กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลการตรวจวัดสาร Marker

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันผลการตรวจวัดสาร Marker TopMark-GD และพิธีส่งมอบเครื่อง HACH DR 6000โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม ผู้ผลิตสุราของสหราชอาณาจักรขอหารือประเด็นเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์สุรา

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม ผู้ผลิตสุราของสหราชอาณาจักรขอหารือประเด็นเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์สุรา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2564

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจำกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคาดการณ์รายได้สรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 (เบื้องต้น)

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคาดการณ์รายได้สรรพสามิตเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 (เบื้องต้น)โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตโดยมีข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว ...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว