กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 11/2561

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 11/2561 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิต และตัวแทนจากกลุ่ม “ลาขาดควันยาสูบ” เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเรื่องการบูรณาการทำงานของกองกำกับและตรวจสอบภาษีและกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

นายธิบดี วัฒนกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเรื่องการบูรณาการทำงานของกองกำกับและตรวจสอบภาษีและกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การอบรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ รุ่นที่ 1-5

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ รุ่นที่ 1-5 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว