กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการเปิดโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการด้านสุรา เบียร์ ไวน์ ของสหภาพเมียนมา

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการด้านสุรา เบียร์ ไวน์ ของสหภาพเมียนมา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมภาพรวมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมภาพรวมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2563 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการเปิดโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 88 ปี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบปีที่ 88 โดยได้จัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต พิธีทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 2

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 1

นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 ...