กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะทำงานการคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุและเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ ครั้งที่ 1/2562

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุและเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 หลักสูตรที่ 1 (ผู้บริหาร)

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 หลักสูตรที่ 1 (ผู้บริหาร) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระภาษี กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต ระหว่างกรมสรรพสามิต กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระภาษี กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต ระหว่าง กรมสรรพสามิต กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้แทนจาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2562

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว