กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีมอบโล่ที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมแนวทางการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ ครั้งที่ 2/2561

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์..

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0

นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 11/2561

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 11/2561 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการฯ

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการฯ

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว