 กุมภาพันธ์ 2561webportal16200041902.gif

 

โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง

-ราคากลาง

10มกราคม 2561webportal16200041902.gif

 

 

 โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

10มกราคม 2561webportal16200041902.gif

 

 

 โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18มกราคม 2561webportal16200041902.gif

  โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง

-ประกาศกรมสรรพสามิต

22 กุมภาพันธ์ 2561webportal16200041902.gif

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

29 ธันวาคม 2560webportal16200041902.gif

 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

29 ธันวาคม 2560webportal16200041902.gif

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

16 มกราคม 2561webportal16200041902.gif

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 กุมภาพันธ์ 2561webportal16200041902.gif

 

โครงการโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL(Secure Sockets Layer) กรมสรรพสามิตหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (e-bidding)

-ราคากลาง

27 ธันวาคม 2560webportal16200041902.gif

 โครงการโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL(Secure Sockets Layer) กรมสรรพสามิตหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

27 ธันวาคม 2560webportal16200041902.gif

 โครงการโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL(Secure Sockets Layer) กรมสรรพสามิตหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 มกราคม 2561webportal16200041902.gif

 โครงการโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL(Secure Sockets Layer) กรมสรรพสามิตหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

12 กุมภาพันธ์ 2561webportal16200041902.gif

โครงการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อระบบจอภาพแสดงผลสำหรับอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

15 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อระบบจอภาพแสดงผลสำหรับอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

15 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif 

โครงการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อระบบจอภาพแสดงผลสำหรับอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.1

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.2

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.3

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.4

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.5

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.6

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.7

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.8

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.9

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.10

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.11

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.12

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.13

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.14

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.15

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.16

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.17

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.18

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.19

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.20

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.21

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.22

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.23

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.24

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.25

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.26

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.27

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.28

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.29

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.30

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.31

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.32

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.33

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.1

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.2

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.3

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.4

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.5

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.6

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.7

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.8

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.9

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.10

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.11

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.12

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.13

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.14

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.15

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.16

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.17

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.18

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.19

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.20

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.21

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.22

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.23

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.24

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.25

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.26

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.27

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.28

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.29

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.30

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 31

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 32

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 33

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 34

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 35

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 36

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 37

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 38

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 39

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 40

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 41.0

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 41.1

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 42

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 43

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 44

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 45

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 46.0

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 46.1

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 47

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 48

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 49

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 50

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 51

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 52

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 53

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 54

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 55

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 56

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 57

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 58

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 59

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 60

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 61

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 62

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 63

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 64

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 65

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 66

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 67

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 68

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 69

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 70

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 71

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 72

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 73

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 74

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 75

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 76

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 77

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 78

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 79

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 80

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 81

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 82

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 83

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 84

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 85

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 86

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 87

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 88

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 89

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 90

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 91

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 92

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 93

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 94

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 95

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 96

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 97

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 98

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 99

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 100

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 101

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 102

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 103

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 104

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 105

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 106

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 107

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 108

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 109

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 110

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 111

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 112

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 113

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 114

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 115

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 116

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 117

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 118

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 119

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 120

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 121

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 122

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 123

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 124

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 125

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 126

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 127

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 128

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 129

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 130

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 131

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 132

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 133

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 134

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 135

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 136

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 137

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 138

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 139

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 140

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 141

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 1

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 2

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 3

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 4

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 5

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 6

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 7

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 8

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 9

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 10

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 11

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 12

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 13

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 14

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 15

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 16

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 17

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 18

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 19

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 20

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 21

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 22

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 23

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 24

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 25

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 26

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 27

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 28

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 29

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 30

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 31

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 32

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 33

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 34

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 35

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ 1

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ 2

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ 3

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ 4

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ 5

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ 6

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ 7

-แบบวิศวะกรรมระบบระบายอากาศ 8

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 1

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 2

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 3

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 4

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 5

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 6

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 7

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 8

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 9

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 10

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 11

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 12

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 13

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 14

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 15

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 16

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 17

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 18

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 19

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 20

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 21

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 22

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 23

-รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบระบายอากศ

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร1

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร2

16 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 ตุลาคม 2560webportal16200041902.gif 

โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคา

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

16 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif 

โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคา 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

16 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ยกเลิก-

ตามหนังสือสำหนังสำนักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารพัสดุ ที่ 0617/15421

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)

-ราคากลาง

15 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

15 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif 

   

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 ตุลาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif 

โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 กันยายน 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif 

โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 พฤศจิกายน 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

4 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

4 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif 

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

11 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

16 ตุลาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

19 กรกฎาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

19 กรกฎาคม 2560webportal16200041902.gif 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

3 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

16 ตุลาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

-ราคากลาง

24 เมษายน 2560webportal16200041902.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

24 เมษายน 2560webportal16200041902.gif 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

5 พฤษภาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

20 กรกฎาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ราคากลาง

21 เมษายน 2560webportal16200041902.gif

 

โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

21 เมษายน 2560webportal16200041902.gif 

 โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 พฤษภาคม 2560webportal16200041902.gif

 โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

6 มิถุนายน 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 เมษายน 2560webportal16200041902.gif

 

  

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวด

-ร่างขอบเขตของงาน

20 เมษายน 2560webportal16200041902.gif  

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 พฤษภาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

9 สิงหาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 เมษายน 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวด

-ร่างขอบเขตของงาน

20 เมษายน 2560webportal16200041902.gif  

 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

11 พฤษภาคม 2560webportal16200041902.gif

ยกเลิก

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

5 พฤษภาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

23 มีนาคม 2560webportal16200041902.gif

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราคา

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

23 มีนาคม 2560webportal16200041902.gif 

 โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราคา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 มีนาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราคา

