กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ประกาศราคากลางตามนโยบาย ป.ป.ช.

โครงการ

ราคากลางพร้อมเอกสารแนบ

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 450,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต 20 กรัมขึ้นไป จำนวน 212,730,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 450,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 262,100,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 50,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 454,540,000 ดวง รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารผู้เสียภาษีรายตัว (Tax Payer Account) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแป่น จำนวน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ดวง รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 289,600,000 ดวง รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเสริมเงินบำรุงกองทุน/องค์การ รายละเอียด
โครงการคึกษาความยืดหยุ่นอุปสงค์สุราและภาษีสรรพสามิต รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication)  รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 580,000,000 ดวง รายละเอียด
บำรุงรักษาโึครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะที่ ๑ รายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบบริหารจัดการฝึกอบรม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (  Online News Clipping และ Online Media Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนางทางปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) รายละเอียด
บำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิตโดยใช้บาร์โค้ต รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) รายละเอียด
บำรุงรักษาตามโครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียด
บุำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) รายละเอียด
จ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ประดับ สนามหญ้าและสวนหย่อม รายละเอียด
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดภาษีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะที่ ๑ รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ รายละเอียด
บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่  รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (e-office) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต

รายละเอียด

โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรา ยาสูบเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะที่ ๑  รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ  รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integated One Stop Service for e-Excise) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกฏหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และการตอบข้อหารือ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 235,800,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิกอาเซียน รายละเอียด
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 284,200,000 ดวง รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาโครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบค้นหาและติดตามการขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางรถยนต์ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น และแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 100,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 450,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตำ่กว่า 20 กรัม และขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัม ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 700,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร Marker และระบบควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงบประมาณ รายละเอียด
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการและอาคารประกอบ

รายละเอียด

จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 790,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 90,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบสถานีเครือข่ายระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังเรือ Tanker ที่จำหน่ายน้ำม้ันให้แก่ชาวประมง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 454,540,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 454,540,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก  รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1713 กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 198,000,000 ดวง รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication)

รายละเอียด

โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด
บำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม กรมสรรพสามิต

รายละเอียด

บำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะที่ 1 รายละเอียด
บำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ด รายละเอียด
บำรุงรักษาตามโครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียด
บำรุงรักษาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบริหารจัดการสินทรัพย์ รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรา ยาสูบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต รายละเอียด
บำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ชั้น ๑ ถึงชั้น ๕ อาคารกรมสรรพสามิต และอาคารจอดรถกรมสรรพสดามิต ประจำปี ๒๕๖๕ รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Potal) รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ทเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excis Smart Service) รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดภาษีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (e-office) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับแสตมป์สรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักาษตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
บำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมุลการเพาะปลูกยาสูบ รายละเอียด
บำรุงรักาาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต รายละเอียด

เช่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาตามโครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรา ยาสูบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต และระบบ Thermal System พร้อมท่าจอดเรือจังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการบำรุงร่ักษาระบบบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter และภาชนะจัดเก็บน้ำมัน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping และ Online Media Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) รายละเอียด
โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาความพยากร รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๑๗๗,๒๖๐,๐๐๐ ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่ม สำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 14,104,000 ดวง รายละเอีย
จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 440,200,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 279,400,000 ดวง รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามรในราชอาณาจักร จำนวน 786,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 344,120,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)

รายละเอียด

โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่ สำหรับระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่ง..(น้ำมันดีเซล) จำนวน 5 คลัง... รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 28,600,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร Marker และระบบควบคุม กำกับดุแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker รายละเอียด
โครงการจ้างบริหารจัดและดูแลรักษาทรัพยากร รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบสถานีเครือข่ายระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังเรือ Tanker ที่จำหน่ายน้ำมันให้แก่ชาวประมง รายละเอียด
โครงการทบทวนแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาทางบก รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 40,000,000 ดวง รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและกำหนดรูปแบบของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อใช้ในการควบคุมการรจัดเก้บภาษีสำหรับสินค้าแบตเตอรี่ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 454,500,000 ดวง รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ข่าวสารกรมสรรพสามิตผ่านจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย Wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม รายละเอียด
โครงการจ้างพิพม์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นากจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต รายละเอียด
บำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรก กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน รายละเอียด
โครงการงานจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อวิทยุ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาด บรรจุต่ำกว่า 20 กรัม ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 57,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต  ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 454,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร(ชนิม้วนและชนิดแผ่น) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 909,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 909,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล สำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด รายละเอียด
โครงการการบิกรับการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเทภแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 127,500,000 ดวง รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (งบประมาณ 2564-2568) รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process Improvement and Redisign) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) และแสตมป์สำหรับที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 444,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเบนซินไปจำหน่ายต่างประเทศทางรถยนต์จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาแนวทางการควบคุมการบริโภาคยาสูบด้วยภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสม รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม จำนวน ๒ โรงงาน ๓ สายการผลิต รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก (รถยนต์) รายละเอียด
โครงการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสาร และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม รายละเอียด
โครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมัน ของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tank Farm) ณ คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา และคลังน้ำมันชุมพร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารจอดรถกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลสำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สำรหับสุราที่นำเข้าในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร รายละเอียด
โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์ทางบก (รถยนต์) ระหว่างเส้นทางส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน รายละเอียด
โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (solvent) ที่พื้นที่ควบคุมการใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 รายละเอียด
โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และ แสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 430,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ และควบคุมสินค้าประเภทสุราแช่ (เบียร์) ที่ส่งไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรทางบก รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ข่าวสารของกรมสรรพสามิตผ่านจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
โครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคาร สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบสารสนเทศกฎหมาย รายละเอียด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
โครงการจ้างข้าราชการเกษียณ นายสุลิต เปี่ยมวิไล รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบฉีดสาร Marker และระบบควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker รายละเอียด
โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม รายละเอียด
โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ณ อาคารเทคนิค 2552 รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 23,640,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ รายละเอียด
โครงการการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Muiti Protocal Lavel Swith) รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
โครงการระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงของผู้กระทำผิดเกี่ยวกับสุราและยาสูบ รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบสื่อสารทางไกลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 2 โรงงาน 3 สายการผลิต รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online New Clipping และ Online Media Monitoring) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1713 กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 16,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรและที่ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 6,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายน้ำมันสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดกล้องวงจรปิด รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบงานเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต) รายละเอียด
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Maker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Markerในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการ จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ชนิดม้วนและชนิดแผ่น) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 702,800,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุรานำเข้าในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 430,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการนำน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันออกจากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำจัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการการบอกรับการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร และ แสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้าในราชอาณาจักร ชนิดแผ่นปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 8,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการการจัดจ้างดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (คลังน้ำมันบางประอิน) รายละเอียด
โครงการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร และ แสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้าในราชอาณาจักร ชนิดแผ่นปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 8,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการนำน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันออกจากคลังน้ำมันไออาร์พีซีพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ณ ต้นทางผู้ผลิตสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม รายละเอียด
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ข้อมูล ความรู้ ผ่านอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการควบคุมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ส่งไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์โรงกลั่นน้ำมันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รายละเอียด 
โครงการพัฒนา และติดตั้งระบบควบคุมการส่งน้ำมันไปจำหน่ายต่างประเทศ คลังน้ำมัน บางจาก บางประอิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมการส่งน้ำมันไปจำหน่ายต่างประเทศ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  รายละเอียด
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามแผนปฏิรูปประเทศ รายละเอียด
โครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมัน ของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tank Farm) ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี รายละเอียด
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม ปริมาณการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง จังหวัดปัตตานี รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดม้วน จำนวน 390,000,000 ดวง และชนิดแผ่น จำนวน 51,500,000 ดวง รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่ระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน และสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20กรัมขึ้นไป ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 520,500,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุต่ำกว่า 20กรัม ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 600,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออกนำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับที่ผลิตในราชอาณาจักรปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร รายละเอียด
โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 150,000,000ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดม้วน จำนวน 178,200,000 ดวง และชนิดแผ่น จำนวน 47,500,000 ดวง รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อวิทยุ รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รับแจ้งเหตุ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่องด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจรับ-จ่ายน้ำมัน ที่โรงกลั่นน้ำมันบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมเครื่องมือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออก นำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต สำหรับจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 225,700,000 ดวง รายละเอียด
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker (Marker injector) ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 300,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการเพิ่มขีดความสามารถการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามสินค้าประเภทสุราแช่ (เบียร์) และยาสูบที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ของศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่พื้นที่ควบคุมการใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) รายละเอียด
โครงการระบบควบคุมการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางทะเลและนำไปจำหน่ายให้เรือประมงในเขตต่อเนื่อง 12-24 ไมล์ทะเล ณ ต้นทางโรงกลั่น รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามข้อมูลการส่งออกน้ำมัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบ ปริมาณการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ และที่นำไปจำหน่ายให้เรือประมงในเขตต่อเนื่อง 12-24 ไมล์ทะเล รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการนำน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันออกจาก TANK DIKE C โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมัน ของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tank Farm) ณ คลังน้ำมันบางปะอินและคลังน้ำมันสมุทรสาคร ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบควบคุมการเติมสาร Marker ออนไลน์ในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร ณ บริษัท บางจาก คอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (คลังน้ำมันบางปะอิน) รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน(Solvent) ที่พื้นที่ควบคุมการใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่9 รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 529,200,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายละเอียด
โครงการจัดจ้างพิมพ์ปกสำนวนการตรวจสอบภาษี รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่ การส่งออก นำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต สำหรับจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
โครงการขอจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
โครงการขอซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประเภทเครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 139,950,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก (Core Switch) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ประจำเดือนตุลาคม 2561 รายละเอียด
โครงการขออนุมัติพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 24,750,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์(Online News Clipping และ  Online Media Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
โครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ รายละเอียด
โครงการขออนุมัติพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6,012,000 ดวง รายละเอียด
โครงการขออนุมัติพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 249,900,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 131,450,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต (ELCS) รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบ Bank-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งที่ห้อง Server และตู้ RACK รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดซื้อสิ่งพิมพ์ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดเก็บข้อมูลฉลากสุรา และยาสูบ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบสารสนเทศกฎหมาย รายละเอียด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
โครงการการบำรุงรักษาตามโครงการเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน รายละเอียด 
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน(Server Consolidation) รายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง MPLS (Multi Protocol Level Swiitch) รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯสำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท ที.ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการทั้งระบบ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  (Spark up Creative Thinking for Excellent Innovation) รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต รายละเอียด
โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสถานีเรดาร์ชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช รายละเอียด
โครงการศึกษาระบบควบคุมช่องทางการจำหน่ายสุราผ่านทะเบียนและใบอนุญาตสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 73 เครื่อง รายละเอียด
โครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อเยาวชน รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 13 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำวน 3 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ รายละเอียด
โครงการแนวโน้มอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยและผลกระทบทางภาษี รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ตรวจสอบสินค้าสรรพสามิต เพื่อรองรับการส่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน JET ตามมาตรฐานการป้องกันการระเบิด (Explosion proof) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบริหารจัดเก็บข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมัน ของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tank Farm) ของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ณ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท

 

ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด
โครงการจ้างพิพม์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการการบอกรับการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษสำหรับกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ รายละเอียด
โครงการขออนุมัติพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร รายละเอียด
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ระยะที่ 1 รายละเอียด
โครงการขออนุมัติพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 892,780,000 ดวง รายละเอียด
โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รายละเอียด
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 รายละเอียด
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการขออนุญาตนำเข้าสุรา ยาสูบ ผ่านระบบ NSW เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ระยะที่ 1 รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการจัดจ้างผู้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกเข้ารับการประกันคุณภาพผลการทดสอบ/หน่วยงานเจ้าของ โครงการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง รายละเอียด
โครงการขออนุมัติพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 640,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รายละเอียด
โครงการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 10 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรตประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 742,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประเภทฮาร์ดแวร์ระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล เพื่อใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม สำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัทโอสถสภา จำกัด รายละเอียด
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รายละเอียด
โครงการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายสารบรรณ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ (ATG) ที่คลังน้ำมัน บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด และ เปลี่ยนกรงครอบ Flow Meter ที่คลังน้ำมันบริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการพัฒนาและปรับปรุงซอฟแวร์ระบบมาตรวัดฯ เครื่องดื่ม เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความขาวสว่าง (Brightness) รายละเอียด
โครงการซื้อเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เยื่อกระดาษ รายละเอียด
โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า NMR (์Nucler Magnetic Resonande) รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6 รายการ) รายละเอียด
โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่าน Web Site รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (พร้อมสำเนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 ... รายละเอียด
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด
โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ Marker รายละเอียด
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร และที่ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ บริเวณท่าเทียบเรือแสงทอง จังหวัดระนอง รายละเอียด
โครงการระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร Marker และระบบควบคุมกำกับ ดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต จำนวน 742,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี จำนวน 11 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับไพ่ที่ผลิตในราชอาณาจักรหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร รายละเอียด
โครงการ ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับใช้ในห้องน้ำ จำนวน 200 ลัง รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
จัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการทั้งระบบ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด
โครงการ ซื้อเสื้อสะท้อนแสง รายละเอียด
โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 500,420,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 5 โรงงาน 22 สายการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ บริเวณท่าเทียบเรือแสงทอง จังหวัดระนอง รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม ปริมาณการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยรต์ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 ระบบ รายละเอียด
โครงการจ้างข้าราชการเกษียณ นายสุรศักดิ์ รัตนวันธุ์ ประจำปี 2561 รายละเอียด
โครงการจ้างนายสุลิต เปี่ยมวิไล ข้าราชการเกษียณ ประจำปี 2561 รายละเอียด
โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ณ อาคารเทคนิค 2552 รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก (Core Switch) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุเกิน 30 กรัม จำนวน 32,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม จำนวน 118,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งาน ภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการจัดเก็บข้อมูลฉลากสุรา และยาสูบ รายละเอียด
โครงการบอกรับสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocol Level switch) รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 29 โรงงาน 92 สายการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งห้อง Server และตู้ RACK รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อกับระบบงานหลัก รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
โครงการตรวจสอบ กำกับและติดตามเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจำหน่ายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการสุราชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและจัดเก็บภาษี รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 41 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจัดเหมาทำลายยาสูบ ด้วยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณผนังโถงหน้าลิฟต์กลาง ชั้น 5 อาคารกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดจ้างเหมาขนย้ายของกลาง จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
โครงการจัดซื้ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 35 รายการ รายละเอียด
โครงการบริการดูแลบำรุงลิฟต์ จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคิวพร้อมบริการข้อมูลอัตโนมัติแบบระบบจอสัมผัส โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการขนย้ายพร้อมรื้อถอนห้องช่างบริเวณลิฟต์ตัวที่ 3 ชั้น 1 และดำเนินการก่อสร้างห้องช่างแห่งใหม่หลังอาคารคลังพัสดุ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อผงหมึกสี เครื่องพิมพ์ รายละเอียด
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการระบบสารสนเทศกฎหมาย รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายวิทยุสื่อสารดิจิตอลของศูนย์ปฏิบัตการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Hp Laserjet จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการก่อสร้างท่าจอดเรือพร้อมระบบติดตามของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม จังหวัดสงขลา โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างซ่อมแซมอาคารคลังเก็บวัสดุและอุปกรณ์ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต รายละเเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ชนิดกลั่นนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 14,600,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการตรวจสอบและควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (ทางรถยนต์) ด้วยระบบรหัสอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการเปลี่ยนระบบฐานข้อมูล (informix) ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร ทางบก (รถยนต์) สำหรับการส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร คลังน้ำมันบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 68 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบการรับ-จ่ายน้ำมัน ที่โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมเครื่องมือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่นและชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 31,520,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง ที่ติดตั้ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดชุมพร รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 8,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ชนิดสุราขาว ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 240,000,000 ดวง  โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร รายละเอียด
