กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลเลิศรัฐ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อบรมการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) สำหรับการให้บริการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom พร้อมทั้งกล่าวนโยบายและทิศทางการพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นำเสนอทิศทางการพัฒนาระบบ Biz Portal ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอภาพรวมการใช้งานระบบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ”

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ” ซึ่งจัดอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัยพัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัยพัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้เบิกจ่ายถูกต้อง”

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้เบิกจ่ายถูกต้อง” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ซึ่งจัดขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีจากสำนักบริหารการคลังและรายได้ สำนักงานสรรพสามิตภาค / พื้นที่ และผู้จัดทำเอกสารเบิกเงินจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอบรมหลักสูตร “ราคาขายปลีกแนะนำ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ราคาขายปลีกแนะนำ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom ซึ่งจัดอบรมขึ้น เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิต ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลฐานราคาขายปลีกแนะนำ และผู้นำข้อมูลไปใช้ในการคำนวณภาษีมีความเข้าใจที่ถูกต้อง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับมอบหน้ากากอนามัยเพื่อส่งต่อให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกรมสรรพสามิต (Excise Community Isolation ECI)

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต รับมอบกากอนามัยจำนวน 20,000 ชิ้น จาก บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (GWM Thailand) เพื่อส่งต่อให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์