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

3 พฤษภาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

7 มีนาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

7 มีนาคม 2560webportal16200041902.gif 

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

17 มีนาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา   

-ประกาศกรมสรรพสามิต

4 พฤษภาคม 2560webportal16200041902.gif

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

24 กุมภาพันธ์ 2560webportal16200041902.gif

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

24 กุมภาพันธ์ 2560webportal16200041902.gif

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

7 มีนาคม 2560webportal16200041902.gif

 

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

28 มีนาคม 2560  webportal16200041902.gif

โครงการประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร์ (Marker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

29 ธันวาคม 2559new.gif

 

โครงการประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร์ (Marker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

29 ธันวาคม 2559new.gif 

 โครงการประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร์ (Marker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

23 มกราคม 2559new.gif

 

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

-ราคากลาง

25 พฤศจิกายน 2559new.gif

 

 

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

25 พฤศจิกายน 2559new.gif  

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

2 ธันวาคม 2559new.gif

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

30 ธันวาคม 2559new.gif

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

23 พฤศจิกายน 2559new.gif

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

23 พฤศจิกายน 2559new.gif  

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

2 ธันวาคม 2559 new.gif 

ยกเลิก 

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 มกราคม 2559new.gif 

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครื่อข่่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

23 พฤศจิกายน 2559new.gif

 

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครื่อข่่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

23 พฤศจิกายน 2559new.gif

 

ปรับปรุง TOR ครั้งที่ 1

-ร่างขอบเขตงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

7 ธันวาคม 2559new.gif  

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครื่อข่่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

28 ธันวาคม 2559new.gif 

โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครื่อข่่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 มีนาคม 2560new.gif 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

23 พฤศจิกายน 2559new.gif

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

-เอกสารหมายเลข 4

-เอกสารหมายเลข 5

23 พฤศจิกายน 2559new.gif  

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 ธันวาคม 2559new.gif

โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ปรกาศกรมสรรพสามิต

27 ธันวาคม 2559new.gif

โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่2

-ร่างประกาศราคากลาง

16 พฤศจิกายน 2559new.gif

 

โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่2

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

16 พฤศจิกายน 2559new.gif 

โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่2 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 พฤศจิกายน 2559new.gif

 โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่2 

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

22  ธันวาคม  2559new.gif

 

โครงการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

11 พฤศจิกายน 2559new.gif

โครงการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างขอบเขตของงาน

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

11 พฤศจิกายน 2559new.gif  

โครงการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 พฤศจิกายน 2559new.gif 

โครงการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 ธันวาคม 2559new.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

11 พฤศจิกายน 2559new.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างขอบเขตของงาน

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

11 พฤศจิกายน 2559new.gif  

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 พฤศจิกายน 2559new.gif

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

-ประกาศกรมสรรพสามิต

26 ธันวาคม 2559new.gif 

โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

8 พฤศจิกายน 2559 new.gif 

 โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างขอบเขตของงาน

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-เอกสารแนบ 1

-เอกสารแนบ 2

-เอกสารแนบ 3

-เอกสารแนบ 4

-เอกสารแนบ 5

8 พฤศจิกายน 2559 new.gif 

โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 พฤศจิกายน 2559new.gif

โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

15 ธันวาคม 2559new.gif

ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศราคากลาง

4 พฤศจิกายน 2559 new.gif 

ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างขอบเขตของงาน

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

4 พฤศจิกายน 2559 new.gif 

 ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

16 พฤศจิกายน 2559new.gif

 ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

9 ธันวาคม 2559new.gif

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ประกาศราคากลาง

25 ตุลาคม 2559 new.gif

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิว-เตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ร่างขอบเขตงาน

-เอกสารแนบ 1

-เอกสารแนบ 2

-เอกสารแนบ 3

25 ตุลาคม 2559 new.gif

 

ปรับปรุง TOR ครั้งที่ 1

-เอกสารหมายเลข 2

10 พฤศจิกายน 2559new.gif 

 โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิว-เตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 พฤศจิกายน 2559new.gif

  โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิว-เตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 ธันวาคม 2559new.gif

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง 

21 กันยายน 2559 new.gif

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน 

21 กันยายน 2559 new.gif

ปรับปรุง TOR ครั้งที่ 1

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวด

-ร่างขอบเขต

6 ตุลาคม 2559 new.gif   

 

ยกเลิกโครงการ

ตามหนังสือสำนักบริหารการคลัง    และรายได้ ที่ กค 0617/1205         ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

1 กุมภาพันธ์ 2560new.gif

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ประกาศราคากลาง    

30 สิงหาคม 2559 new.gif

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3 

30 สิงหาคม 2559 new.gif

 โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

14  กันยายน  2559new.gif

 โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ประกาศกรมสรรพสามิต

22  ธันวาคม  2559new.gif

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ

- ประกาศราคากลาง      

28 กรกฎาคม 2559  new.gif

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

28 กรกฎาคม 2559  new.gif

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 สิงหาคม 2559  new.gif

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศราคากลาง

13 มิถุนายน 59new.gif

 

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

13 มิถุนายน 59 new.gif 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 สิงหาคม 59new.gif

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

10 มิถุนายน 59 new.gif  

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

10 มิถุนายน 59 new.gif

 โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

29 มิถุนายน 59 new.gif

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

14 กรกฏาคม 59  new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ สำหรับห้อง Data Center กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

5 เมษายน 59 new.gif

 

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ สำหรับห้อง Data Center กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