โครงการการจัดซื้อ Mainboard เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM X3550 M4 (Linux) (Model 7914-F2A) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบให้ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน จำนวน 630,000,000 ดวง และชนิดแผ่น จำนวน 210,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดม้วน จำนวน 150,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 192,200,000ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศ ชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40,000,000ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์บัตรของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภษ.307 (ฉลากดำ ฉลากแดง) รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
โครงการซื้อกระดาษทำปกขนาด A4 จำนวน 500 รีม รายละเอียด
โครงการซื้อเครื่องควบคุมระบบโทรศัพท์ รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,200,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 8,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 15รายการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง รายละเอียด
โครงการซ่อมแซมเสาวิทยุเดิมระบบอนาล็อก พร้อมติดตั้งระบบสื่อสารทางทะเล โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรวบอาคารกรมสรรพสามิตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล เพื่อใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม สำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท ไทยน้ำทิพย์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานขอนแก่น) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 73 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติ สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่งที่ติดตั้ง ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี จังหวัดชุมพร รายละอียด
โครงการติดตั้งระบบฉีดสาร Marker แบบอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางทะเล และที่ไปจำหน่ายให้แก่ชาวประมงในเขตต่อเนื่อง ณ คลังน้ำมัน บางจาก บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบ Real time surveilance เพื่อควบคุมและตรวจสอบเรือขนย้ายน้ำมันฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 17,600,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการบริหารข้อมูลในการติดตามการขนย้ายน้ำมันในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริหารการคืนภาษี กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อติดตั้งจำนวนผู้ใช้งาน (Concurrent User License) เพิ่มเติม ระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System :LIMS) รายละเอียด
โครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์บัตรของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภษ.307 (ฉลากดำ ฉลากแดง) รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่ระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติเพื่อฉีดสารผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ของคลังน้ำมันบางจาก บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการเปลี่ยนBattery และอุปกรณ์ Breaker และสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดหาอะไหล่เรือตรวจการณ์สรรพสามิต 1 เรือตรวจการณ์สรรพสามิต 2 และเรือตรวจการณ์สรรพสามิต 3 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดหาบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมันของผู้ประกอบการน้ำมัน(Tank Farm) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ณ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11,440,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6,400,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเทป Backup จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 209,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดแผ่นและชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 12,900,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง ของศูนย์ปฏิบัติบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
งานปรับปรุงห้องทำงานชั้น 1 อาคารกรมสรรพสามิตเพื่อปรับปรุงเป็นห้องสมุด รายละเอียด
โครงการสำรวจราคาขายปลีกและจัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลีกสำหรับสินค้าสุรา ยาสูบและเครื่องดื่ม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด
โครงการติดตั้งเครื่องพิมพ์โค๊ดลับและระบบตรวจสอบการเสียภาษีเบียร์แบบใหม่/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ส่วนควบคุมโรงงาน...กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการซื้อกระดาษชำระสำหรับใช้ในห้องน้ำ โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการแปลพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่และการจัดทำคำอธิบายในแต่ละมาตรา รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ รายละเอียด
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายละเอียด
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 6 โรงงาน 14 สายการผลิต หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1 กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจำเกิน 15 กรัม จำนวน 58,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ ชนิดม้วน และชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (ชนิดม้วน จำนวน 64,000,000 ดวง และชนิดแผ่น จำนวน 46,000,000 ดวง) โดยวิธิพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 87,780,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราขาว ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 145,900,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 15,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการศึกษาพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบด้วยเทคนิคระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และรบบการสำรวจระยะไกล ปี 59 รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ชนิดสุราต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 17,640,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ทั้งระบบ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียด
โครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อเยาวชน รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ ชนิดม้วน และชนิดแผ่น (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 256 (ชนิดม้วน จำนวน 60,000,000 ดวง และชนิดแผ่นจำนวน 12,800,000 ดวง) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ ชนิดม้วน จำนวน 85,500,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแบบจำลองสำหรับการประมาณการรายได้ภาษีสรรพสามิตในระยะกลาง 3-5ปี รายละเอียด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่นๆ ขนาดบรรจุเกิน 15 กรัม จำนวน 40,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร Marker และระบบควบคุมกำกับ ดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker รายละเอียด
โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,800,000ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายละเอียด
โครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิตสร้างสรรค์สังคม รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบของแสตมป์สรรพสามิต หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 134,420,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมแซมระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมกรส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 23,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สุราต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 24,000,000ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นระบบน้ำวน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดจ้างผู้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกเข้ารับการประกันคุณภาพผลการทดสอบ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ความหนา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งสารเคมีความละเอียดสูง ทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์น้ำหนักมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 20,100,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราขาว ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 281,320,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิดในประเทศ ชนิดม้วน จำนวน 40,200,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียด
โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อหาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมาตรฐาน Carbon Footprint รายละเอียด
โครงการจัดซื้อสารมาร์คเกอร์ Marker รายละเอียด
โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต (ELCS) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งที่ห้อง Server และตู้ Rack รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อกับระบบงานหลัก รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียด 
โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุเกิน 15 กรัม จำนวน 53,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงจ้างจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุเกิน 15 กรัม จำนวน 30,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างตรวจสอบ กำกับและติดตามเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจำหน่ายสุรา บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ระยะที่ 2 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการสุราชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและจัดเก็บภาษี โดยวิธิพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก (Core Switch) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการซ่อมแซมระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ ด่านช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่นประ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4,800,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิตโดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation)โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบบริการ Tax Single Sing On (Tax SSO) รายละเอียด
โครงการเช่าบริการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบMPLS (Multi Protocal Level Switch) รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ จำนวน 10 โรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 1,299,387 บาท โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาและติดตั้งระบบสื่อสารด้วยเสียงผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย และที่กรมสรรพสามิต จำนวน 11,194,000 บาท โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาและสอบเทียบระบบมาตรวัดปริมาณน้ำสุราแช่ออนไลน์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ ชนิดบุหรี่ซิกาแรต (รายย่อย) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 40,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 4,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 229,100,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1,440,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 40,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งระบบเชื่อมโยงสัญญาณมิเตอร์จำหน่ายน้ำมัน (Custody Meter) ภายในประเทศของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 300,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการ จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ ชนิดม้วน จำนวน 51,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งระบบควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker (Merker Online) ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดชุมพร ระยะที่ 1 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุเกิน 15 กรัม จำนวน 30,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุไม่เกิน 15 กรัม ที่ผลิตขึ้นในประเทศ จำนวน 80,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 20,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้านภาษีสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 94,640,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 39,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 2 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ ต้นทางโรงกลั่นน้ำมัน จังวัดระยอง (จำนวน 3 โรงกลั่นน้ำมัน) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ระยะที่2 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดม้วน ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 39,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 5,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างโครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ สำหรับคลังแสตมป์ 1 และคลังแสตมป์ 2 รายละเอียด
โครงการสร้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 80,680,000 ดวง โดยวิธิพิเศษ รายละเอียด
โครงการสร้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5,760,000 ดวง โดยวิธิพิเศษ รายละเอียด
โครงการ จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ รายละเอียด
โครงการ จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศให้ใช้ปิดบนซองบรรจุยาเส้น ยาเคี้ยว และบุหรี่อื่น ขนาดบรรจุเกิน 15 กรัม ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
โครงการ จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์หลักของระบบฉีดสาร Marker ทางเรือ ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการตรวจสอบและควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก ด้วยระบบรหัสอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล มาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม โดยใช้วิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราและยาสูบผิดกฎหมาย กิจกรรมแถลงข่าวและเผยแพร่ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 22,480,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการ จ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 274,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ สำหรับเครื่องดื่มนำเข้ามาในราชอาณาจักรจำนวน 22,200,000 ดวงโดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบสถานีเรดาร์ช่ายฝั่งทะเลอ่าวไทย เพื่อควบคุมการกระทำผิดพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย(Radar Coastal Surveillance ระยะที่ 2 ณ คลังน้ำมัน) รายละเอียด
โครงการ เผยแพร่ผลการดำเนินงานกรมสรรพสามิตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Swith) รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีตกลง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
โครงการการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
โครงการการจัดจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) สำหรับห้อง Data Center ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
โครงการจัดจ้าง ค่าบำรุงรักษาระบบงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต (ฺBI) รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อกับระบบงานหลัก ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำสุราแช่ออนไลน์เพิ่มเติม รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำ   ผิดกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งที่ห้อง SERVER และตู้ Rack รายละเอียด
โครงการซ่อมแซมระบบ Call Center 1713 รายละเอียด
โครงการจัดพิมพ์แก้ไขแสตมป์ยาสูบที่ใช้ปิดบนซองบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศชนิดแผ่น จำนวน 150,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10,000,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 41 รายการ รายละเอียด
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษามาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 14 โรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
ติดตั้งระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมายออกจากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยอง ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม จำนวน 3 รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนแสตมป์ราคาดวงละ 10 สตางค์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 100,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามน้ำมันเถื่อน รายละเอียด
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกรมสรรพสามิตตามนโยบายรัฐบาล รายละเอียด
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราและยาสูบผิดกฎหมาย กิจกรรมแถลง

