กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


โครงการ

ราคากลาง

เอกสารสอบราคา

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 9,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)คลิ๊กที่นี่ รายละเอียด รายละเอียด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 6,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คลิ๊กที่นี่ รายละเอียด รายละเอียด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คลิกที่นี่ รายละเอียด รายละเอียด

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเศษซากจากการรื้อถอนอาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิต

-ประกาศ คลิกที่นี่

   

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

-ประกาศ คลิกที่นี่

   

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

-ประกาศ คลิกที่นี่

   

การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

-ประกาศผู้ชนะ คลิกที่นี่

รายละเอียด

รายละเอียด

ขายทอดตลาดพัสดุ

-ประกาศ คลิกที่นี่

   

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-ประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาจ้างโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

-ประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

การขายทอดตลาดพัสดุ

-ประกาศ คลิกที่นี่

   

สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 เครื่อง

-ประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

จ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงสโมสรกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก แบบจำกัดข้อกำหนด

-ประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

จ้างออกแบบปรับปรุงสโมสรกรมสรรสามิต โดยวิธีคัดเลือก แบบจำกัดข้อกำหนด

-ประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียด

รายละเอียด

การขายทอดตลาดอาคารและครุภัณฑ์

-ประกาศ คลิกที่นี่

   

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสารมิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

-ประกาศ คลิกที่นี่

-ประกาศผู้ชนะคลิกที่นี

รายละเอียด

รายละเอียดที่1

รายละเอียดที่2

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ

-ประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียด  

สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

-ประกาศคลิกที่นี่

   

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

จ้างบำรุงรักษาระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรับ-จ่าย เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กรมสรรพสามิต

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด >รายละเอียด

จ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อม่านม้วน

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 34 เครื่อง

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องหาความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะในน้ำมันแบบระบบดิจิตอลมือถือ

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพ (Projector) จำนวน 2 เครื่อง

-ประกาศคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม

- ประกาศคลิกที่นี่

- ประกาศผู้ชนะคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคา การจัดจ้างพิมพ์จุลสารสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาจ้างจัดพิมพ์จุลสารสามิต

- ประกาศ คลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาซื้อกล้องวีดีโอ จำนวน 30 เครื่อง

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องสอบราคาซื้อกล้องวีดีโอ จำนวน 30 เครื่อง

- ประกาศ คลิกที่นี่

- คุณสมบัติคลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด

สอบราคาจ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ
จัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2557คลิกที่นี่

รายละเอียด รายละเอียด