กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดสัมมนาหลักสูตรพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนฯ เสริมสร้างทักษะและเทคนิคด้านการสืบสวนให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิต

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร การพัฒนากลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการสืบสวนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านทางออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วย ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการเปิดสัมมนาฯ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดี บสย. วันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 33 โดยมีนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิออทิสติกไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ TCG Learning Center ชั้น 2 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้แทนสสภ.1-10 นำเสนอผลงาน 6 Flagship Projects ขยายผลตามยุทธศาสตร์ EASE Excise

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นางสิริพร ธนนันทนสกุล ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบบริหาร นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านนโยบายและโครงสร้างภาษี และนางสุชาดา โชนะโต ที่ปรึกษาด้านนโยบาย ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (ESG)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานครบรอบวันสถาปนา 92 ปี อดีตผู้บริหารฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG” หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมแสดงความยินดี

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย พระธนบดีมหาเศรษฐี และท้าวชัยศิริเทพ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สรรพสามิต และเข้าร่วมพิธีสงฆ์ พร้อมทั้ง มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2567...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

(EASE Excise Strategy and Transformation Committee)

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Strategy and transformation Committee) เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการเรือธง Flagship 3 โครงการ ในปีงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการส่งออกเเละนำเข้าเเห่งประเทศไทย (Exim Thailand)

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการส่งออก เเละนำเข้าเเห่งประเทศไทย (Exim Thailand) โดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลเเก่ “ศิริราชมููลนิธิ”...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมฯ ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดสสภ. 10 พร้อมทั้ง ตรวจดูกระบวนการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าไวน์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต และ ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดี นำคณะผู้บริหารเดินทางไปตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 - 5...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต นางสาวพรวิไล มีเนตร ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับหลักการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองประธานในการประชุมเกี่ยวกับหลักการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมติดตามความคืบหน้า การคืนภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามมาตรา 105 เเห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้า การคืนภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามมาตรา 105 เเห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์