 

ข่าวและเผยแพร่ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามของกรมสรรพสามิต
รายละเอียด
โครงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์พร้อมซ่อมบำรุงรักษาระบบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) จำนวน 7,800,000 ดวง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบ Additive Injection System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมการฉีดสารMarkerในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบReal Time Surveillanceเพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมายออกจากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันจังหวัดชลบุรี ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 60,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อสังคม รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 4,160,000 ดวง รายละเอียด
โครงการปรับปรุงโถง บริเวณชั้น1 รวมทั้งการย้ายระบบโทรศัพท์ ปรับปรุงระบบท่อสุขาภิบาล และระบบกำจัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน และระบบห้องน้ำชั้น 1 ถึงชั้นที่ 5 อาคารกรมสรรพสามิต รายละเอียด1

 

รายละเอียด2
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 249,160,000 ดวง รายละเอียด
ซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านช่างน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ ด่านพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น(เพิ่มเติม) จำนวน 45,000,000 ดวง รายละเอียด
ซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านช่างน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ ด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 4,160,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 5,000,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 5,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 7,634,450 บาท รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 599,200 บาท รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 237,420,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ(นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ) รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ(รองศาสตราจารย์ยืน ภู่เจริญ) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ จำนวน 19,500,000 บาท รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 2,080,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ให้กับบริษัท ลอนดอน อเมริกัน โทแบคโค่ จำกัด จำนวน 4,160,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 7,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 28,000,000 ดวง ให้กับบริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนราคาดวงละ 10 สตางค์ จำนวน 100,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 297,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร ICT (Facility Mangement) รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบเครื่องฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ คลังน้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด จังหวัดชุมพร รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 23,700,000 ดวง รายละเอียด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center 1713 กรมสรรพสามิต ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการจ้างจัดกิจกรรม "โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม" รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ จำนวน 19,500,000 บาท รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 2,080,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น ให้กับบริษัท ลอนดอน อเมริกัน โทแบคโค่ จำกัด จำนวน 4,160,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 7,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่น จำนวน 28,000,000 ดวง ให้กับบริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนราคาดวงละ 10 สตางค์ จำนวน 100,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษา พร้อมจัดหาอะไหล่ งานจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่ง (มาตรวัดและสื่อสารทางไกล โครงการที่1 น้ำมันดีเซล) คลังน้ำมันแม่กลอง และคลังน้ำมันภาคใต้เชื้อเพลิง จังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 147,180,000 ดวง รายละเอียด
โครงการระบบติดตั้ง Real Time Surveillance คลังน้ำมันชายฝั่ง เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียด
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่งระยะที่ 5 (มาตรวัดและสื่อสารทางไกล โครงการที่ 1 น้ำมันดีเซล) ที่คลังน้ำมัน ปตท.บางจาก บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร รายละเอียด
โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด รายละเอียด
โครงการจ้างทำกระเป๋าบรรจุแสตมป์ รายละเอียด
โครงการจ้างทำคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิตและระเบียบกรมสรรพสามิตด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการ พ.ศ.2557 รายละเอียด
โครงการจัดจ้างผลิตแฟ้มประวัติข้าราชการและพนักงานราชการ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคิวพร้อมบริการข้อมูลอัตโนมัติแบบระบบจอสัมผัส รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 37,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 40,900,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้าระหัสแบบ SSL (Secure Socket Layer) รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อระบบงานหลัก ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์ 1 เรือตรวจการณ์ 2 และเรือตรวจการณ์ 3 รายละเอียด
โครงการจ้างจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราและยาสูบผิดกฎหมาย กิจกรรมแถลงข่าวและเผยแพร่ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง รายละเอียด
โครงการจ้างย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของศูนย์ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการติดตั้ง Additive Injector System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการฉีดสาร Marker ในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง รายละเอียด
โครงการศึกษาภาษีการพนัน และสนามม้า รายละเอียด
โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping) รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล รายละเอียด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
โครงการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบริการ Leased Line ประเภท MPLS ขนาด Bandwidth 2 Mbps รายละเอียด
โครงการค่าบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรก รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนควบวิทยุสื่อสาร รายละเอียด
โครงการปรับปรุงระบบงานรายได้ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด
โครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหร่ เครื่องฉีดสาร Marker รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบสินค้าสุราและยาสูบที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรและลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข (Maintenance) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานตามโครงการบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต (ELCS) รายละเอียด
โครงการงานซ่อมบำรุง สอบเทียบ ปรับปรุงและจัดหาอะไหล่ ระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำสุราแช่ออนไลน์ รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบ Real Time Surveillance คลังน้ำมันชายฝั่ง เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง จังหวัดชุมพร รายละเอียด
โครงการติดตั้ง Additive Injector Syatem มาตรฐาน In line เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการฉีดสาร Marker ในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ (ชนิดแผ่น) จำนวน 260 ล้านดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ (ชนิดแผ่น) จำนวน 20 ล้านดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ (ชนิดแผ่น) จำนวน 12 ล้านดวง รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ (ชนิดแผ่น) จำนวน 5 ล้านดวง รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 275,040,000 ดวง รายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารข้อมูลสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel switch) รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศไทยใช้แทนราคาดวงละ 10 สตางค์ จำนวน 100,000,000 ดวง รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back end integration เพื่อเชื่อมโยงระบบ National Single Windows ของกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการเช่าคู่สายระบบเครือข่าย(VPN) รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง ระยะที่ 2 ณ จังหวัดสตูล รายละเอียด
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย รายละเอียด
โครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (online clipping) รายละเอียด
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ ระยะที่2 รายละเอียด
โครงการจัดซื้อม่านม้วน รายละเอียด
โครงการติดตั้งระบบเครื่องฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติเพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการขออนุมัติจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 363,800 บาท รายละเอียด
โครงการขออนุมัติจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 1,412,400 บาท รายละเอียด
โครงการขออนุมัติจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 492,200 บาท รายละเอียด
โครงการจ้างย้ายสายโทรศัพท์เชื่อมโยงสัญญาณภายในกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการขออนุมัติดำเนินการพิมพ์แสตมป์ยาสูบในประเทศใช้แทนราคาดวงละ 10 สตางค์ รายละเอียด
โครงการขออนุมัติเช่าคู่สายระบบเครือข่าย (VPN) รายละเอียด
จ้างดำเนินการจัดทำข้อสอบในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศ (ชนิดแผ่น) จำนวน 74,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการขออนุมัติบอกรับการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ รายละเอียด
จ้างย้ายระบบงานข้อมูล จำนวน 7 ระบบ

 

