กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 ปี

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 87 ปี โดยได้จัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต พิธีทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป การรับมอบเงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ เข้ากองทุนสรรพสามิตเพื่อสังคม ร่วมชมวีดิทัศน์ภารกิจกรมสรรพสามิต การแสดงของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต Excise Talk ในหัวข้อ “การปรับตัวขององค์กรสู่อนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล” พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณบุคลากรดาวเด่น (Star) กรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ และสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสถานบริการไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ และสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 เห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2562

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 เห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 (ครั้งที่ 2)

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 (ครั้งที่ 2) โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การอบรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ระยะที่ 1 หลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้บริหาร โดยมีข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว