กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี โดยกรมสรรพสามิตได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์ แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2565

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบโอวาทพร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตามโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของส่วนราชการฯ

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของส่วนราชการกรณีการใช้อำนาจหน้าที่หรือการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์หรือรับสินบน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์