     1. ระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต
รายละเอียด1
   2. ระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียด2
   3. ระบบให้บริการผู้ประกอบการทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียด3
   4. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด4
   5. ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต (BI) รายละเอียด5
   6. ระบบ Back-end-integration  เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ   National Single Window    ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด6
    7. ระบบสืบค้นประวัติบุคลากร (eHR) ระบบงานบันทึกข้อมูลปริมาณการผลิตและจำหน่ายและระบบ บริหารจัดการสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Solvent) เชิงบูรณาการ รายละเอียด7
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนควบวิทยุสื่อสาร รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สุรากลั่นชุมชน จำนวน 8,350,000 ดวง รายละเอียด
จ้างจัดซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนควบวิทยุสื่อสาร รายละเอียด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บหลักฐานและนำส่งข้อมูลผู้ที่กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศจำนวน 74,000,000 ดวง รายละเอียด
จ้างบริการบอกรับการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 24,600,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สุราขาว จำนวน 170,500,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สุรากลั่นชุมชน จำนวน 3,600,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต จำนวน 97,200,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข(Maintenance)ระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกฎหมาย รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นจำนวน 3,000,000 ดวง รายละเอียด
จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบต่างประเทศชนิดแผ่นจำนวน 11,000,000 ดวง รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสินค้าเอทานอล รายละเอียด
จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต รายละเอียด
จ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต รายละเอียด
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ รายละเอียด
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2558-2561 รายละเอียด
สอบราคาซื้อเครื่องกระสุนปืน รายละเอียด
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจัดซื้อเครื่องหาความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะในน้ำมันแบบระบบดิจิตอลมือถือ รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำกฎหมายสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่ง ระยะที่ 4  (มาตรวัดและสื่อสารทางไกลโครงการที่ 1 น้ำมันดีเซล) ณ คลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนาบำรุง บริหารจัดการของระบบงาน KM และ e-learning กรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะที่ 2 รายละเอียด
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีสุราใหม่ และการจ่ายแสตมป์สุรา รายละเอียด
โครงการซื้อเครื่องฉายภาพ (Projector) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคิวพร้อมการบริการข้อมูลอัตโนมัติแบบระบบจอสัมผัส รายละเอียด
โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมสรรพสามิตประจำปี 2557 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80แกรม รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย รายละเอียด
โครงการจ้างดำเนินงานในส่วนต่อขยายระบบมาตรวัดปริมาณน้ำสุราแช่ออนไลน์ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดที่ 1

 

รายละเอียด 2

โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารตรงข้ามห้องรองอธิบดี (นางสมณีย์ มงคลโภชน์) เป็นห้องประชุมสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารคลังแสตมป์ 2 รายละเอียด
โครงการจัดจ้างปรับปรุงอาคารสโมสรกรมสรรพสามิตเป็นห้องปฏิบัติงานชั่วคราวของเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างติดตั้งระบบงานในการประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลกรมสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างจัดงานประชาสัมพันธ์ระบบบริการสารสนเทศด้านภาษีสรรพสามิต รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบที่ในประเทศใช้แทนแสตมป์ ราคาดวงละ10 สตางค์ โดยวิธีกรณีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างบํารุงรักษาโครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Windows ของกรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีสอบราคา รายละเอียด
โครงการจ้างทําความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ประจําเดือนตุลาคม 2556 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างทําความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ประจําเดือนพฤศจิกายน2556 - เดือนกันยายน 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อผงหมึกสําหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน3 รายการ โดยการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 5 คัน รายละเอียด
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารคลังแสตมป์ 2 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีตกลง รายละเอียด
โครงการรื้อถอนหรือมีการโยกย้ายระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคิวพร้อมการบริการข้อมูลอัตโนมัติแบบระบบจอสัมผัส รายละเอียด
โครงการศึกษา วิจัย การแก้ไขปัญหาการควบคุมยาสูบโดยใช้มาตรการทางภาษี รายละเอียด
โครงการจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราและยาสูบผิดกฎหมาย รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการรถยนต์คันแรกตามนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีตกลง รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ  พร้อมจัดหาอะไหล่ เครื่องฉีดสาร Marker รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ -จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง  จำนวน 31 คลัง โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ ระบบมาตรวัดปริมาณวัดปริมาณน้ำเบียร์ และระบบมาตรวัดปริมาณน้ำสุราแช่ชนิดผลไม้ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS โดยวิธิพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิต ครั้งที่ 2  โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรพสามิต ครั้งที่ 1  โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและบูรณาการสารสนเทศด้านภาษีสำหรับประชาชน โดยวิธีตกลง รายละเอียด 1

 

รายละเอียด 2

โครงการจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบงานรายได้ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสารของกรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการ จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายละเอียด
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ รายละเอียด
โครงการจ้างเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจ้างดำเนินการจ้างบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งที่ห้อง Sever และตู้ RACK รายละเอียด
โครงการจ้างดำเนินการ จัดทำข้อสอบ เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
โครงการซ๋อมแซมบำรุงรักษาระบบป้องกันน้ำมันชายฝั่ง ระยะที่ 3 รายละเอียด
โครงการจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต 3 รายละเอียด 1
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราและยาสูบ ครั้งที่ 1 โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการรณรงค์พัฒนามาตรฐานคุณภาพสุราชุมชน (จังหวัดแพร่) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายละเอียด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายละเอียด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายละเอียด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายละเอียด
จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมระบบภาษีสรรพสามิตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิธีตกลง รายละเอียด
จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบงานตามโครงการบริการตอบข้อมูลกฎหมายภาษีสรรพสามิต (ELCS) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด
โครงการรณรงค์พัฒนามาตรฐานคุณภาพสุราชุมชน (จังหวัดพะเยา) โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด