กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมพื้นที่ในสังกัด สสภ.8

นางจิติธาดา ธนะโสภณ และนางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เดินทางไปตรวจเยี่ยม รับฟังผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และพื้นที่สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 14/2566 (ครั้งที่33)

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุน ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม กระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานประชุมกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหาร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพและทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารสำหรับข้าราชการระดับผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายการบริหารงานตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ตามโครงการเพิ่มศักยภาพและทักษะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารสำหรับข้าราชการในระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 6/2566

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตสู่การเป็น EASE Excise (EASE Excise Steering Committee) ครั้งที่ 6/2566 โดยมีการสรุปผลการจัดกิจกรรม EASE Excise Retrospective day และรับทราบผลลัพธ์การดำเนินงาน 16 Flagship Projects ได้แก่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธียกเสาเอกเสาโท ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เดินทางติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานีและเป็นประธานในพิธียกเสาเอกเสาโท ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดกิจกรรม Excise Demo Day เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้าน UX (UX Experts) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมารับบริการของกรมสรรพสามิต

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม Excise Demo Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้าน UX (UX Experts) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมารับบริการของกรมสรรพสามิต ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี ซึ่งได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้า "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" โดย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่าน Design Thinking เพื่อหาแนวทางกำหนดโครงสร้างภาษีสุราและเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อหาแนวทางในกำหนดโครงสร้างภาษีสุราและเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ตอบโจทย์ได้ทั้งการลดผลกระทบเชิงลบทางสังคม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่าน Design Thinking เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาของเอกสารสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาของเอกสารสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการคืนภาษีน้ำมันฯ...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์