กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปี พ.ศ. 2565

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดี และเป็นเกียรติแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมทั้งพนักงานราชการของกรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบวาระ และพิธีมอบรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่เกิดจากการประกวดผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2566 โดยเป็นผลงาน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 12/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 12/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางทบทวนการดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการแนวความคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภารกิจ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมการกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมการกระจายเป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ในการนี้ นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ให้เกียรติบรรยาย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 3 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัล PMQA 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว)   ในเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง ศึกษาดูงานระบบควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว) คือ ระบบมาตรวัด (Flow Meter)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมสรรพสามิตสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดกิจกรรมสรรพสามิตสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ และแถลงข่าวเรื่อง สรรพสามิตพร้อมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2566 ด้วยกลยุทธ์ “EASE Excise” มุ่งสู่การเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษี สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การซักซ้อม/ทดสอบ แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2565

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดการซักซ้อม/ทดสอบ แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2565 เพื่อรองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะ...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์