กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“ภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม”

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม” โดย นายอนิรุต หนูหน่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม สรรพสามิตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 23)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 23)โดยมีผู้บริหาร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2566

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 2

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 2 โดย ดร.นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ 4 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ พ.ศ. 2566

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ในประเด็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตขยายขนาดโรงผลิตสุรากลั่นและสุราแช่ขนาดเล็ก โดยได้รับเกียรติจากท่านชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนจากกรมสรรพสามิตได้ประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนสุราขาว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 22)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 22) โดยมีผู้บริหาร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ครั้งที่ 2

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาที่เป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรอบคอบมากขึ้นและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด มีทางเลือกหลายทาง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตด้วย UX & Service Journey Design (ครั้งที่3) (Listening Workshop) การรับฟังผู้ประกอบการสรรพสามิต สินค้าเครื่องดื่ม

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตด้วย UX & Service Journey Design (ครั้งที่3) (Listening Workshop) การรับฟังผู้ประกอบการสรรพสามิต สินค้าเครื่องดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดัน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 2/2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ Flagship ทั้ง 16 โครงการ และพิจารณาการนำเสนอโครงการ Flagship 4 โครงการ ประกอบด้วย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษี การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและทักษะที่หลากหลายพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise ” และได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตได้ร่วมกันพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน พัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่าเป็นนวัตกรรม เพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์