กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษี สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีกรรมการ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะทำงานกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นรายสินค้าเเละบริการ ครั้งที่ 7/2564

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำกับดูเเลผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นรายสินค้าเเละบริการ ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบ Online เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2568)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดการประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2568)โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงเเรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

แถลงข่าว “สรรพสามิตบุกจับไพ่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานแถลงข่าวการบุกจับไพ่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต บุกทลายสถานที่เก็บไพ่ผิดกฎหมายในเขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจค้นพบไพ่ที่ยังมิได้เสียภาษี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์การดำเนินงานมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NCD (พ.ศ. 2564 - 2573) หรือเเผนการลดก๊าซเรือนกระจกในหน่วยงาน

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์ เรื่อง การดำเนินงานมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NCD (พ.ศ. 2564 - 2573) หรือเเผนการลดก๊าซเรือนกระจกในหน่วยงาน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เเละ The Creagy Company Limited เข้าร่วมการสัมภาษณ์ดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมองค์การสุราและผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต เดินทางตรวจเยี่ยมองค์การสุรา กรมสรรพสามิต อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต คณะผู้บริหารองค์การสุรา ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม ความคืบหน้างานดำเนินการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) ติดตามการขอยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมความคืบหน้างานดำเนินการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain)ติดตามการขอยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์