5 เมษายน 59 new.gif 

 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ สำหรับห้อง Data Center กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

26 เมษายน 59 new.gif

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ สำหรับห้อง Data Center กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

5 กรกฎาคม 59 new.gif

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

-ประกาศราคากลาง

25 มีนาคม 59 new.gif

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

25 มีนาคม 59 new.gif 

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 -ร่างประกาศ

- ร่างเอกสารประกวดราคา

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

19 เมษายน 59 new.gif

ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 27 กรกฎาคม 2559 new.gif

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๕๙ คัน  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 -ประกาศราคากลาง    

7 มีนาคม 59  new.gif

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๕๙ คัน  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-รายละเอียดคุณลักษณะ 

7 มีนาคม 59 new.gif

 

ปรับปรุง TOR ครั้งที่ 1

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-รายละเอียดคุณลักษณะ

23 มีนาคม 59 new.gif 

 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๕๙ คัน ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา   

1 เมษายน 59 new.gif

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน ๕๙ คัน  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

13 มิถุนายน 59 new.gif

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง  

1 มีนาคม 59 new.gif

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา 

1 มีนาคม 59 new.gif

 

วิจารณ์ครั้งที่ 1

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

15 มีนาคม 59new.gif 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 -ขอบเขตของงาน

-ประกาศ

-เอกสาร

31 มีนาคม 59 new.gif

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

2 มิถุนายน 59 new.gif

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

-ประกาศราคากลาง

-แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

-งานโครงสร้างและถมดิน

-ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

-งานสถาปัตยกรรม

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

-ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัย

- ระบบลิฟต์

-ระบบสุขาภิบาล

-ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

-งานครุภัณฑ์และอื่นๆ

 

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

 -ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

 -สูตรคำนวนชดเงินค่าก่อสร้าง

 -แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

-รายการประกอบแบบ1

-รายการประกอบแนบ2

-แบบโครงสร้าง1

-แบบโครงสร้าง2

-แบบโครงสร้าง3

-แบบโครงสร้าง4

-แบบโครงสร้าง5

-แบบโครงสร้าง6

-แบบสถาปัตยกรรม 1

-แบบสถาปัตยกรรม 2

-แบบสถาปัตยกรรม 3

-แบบสถาปัตยกรรม 4

-แบบสถาปัตยกรรม 5

-แบบสถาปัตยกรรม 6

-แบบสถาปัตยกรรม 7

-แบบสถาปัตยกรรม 8

-แบบสถาปัตยกรรม 9

-แบบสถาปัตยกรรม 10

-แบบสถาปัตยกรรม 11

-แบบสถาปัตยกรรม 12

-แบบสถาปัตยกรรม 13

 -แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร1

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร2

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร3

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร4

 -แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร5

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร6

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร7

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร8

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร9

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร10

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร11

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร12

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร13

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร14

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร15

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร16

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร17

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร18

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร19

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร20

-แบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร21

-แบบระบบสุขาภิบาล1

-แบบระบบสุขาภิบาล2

-แบบระบบสุขาภิบาล3

-แบบระบบสุขาภิบาล4

-แบบระบบสุขาภิบาล5

-แบบระบบป้องกันอัคคีภัย1

-แบบระบบป้องกันอัคคีภัย2

-แบบระบบป้องกันอัคคีภัย3

-แบบระบบป้องกันอัคคีภัย4

-แบบระบบป้องกันอัคคีภัย5

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ1

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ2

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ3

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ4

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ5

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ6

-แบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ7

17 กุมภาพันธ์ 59 new.gif 

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 กุมภาพันธ์ 59 new.gif

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

30 มีนาคม 59 new.gif

 

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔/๘๐ แกรม ฉลากเขียว จำนวน๒๓,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศราคากลาง  

11 กุมภาพันธ์ 59 new.gif

 

การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔/๘๐ แกรม ฉลากเขียว จำนวน๒๓,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา 

11 กุมภาพันธ์ 59 new.gif

 

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ (MARKER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง  

4 กุมภาพันธ์ 59 new.gif

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ (MARKER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา 

4 กุมภาพันธ์ 59 new.gif

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา 

2 มีนาคม 59 new.gif

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ (MARKER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

-รายละเอียดสารมาร์คเกอร์

-เอกสารประกวดราคา เลขที่ 16/2559

10 มีนาคม 59 new.gif

  

 โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ (MARKER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

1 มิถุนายน 59 new.gif

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

 28 มกราคม 59 new.gif

 

วิจารณ์ครั้งที่ 1

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข 1  24  ก.พ. 2559

-เอกสารหมายเลข 2  24   ก.พ. 2559 

-เอกสารหมายเลข 3    24 ก.พ. 2559 

-เอกสารหมายเลข 4   24  ก.พ. 2559

-เอกสารหมายเลข  5   24  ก.พ. 2559

-เอกสารหมายเลข 6  24 กพ.พ  2559

8 มีนาคม 59 new.gif

 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

30 มีนาคม 59 new.gif

ยกเลิก

  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต new.gif

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

 

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5 

 มกราคม 59 new.gif

 โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา       

  กุมภาพันธ์ 59 new.gif

 โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต        

14 กุมภาพันธ์ 59 new.gif

โครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 

-ประกาศราคากลาง

 

โครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6 

 มกราคม 59 new.gif

ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

2 กุมภาพันธ์  59 new.gif

ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

15 มีนาคม  59 new.gif

โครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

28  มีนาคม 59 new.gif

 โครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

 สิงหาคม 59 new.gif

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR  

29 ธันวาคม 58 new.gif

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา 

18 มกราคม 59new.gif

โครงการจ้างประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

8 มีนาคม 59new.gif

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศราคากลาง

 

 

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา  

23 ธันวาคม 58 new.gif

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา 

23 ธันวาคม 58 new.gif 

 โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา 

 มกราคม 59 new.gif

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต  

3  กุมภาพันธ์ 59 new.gif

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Management)

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

 

  

 

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Management)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3 

1 ธันวาคม 58 new.gif

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Management) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา     

22 ธันวาคม 58 new.gif

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Management) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต      

11 กุมภาพันธ์ 59 new.gif

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ

-ประกาศราคากลาง 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ 

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

27  พฤศจิกายน 58 new.gif 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ   

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา 

22 ธันวาคม 58 new.gif

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ   

-ประกาศกรมสรรพสามิต

10 มีนาคม 59 new.gif

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

-ประกาศราคากลาง 1

-ประกาศราคากลาง 2

 

 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

 27  พฤศจิกายน 58 new.gif 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต  

-ประกาศกรมสรรพสามิต

28  มีนาคม 59 new.gif

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศราคากลาง 

25 พฤศจิกายน 58 new.gif 

 

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 พฤศจิกายน 58 new.gif 

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศ

 

22 ธันวาคม 58 new.gif 

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One Stop Service for e-Excise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

20 พฤศจิกายน 58 new.gif 

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One Stop Service for e-Excise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

-เอกสารหมายเลข6

20 พฤศจิกายน 58 new.gif 

 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One Stop Service for e-Excise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา   

14 ธันวาคม 58 new.gif 

 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One Stop Service for e-Excise) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

15 มีนาคม 59 new.gif 

โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล)

-ประกาศราคากลาง

 

 

  

โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล)

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

 12 พฤศจิกายน 58 new.gif 

 โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 พฤศจิกายน 58 new.gif 

ยกเลิก 

โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล)

-ประกาศ

23  ธันวาคม 58 new.gif 

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สินค้าและเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

ซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สินค้าและเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

 12 พฤศจิกายน 58 new.gif 

-ร่างประกาศ (แก้ไข)

-เอกสารประกวดราคา (แก้ไข)

- ร่างขอบเขตของงาน TOR (แก้ไข)

9 ธันวาคม 58 new.gif 

ซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สินค้าและเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ 

 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 มกราคม 2559 new.gif 

 

ซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สินค้าและเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 มีนาคม 2559 new.gif 

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR 

26 ตุลาคม 58 new.gif 

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

13 พ.ย. 58 new.gif 

 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศราคากลาง

 

  

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

-เอกสารประกวดราคา

23 พ.ย. 58 new.gif 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

 

4 ก.พ. 59 new.gif 

ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล ระยะ ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)                      

-ประกาศราคากลาง

 

 

 

ประกวดราคาจ้างโครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล ระยะ ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-รายละเอียดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ 

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

20 ต.ค. 58 new.gif

 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล ระยะ ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 พ.ย 58 new.gif

 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล ระยะ ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

ประกาศราคากลาง 

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศราคากลาง 

   

 

การซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23  ก.ย. 58 new.gif 

 

 ประกาศราคากลาง

    ร่างประกาศ TOR

     ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

-ประกาศราคากลาง

ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

23  ก.ย. 58 new.gif  

 ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

 ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

-ประกาศ    

26  พ.ย. 58 new.gif 

ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

- ประกาศราคากลาง 

 

ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

3  ก.ย.. 58 new.gif   

ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

11  ก.ย. 58 new.gif 

โครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

14  ต.ค  58 new.gif 

ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

- ประกาศราคากลาง

 

 

 

 

 

 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 

23  ก.ค. 58 new.gif    

โครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ Barcode

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

3  ส.ค. 58 new.gif  

ยกเลิก

โครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์                    (e-bidding) 

-ประกาศ

27  ส.ค. 58 new.gif 

โครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

14  ก.ค. 58  

 

โครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

14  ก.ค. 58 new.gif  

 โครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

02  ส.ค. 58 new.gif 

 

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อ ทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

- ประกาศราคากลาง 

01  ก.ค. 58  

 

 

โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อ ทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3   

01  ก.ค. 58 new.gif 

 

วิจารณ์ครั้งที่1

-ร่างประกาศ

-ร่างประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน TOR

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

27 ม.ค. 59 new.gif  

 โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อ ทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

12 ก.พ. 59

 โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อ ทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

-ประกาศ

15  ก.ย.58 new.gif 

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศราคากลาง 

-แบบ ปร.4

-แบบ ปร.5

-แบบ ปร.6  

22  มิ.ย. 58  

 

 

 

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

-งวดงานและงวดการจ่ายเงิน 

-แบบ ปร.4

-แบบ ปร.5

-แบบ ปร.6

- แบบก่อสร้างโครงการอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

- รายละเอียดประกอบแบบ

- รายการคำนวณและใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ  


22  มิ.ย. 58 new.gif
 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียด

23 ก.ค. 58

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศราคากลาง

-แบบ ปร.6

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

-เอกสาร 6

-เอกสาร 7

-เอกสาร 8 

15  พ.ค. 58 

 

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-เอกสารประกวดราคา

-ร่างประกาศ

-งวดงานและงวดการจ่ายเงิน 

-แบบก่อสร้างโครงการอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

-รายการประกอบแบบอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

-รายการคำนวนและใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ

15  พ.ค. 58 

 

 

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

-งวดงานและงวดการจ่ายเงิน 

-แบบก่อสร้างโครงการอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

-รายการประกอบแบบอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

-รายการคำนวนและใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

-เอกสาร 6

-เอกสาร 7

-เอกสาร 8

-เอกสาร 9

-เอกสาร 10

-เอกสาร 11

-เอกสาร 12

-เอกสาร 13

-เอกสาร 14

-เอกสาร 15

-แบบ ปร.6     

22  พ.ค. 58  

ยกเลิก

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียด

11  มิ.ย. 58 

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์

- ประกาศราคากลาง

8  พ.ค. 58 

 

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- รายละเอียด

8  พ.ค. 58 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครั้งที่1  

- รายละเอียด

- รายละเอียด

17  มิ.ย. 58 

 

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์

-ประกาศ 

-เอกสารประกวดราคา 

09  ก.ค. 58 new.gif 

ยกเลิก

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ 

-รายละเอียด

10  ก.ย. 58 new.gif 

ประกาศราคากลาง

โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์          (e-bidding)

- ประกาศราคากลาง

29  เม.ย. 58 

 

 

ร่างประกาศ TOR

โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         (e-bidding)

-ร่างประกาศ

-เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

29  เม.ย. 58 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

- รายละเอียด

- เอกสารประกวดราคา

- ร่างขอบเขตของงาน TOR 

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

-แบบสัญญาซื้อขาย

-ใบเสนอราคาซื้อ

-แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา

-แบบหนังสือค้ำประกันการเสนอราคา

-บทนิยาม

-บัญชีเอกสารส่วนที่1

-บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

8  พ.ค. 58             

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

- รายละเอียด

4  มิ.ย. 58 

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 10,000 รีม

- รายละเอียด

20  เม.ย. 58  

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 10,000 รีม

- รายละเอียด

11  พ.ค. 58 

โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี (TAXMAP) และแผนที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระยะที่ 4 กรมสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง 

19 ม.ค. 58

 

โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี (TAXMAP) และแผนที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระยะที่ 4 กรมสรรพสามิต

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

19 ม.ค. 58 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครั้งที่1 

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

9  ก.พ. 57  

โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี (TAXMAP) และแผนที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระยะที่ 4 กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

19  มี.ค. 58

 

ประกาศยกเลิก

โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี (TAXMAP) และแผนที่ผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ระยะที่ 4 กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

02  เม.ย. 58 

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

- ประกาศราคากลาง

30 ธ.ค. 57 

การประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

- ร่างขอบเขตของงาน TOR
30 ธ.ค. 57 

การประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

- รายละเอียด

9  ม.ค. 57

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

- รายละเอียด

30  ม.ค. 57 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)

- ประกาศราคากลาง

26 ธ.ค. 57 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4 

26 ธ.ค. 57  

(ยกเลิก)

หมายเหตุ  ยังไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการคอมกระทรวง 

   

โครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

4 ธ.ค. 57 

 

โครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

4 ธ.ค. 57 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครั้งที่1 

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

16 ธ.ค. 57 

ยกเลิก หมายเหตุ เนื่องจากมีการเปลี่ยนขอบเขตของงานตามTOR วงเงินในการจัดหา

 

 

โครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ 2 รายการ จำนวน 108 คันเป็นระยะเวลา 5 ปี

- ประกาศราคากลาง

21 พ.ย. 57 

 

โครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ 2 รายการ จำนวน 108 คันเป็นระยะเวลา 5 ปี

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

21 พ.ย. 57  

โครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ 2 รายการ จำนวน 108 คันเป็นระยะเวลา 5 ปี

- รายละเอียด

9  ธ.ค. 57 

ประกาศผู้ชนะโครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ 2 รายการ จำนวน 108 คันเป็นระยะเวลา 5 ปี

- รายละเอียด

16 ม.ค. 57  

โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)

- ประกาศราคากลาง

13 พ.ย. 57   

โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) 

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

-เอกสาร 6

13 พ.ย. 57   

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครั้งที่1

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

-เอกสาร 6

3 ธ.ค. 57     

โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) 

- รายละเอียด

16  ธ.ค. 57 

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) 

- รายละเอียด

13 ก.พ. 57  

โครงการศูนย์ปฎิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่

- ประกาศราคากลาง

 

13 พ.ย. 57   

 

โครงการศูนย์ปฎิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

13 พ.ย. 57   

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครั้งที่1

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

28 พ.ย. 57  

โครงการศูนย์ปฎิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่

- รายละเอียด

15  ธ.ค. 57  

ประกาศผู้ชนะโครงการศูนย์ปฎิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่

- รายละเอียด

12 ก.พ. 58

โครงการจ้างผลิตดวงตากรมสรรพสามิต (ชีล)

- ประกาศราคากลาง

13 พ.ย. 57   

 

โครงการจ้างผลิตดวงตากรมสรรพสามิต (ชีล)

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

13 พ.ย. 57    

โครงการจ้างผลิตดวงตากรมสรรพสามิต (ชีล)

- รายละเอียด

3  ธ.ค. 57   

ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างผลิตดวงตากรมสรรพสามิต (ชีล)

- รายละเอียด

7  ม.ค. 57

โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมันและเครื่องดื่ม)

- ประกาศราคากลาง

 7 พ.ย. 57   

โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมันและเครื่องดื่ม)

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

-ภาคผนวก 1

-ภาคผนวก 2

7 พ.ย. 57    

โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมันและเครื่องดื่ม)

- รายละเอียด

21 พ.ย. 57 

ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมันและเครื่องดื่ม)

- รายละเอียด

30  ม.ค. 57 new.gif

 

