กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมสรรพสามิต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมปิดการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมสรรพสามิต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้บริหาร เเละข้าราชการกรมสรรพสามิตทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ และดร. จรัสพงษ์ สมานบุตร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ.9 พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนกลยุทธ์กลางด้านการปราบปรามเพื่อขับเคลื่อนกรมฯ ตามยุทธศาสตร์ EASE Excise

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติราชการ และมอบนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 โดยมี นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายฯ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 9/2567

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 9/2567...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้า และบริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้า และบริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสำหรับประกอบการกำหนดนโยบาย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 8/2567

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 8/2567...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 4/2567

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 4/2567...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบภาษี ป้องกันและปราบปรามและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise" และได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต" ...