กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบงาน กรมสรรพสามิต ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

15 พฤษภาคม 2567

 

 

ซื้อโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบงาน กรมสรรพสามิต ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

15 พฤษภาคม 2567

   

โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

-ปร.4 ปร. 5

14 พฤษภาคม 2567

 

 

(ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานผู้บริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

14 พฤษภาคม 2567

   
โครงการบริหารจัดการสำนวนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

2 พฤษภาคม 2567

 

 

(ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการบริหารจัดการสำนวนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอเขตของงาน

2 พฤษภาคม 2567

 ประกวดราคา โครงการบริหารจัดการสำนวนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 พฤษภาคม 2567

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าสุรากลั่นชนิดเอทานอล ระยะที่ 1 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

29 เมษายน 2567

 

 

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าสุรากลั่นชนิดเอทานอล ระยะที่ 1 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

29 เมษายน 2567

 

 โครงการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าสุรากลั่นชนิดเอทานอล ระยะที่ 1 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

16 พฤษภาคม 2567

 

 

 

ซื้อโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอรืสื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 2 โรงงาน 5 สายการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

10 เมษายน 2567

 

 

ซื้อโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอรืสื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 2 โรงงาน 5 สายการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

10 เมษายน 2567

ประกวดราคา ซื้อโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอรืสื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 2 โรงงาน 5 สายการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

26 เมษายน 2567

 

 

โครงการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ จำนวน 1 สายการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

14 มีนาคม 2567

 

โครงการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ จำนวน 1 สายการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

14 ,มีนาคม 2567

 

ประกวดราคา โครงการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ จำนวน 1 สายการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 ,มีนาคม 2567

-ประกาศ

โครงการรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ จำนวน 1 สายการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

7 พฤษภาคม 2567

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร

-ราคากลาง

12 มีนาคม 2567

 

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

12 ,มีนาคม 2567

 

 ประกวดราคาโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 มีนาคม 2567

 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 เมษายน 2567

ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 13 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

4 มีนาคม 2567

 

 

 

(ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 13 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

4 มีนาคม 2567

ประกวดราคา ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 13 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 มีนาคม 2567

 

ประกาศผู้ชนะ  ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 13 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

9 พฤษภาคม 2567

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง 

23 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

(ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 มีนาคม 2567

 

 

 ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

3 พฤษภาคม 2567

 

ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 3 โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

15 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

(ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 3 โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกวดราคา  ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 3 โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 มีนาคม 2567

 

 

ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 3 โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

16 พฤษภาคม 2567

 

 

 

 

โครงการจ้างทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

-ราคากลาง

13 ธันวาคม 2566

โครงการจ้างทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

13 ธันวาคม 2566

 

 โครงการจ้างทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

26 ธันวาคม 2566

 โครงการจ้างทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

-ประกาศกรมสรรพสามิต

6 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

1 ธันวาคม 2566

 

 

(ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ขอบเขตของงาน

1 ธันวาคม 2566

 

ประกวดราคา โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 ธันวาคม 2566

 ประกาศผู้ชนะ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 

18 ธันวาคม 2566

โครงการกำกับและติดตามมาตรฐานสินค้าสุราชุมชน

-ราคากลาง

27 ตุลาคม 2566

 

โครงการกำกับและติดตามมาตรฐานสินค้าสุราชุมชน

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

27 ตุลาคม 2566

 

 โครงการกำกับและติดตามมาตรฐานสินค้าสุราชุมชน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

7 พฤศจิกายน 2566

  โครงการกำกับและติดตามมาตรฐานสินค้าสุราชุมชน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

27 ธันวาคม 2566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 ตุลาคม 2566

 

 

 

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

20 ตุลาคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างขอบเขตของงาน

13 ธันวาคม 2566

 ประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

18 มีนาคม 2567

 

 

 

 

 

โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

-ราคากลาง

19  ตุลาคม  2566

 

 

 

โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

-ร่่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

19  ตุลาคม 2566

 

 โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31  ตุลาคม 2566

 

 

โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต

ยกเลิก

 -ประกาศกรมสรรพสามิต

9 พฤศจิกายน 2566

 

โครงการจัดซื้อแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Sever) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

18 ตุลาคม 2566

 

 

 

โครงการจัดซื้อแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Sever) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

18 ตุลาคม 2566

 

 โครงการจัดซื้อแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Sever) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประวดราคา

30  ตุลาคม  2566

  โครงการจัดซื้อแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Sever) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

27 ธันวาคม 2566

ซื้อโครงการระบบสำรองข้อมูลสำหรับระบบจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและแสตมป์ภาษีสุรายาสูบและระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานผ่านระบบ VPN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

16 ตุลาคม 2566

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ซื้อโครงการระบบสำรองข้อมูลสำหรับระบบจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและแสตมป์ภาษีสุรายาสูบและระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานผ่านระบบ VPN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

16 ตุลาคม 2566

 ประกวดราคา ซื้อโครงการระบบสำรองข้อมูลสำหรับระบบจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและแสตมป์ภาษีสุรายาสูบและระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานผ่านระบบ VPN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 ตุลาคม 2566

 

 ประกาศผู้ชนะ  ซื้อโครงการระบบสำรองข้อมูลสำหรับระบบจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและแสตมป์ภาษีสุรายาสูบและระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานผ่านระบบ VPN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

19 ธันวาคม 2566

โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ

-ราคากลาง

5 ตุลาคม 2566

 

โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

5 ตุลาคม 2566

 

 โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

17 ตุลาคม 2566

  โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 2 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

22 พฤศจิกายน 2566

ซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

5 ตุลาคม 2566

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

5 ตุลาคม 2566

 ซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18  ตุลาคม 2566

 

 

 ประกาศผู้ชนะ ซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

19 ธันวาคม 2566

ซื้อโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบปริมาณน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร สำหรับเรือสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

4 ตุุลาคม 2566

 

 

 

ซื้อโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบปริมาณน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร สำหรับเรือสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต 

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

4 ตุลาคม 2566

 

ซื้อโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบปริมาณน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร สำหรับเรือสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

10 ตุลาคม 2566

 

 

ประกาศผู้ชนะ ซื้อโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบปริมาณน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร สำหรับเรือสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

26 มกราคม 2567

 

 

 

โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

22 กันยายน 2566

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

22 กันยายน 2566

ประกวดราคา โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 ตุลาคม 2566

 

 โครงการจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 พฤศจิกายน 2566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำหรับอาคารเทคนิค 2552 ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

21 กันยายน 2566

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำหรับอาคารเทคนิค 2552 ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

21 กันยายน 2566

 ประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำหรับอาคารเทคนิค 2552 ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

5 ตุลาคม 2566

  ประกาศผู้ชนะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำหรับอาคารเทคนิค 2552 ด้วยวิธีประกวดราาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

26 ธันวาคม 2566

ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Call center 1713 กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 กันยายน 2566

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Call center 1713 กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราค

-ร่างขอบเขตของงาน

20 กันยายน 2566

 ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Call center 1713 กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

5 ตุลาคม 2566 

 ประกาศผู้ชนะ ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Call center 1713 กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

19 ธันวาคม 2566

ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 17 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

12 กันยายน 2566

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 17 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

12 กันยายน 2566

ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 17 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 กันยายน 2566

 ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 17 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

27 ตุลาคม 2566

เช่ารถยนต์ จำนวน 371 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง 

31 สิงหาคม 2566

 

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เช่ารถยนต์ จำนวน 371 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

31 สิงหาคม 2566

 

 ประกวดราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 371 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

6 กันยายน 2566

 

 

 

ประกาศผู้ชนะ เช่ารถยนต์ จำนวน 371 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

25 ตุลาคม 2566

 

 

 

 

ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

22 สิงหาคม 2566

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

22 สิงหาคม 2566

ประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

6 กันยายน 2566

 

 

  ซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

27 ตุลาคม 2566

โครงการจัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกินกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

 17 สิงหาคม 2566

 

 

 

โครงการจัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกินกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

17 สิงหาคม 2566

 

 โครงการจัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกินกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

 

23 สิงหาคม 2566

 

 ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกินกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

18 กันยายน 2566

 

 

 

โครงการระบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 2

-ราคากลาง

โครงการระบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 2

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

13 กรกฏาคม 2566

 

 โครงการระบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 2

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

-เอกสารประกวดราคา

10 สิงหาคม 2566

 โครงการระบบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 2

-ประกาศกรมสรรพสามิต

15 กันยายน 2566

โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

-ราคากลาง

 

 

 

 

โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

30 มีนาคม 2566

 

 โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 เมษายน 2566

 

 

ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

31 พฤษภาคม 2566

โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง 

30 มีนาคม 2566

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

30 มีนาคม 2566

ประกวดราคา โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 เมษายน 2566

ประกาศผู้ชนะ โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

31 พฤษภาคม 2566

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (Excise Data Integration) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

31 มกราคม 2566

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (Excise Data Integration) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

31 มกราคม 2566

-โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (Excise Data Integration) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

16 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (Excise Data Integration) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 มีนาคม 2566

 

 

 

โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

24 มกราคม 2566

 

 

 

 

 

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

24 มกราคม 2566

ประกวดราคา โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 มีนาคม 2566

โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 มกราคม 2566

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

20 มกราคม 2566

ประกวดราคา โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 มกราคม 2566

โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศผู้ชนะ

15 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

18 มกราคม 2566

 

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

18 มกราคม 2566

ประกวดราคา โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 มกราคม 2566

 

 

ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 มีนาคม 2566

 

 

 

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 เครื่องหาจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ สำหรับทดสอบน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ราคากลาง

10 มกราคม 2566 

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 เครื่องหาจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ สำหรับทดสอบน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

10 มกราคม 2566

 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 เครื่องหาจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ สำหรับทดสอบน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 มกราคม 2566

-