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับ National Single Window

- ประกาศราคากลาง

 3 พ.ย. 57  

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับ National Single Window

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

3 พ.ย. 57 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครั้งที่1 

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

3 ธ.ค. 57  

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับ National Single Window

- รายละเอียด

17 ธ.ค. 57 

 

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม

- ประกาศราคากลาง

 31 ต.ค. 57 

ครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

31 ต.ค. 57 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครั้งที่1 

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

-เอกสาร 1

-เอกสาร 2

-เอกสาร 3

-เอกสาร 4

-เอกสาร 5

7 พ.ย. 57  

ครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม

- รายละเอียด

1 ธ.ค. 57 

 

โครงการซื้อรถพร้อมตกแต่งเป็นห้องปฎิบัติการเคลื่อนที่(Mobile Lab) สำหรับตรวจวิเคราะห์สุรา จำนวน 3 คัน

- ประกาศราคากลาง

30 ต.ค. 57 

โครงการซื้อรถพร้อมตกแต่งเป็นห้องปฎิบัติการเคลื่อนที่(Mobile Lab)สำหรับตรวจวิเคราะห์สุรา จำนวน 3 คัน

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

30 ต.ค. 57  

โครงการซื้อรถพร้อมตกแต่งเป็นห้องปฎิบัติการเคลื่อนที่(Mobile Lab)สำหรับตรวจวิเคราะห์สุรา จำนวน 3 คัน

- รายละเอียด

11 พ.ย. 57 

 

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

29 ต.ค. 57 

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

-เอกสารประกวดราคา

29 ต.ค. 57  

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

6 พ.ย. 57 

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

16  ธ.ค. 57 

โครงการจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ ( Mobile Laboratoey) สำหรับตรวจวิเคราะห์สุรา พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คัน

- ประกาศราคากลาง

8 ต.ค. 57   

โครงการจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ ( Mobile Laboratoey) สำหรับตรวจวิเคราะห์สุรา พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คัน

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

8 ต.ค. 57 

   

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง

- ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง

- ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง

- ประกาศราคากลาง

3 ต.ค. 57  

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

-ร่างขอบเขตของงาน TOR

3 ต.ค. 57 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

- รายละเอียด

20 ต.ค. 57 

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ

- รายละเอียด

3  ธ.ค. 57 

โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในสุรา จำนวน 50 เครื่อง

- ประกาศราคากลาง

3 ต.ค. 57  

โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในสุรา จำนวน 50 เครื่อง

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

3 ต.ค. 57 

โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในสุรา จำนวน 50 เครื่อง

- รายละเอียด

9 ต.ค. 57 

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในสุรา จำนวน 50 เครื่อง

- รายละเอียด

3  ธ.ค. 57 

โครงการจัดซื้อระบบควบคุมความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

- ประกาศราคากลาง

24 ก.ย. 57 

 

โครงการจัดซื้อระบบควบคุมความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3

- เอกสาร 4

- เอกสาร 5

24 ก.ย. 57  

ครงการจัดซื้อระบบควบคุมความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

- รายละเอียด

8 ต.ค. 57 

โครงการจัดซื้อระบบควบคุมความปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

- รายละเอียด

18 พ.ย. 57 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ

- ประกาศราคากลาง

24 ก.ย. 57  

ครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์จำนาน 4 รายการ

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

24 ก.ย. 57  

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ

- รายละเอียด

3 ต.ค. 57 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ

- รายละเอียด

3  ธ.ค. 57 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ด

- ประกาศราคากลาง

17 ก.ย. 57 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ด

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3

- เอกสาร 4

- เอกสาร 5

17 ก.ย. 57 

ร่างประกาศ TOR

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครั้งที่1

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3

- เอกสาร 4

- เอกสาร 5

20 ต.ค. 57   

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ด

- รายละเอียด

5 พ.ย. 57 

 

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

15 ก.ย. 57 

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

15 ก.ย. 57  

โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

30 ก.ย. 57 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

- ประกาศราคากลาง

12 ก.ย. 57 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3

- เอกสาร 4

- เอกสาร 5

12 ก.ย. 57 

ร่างประกาศ TOR

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครั้งที่1

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3 

- เอกสาร 4

- เอกสาร 5

24 ก.ย. 57  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

- รายละเอียด

20 ก.ย. 57 

ประกาศผู้ชนะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

- รายละเอียด

24 ธ.ค. 57 

โครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

12 ก.ย. 57 

 

โครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3

- เอกสาร 4

- เอกสาร 5

12 ก.ย. 57 

 

ร่างขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครั้งที่1

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3

- เอกสาร 4

- เอกสาร 5

24 ก.ย. 57  

โครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต

- รายละเอียด

9 ต.ค. 57 

 

โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center)

- ประกาศราคากลาง

11 ก.ย. 57  

โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center)

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3

- เอกสาร 4

- เอกสาร 5

11 ก.ย. 57 

ร่างขอบเขตของงาน  

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ครั้งที่1

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3

- เอกสาร 4

- เอกสาร 5

- เอกสาร 6

24 ก.ย. 57  

โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center)

- รายละเอียด

24 ต.ค. 57 

โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center)

- รายละเอียด

17 ธ.ค. 57 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีรถยนต์

- ประกาศราคากลาง

11 ก.ย. 57 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีรถยนต์

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3

- เอกสาร 4

- เอกสาร 5

11 ก.ย. 57  

ร่างขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3

- เอกสาร 4

- เอกสาร 5

24 ก.ย. 57  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีรถยนต์

- รายละเอียด

6 ต.ค. 57 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีรถยนต์

- รายละเอียด

13 พ.ย. 57 

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 295,560,000 ดวง

- ประกาศราคากลาง

22 ส.ค. 57 

 

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 295,560,000 ดวง

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสารประกวดราคา

- เอกสารหมายเลข 1

- เอกสารหมายเลข 2 

- เอกสารหมายเลข 3

- เอกสารหมายเลข 4

22 ส.ค. 57   

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 295,560,000 ดวง

- รายละเอียด

3 ก.ย. 57 

ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 295,560,000 ดวง

- รายละเอียด

22 ก.ย. 57 

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน 26,460,000 ดวง และชนิดแผ่น 111,200,000 ดวง

- ประกาศราคากลาง

21 ส.ค. 57 

 

 

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน 26,460,000 ดวง และชนิดแผ่น 111,200,000 ดวง

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

21 ส.ค. 57 

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน 26,460,000 ดวง และชนิดแผ่น 111,200,000 ดวง

- รายละเอียด

3 ก.ย. 57 

 

โครงการอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐาน และระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ประกาศราคากลาง

17 ก.ค. 57 

 

โครงการอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐาน และระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ร่างขอบเขตของงาน 

-ร่างTOR

- ร่างเอกสารประกวดราคา 

17 ก.ค. 57 

 โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐาน และระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

 -ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

  8 ส.ค. 57 

     

 

โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข (Maintenance) ระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ

- ประกาศราคากลาง

08 ก.ค. 57  

     

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกฎหมาย

- ประกาศราคากลาง

08 ก.ค.57  

     

จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นจำนวน 3,000,000 ดวง

- ประกาศราคากลาง

08 ก.ค. 57

     

จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นจำนวน 11,000,000 ดวง

- ประกาศราคากลาง

08 ก.ค. 57 

     

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center 

- ประกาศราคากลาง

20 มิ.ย. 57 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center 

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- เอกสาร 1

- เอกสาร 2

- เอกสาร 3

- เอกสาร 4

20 มิ.ย. 57  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center 

- รายละเอียด

02 ก.ค. 57 

 

โครงการประกวดราคาซื้อรถตู้หน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ พร้อมตกแต่งเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- ประกาศราคากลาง

04 มิ.ย. 57  

โครงการประกวดราคาซื้อรถตู้หน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ พร้อมตกแต่งเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

04 มิ.ย. 57

โครงการประกวดราคาซื้อรถตู้หน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ พร้อมตกแต่งเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- รายละเอียด

 16 มิ.ย. 57 

 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

- ประกาศราคากลาง

เม.ย. 57 

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

เม.ย. 57   

โครงการจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

- รายละเอียด

22 พ.ค.57 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 

- รายละเอียด

25 มิ.ย. 57 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การรับ - จ่ายเงินกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง ระยะที่ 2

- ประกาศราคากลาง

4 เม.ย. 57 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะที่ 2 - ข้อกำหนด - เอกสาร 1เอกสาร 2เอกสาร 3เอกสาร 4

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะที่ 2

- รายละเอียด

19 พ.ค. 57 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะที่ 2

- รายละเอียด

25 มิ.ย. 57 

โครงการจ้างพัฒนาระบบตามโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์กรมสรรพสามิต

- ประกาศราคากลาง

- รายการที่ 1

- รายการที่ 2

- รายการที่ 3

 - รายการที่ 4

 - รายการที่ 5 

 12 มี.ค. 57  

- ร่างขอบเขตของงาน TOR  

12 มี.ค. 57 

ระกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

31 มี.ค. 57 

 

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

27 พ.ค. 57 

โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ 

- ประกาศราคากลาง 

12 ม.ค. 57    

- ร่างขอบเขตของงาน TOR 

12 ม.ค. 57 

ประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร์(MARKER) 

- รายละเอียด

03 มี.ค. 57 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ  

12 ม.ค. 57  

- ร่างขอบเขตของงาน TOR  

12 ม.ค. 57 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

- รายละเอียด

04 มี.ค. 57 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8 รายการ

- รายการที่ 1
- รายการที่ 2
- รายการที่ 3
- รายการที่ 4
- รายการที่ 5
- รายการที่ 6
- รายการที่ 7
- รายการที่ 8

3 ม.ค. 57  

- ร่างขอบเขตของงาน TOR

- แก้ไขร่างขอบเขตของงาน TOR  

12 ม.ค. 57 

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8 รายการ 

- รายละเอียด

05 มี.ค. 57 

 

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศราคากลาง

27 ธ.ค.56 

-ร่างขอบเขตของงาน TOR  

27 ธ.ค. 56

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

20 ก.พ. 57

ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

- รายละเอียด

31 มี.ค. 57 

โครงการระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์(Laboratory Information Management System ; LIMS)

- ราคากลาง     

12 ธ.ค. 56

- ร่างขอบเขตTOR 

 

12 ธ.ค. 56

 ประกวดราคาซื้อระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

- รายละเอียด

3 ม.ค. 57 

 

โครงการข้อมูลบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC ของกรมสรรพสามิต

 - ราคากลาง

20 พ.ย. 56

ร่างขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) 
โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC ของกรมสรรพสามิต
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
- ร่างเอกสารประกวดราคา
- ราคากลาง
 20 พ.ย. 56

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC

รายละเอียด

   17 ก.พ. 57  

รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC

- รายละเอียด

31 มี.ค. 57 

การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดแผ่น จำนวน 180,000,000 ดวง ชนิดม้วน จำนวน 90,000,000 ดวง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคากลาง

18 ต.ค. 56

 ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดแผ่น จำนวน 180,000,000 ดวง ชนิดม้วน จำนวน 90,000,000 ดวง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
06 พ.ย. 56

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดแผ่น

- รายละเอียด

3 ม.ค. 57 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดแผ่น

- รายละเอียด

3 ม.ค. 57 

 

 

ร่างขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference : TOR) 
การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องปรับอากาศ ชนิด AUTO จำนวน 675,000 ดวง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR                                    

30 ต.ค. 56

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์เครื่องปรับอากาศชนิด AUTO

- รายละเอียด

3 ม.ค. 57 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์เครื่องปรับอากาศชนิด AUTO

 

- รายละเอียด

4 ก.พ 57    

โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 6 โรงงาน 23สายการผลิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ราคากลาง

14 พ.ย. 56 

 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 6 โรงงาน 23สายการผลิต  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
- ราคากลาง
- เอกสารประกวดราคา
- เอกสารหมายเลข 1
- เอกสารหมายเลข 2
- เอกสารหมายเลข 3
- เอกสารหมายเลข 4
- เอกสารหมายเลข 5

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR) ฉบับประชาพิจารณ์
โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 6 โรงงาน 23สายการผลิต
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
- เอกสารประกวดราคา
- เอกสารหมายเลข 1
- เอกสารหมายเลข 2
- เอกสารหมายเลข 3
- เอกสารหมายเลข 4
- เอกสารหมายเลข 5
14 พ.ย. 56 

 ประกวดราคาจ้างติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ในการควบคุมการผลิตภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 6 โรงงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

-รายละเอียด

12 ธ.ค. 56

 
 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR
11 ก.ย. 56

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด                
25 ก.ย. 56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
22 ต.ค. 56

 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR
5 ก.ย. 56

ประกาศประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใชั กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
19 ก.ย. 56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
22 ต.ค. 56

การประกวดราคาเช่ารถยนต์ 3 รายการจำนวน 368 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคากลาง

19 ส.ค. 56

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาเช่ารถยนต์ 3 รายการจำนวน 368 คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR                             

- เอกสารหมายเลข 1                            

- เอกสารหมายเลข 2

19 ส.ค. 56

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด                                                   9 ก.ย. 56

 

การประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต(ซีล) จำนวน 1,300,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- ราคากลาง

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต(ซีล) จำนวน 1,300,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR                              
16 ส.ค. 56

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,300,000 ดวง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด                                                  5 ก.ย. 56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,300,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   -รายละเอียด                                                   26 ก.ย. 56

 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน จำนวน 60,000,000 ดวง                                   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR                              
28 มิ.ย. 56 

 

 

 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 50,000,000 ดวง       ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR                              
20 พ.ค. 56

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 50,000,000 ดวง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด                                                  28 พ.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นจำนวน 50,000,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ -รายละเอียด                                                    24 มิ.ย. 56

 

ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้างผลิตติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 10 โรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขต TOR                               

- เอกสารหมายเลข 1                            

- เอกสารหมายเลข 2                            

- เอกสารหมายเลข 3                            

- เอกสารหมายเลข 4                            

- เอกสารหมายเลข 5

ร่างขอบเขตของงาน                               (Terms of Reference: TOR)  ฉบับประชาพิจารณ์ การประกวดราคาจ้างติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 10 โรงงาน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                   - ร่างขอบเขต TOR                              

- เอกสารหมายเลข 1                            

- เอกสารหมายเลข 2                            

- เอกสารหมายเลข 3                            

- เอกสารหมายเลข 4                            

- เอกสารหมายเลข 5   

25 เม.ย. 56

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่่มจำนวน 10 โรงงาน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด                                                  

23 พ.ค. 56

 

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
5 เม.ย.56

ประกาศประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ           ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                  

- รายละเอียด                                                 25 เม.ย. 56

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์        

- รายละเอียด                           

21 พ.ค. 56

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานรวมการทำงาน (Server Consolidation) สำหรับห้อง Data Center ใหม่  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR                               

- ร่างเอกสารประกวดราคา                      

- เอกสารหมายเลข 1                            

- เอกสารหมายเลข 2                            

- เอกสารหมายเลข 3                            

- เอกสารหมายเลข 4                            

- เอกสารหมายเลข 5                            

- เอกสารหมายเลข 6

1 มี.ค.56

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์             คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานรวมการทำงาน (Server Consolidation) สำหรับห้อง Data Center ใหม่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          - รายละเอียด   

3 เม.ย. 56

 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน186,280,000 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
3 ธ.ค.55

 

 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน186,280,000 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
3 ธ.ค.55

 

 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน186,280,000 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขต TOR
3 ธ.ค.55

 

 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดม้วน จำนวน 350,000,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ร่างขอบเขต TOR
16 พ.ย.55

ประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดม้วน จำนวน 350,000,000 ดวง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
06 .ธ.ค.55

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดม้วน จำนวน 350,000,000ดวงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
10 ม.ค.56

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 239,000,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารประกวดราคา
16 พ.ย.55

   
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์เครื่องปรับอากาศ ชนิด AUTO จำนวน 832,500 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารประกวดราคา
25 ต.ค.55

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์เครื่องปรับอากาศ ชนิด AUTO จำนวน 832,500 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
7 พ.ย.55

 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สุราขาว จำนวน 600,000,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างเอกสารประกวดราคา
- เอกสารประกวดราคา
- รายละเอียด
- เอกสารหมายเลข 1
- เอกสารหมายเลข 2
25 ต.ค.55

ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สุราขาว จำนวน 600,000,000 ดวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- รายละเอียด
8 พ.ย.55