กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะทำงานการคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุและเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ ครั้งที่ 1/2562

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการคืนเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุและเงินบำรุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระภาษี กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต ระหว่างกรมสรรพสามิต กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระภาษี กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต ระหว่าง กรมสรรพสามิต กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้แทนจาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2562

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2562 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อธิบดีกรมสรรพสามิตและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ตามโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 - 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นำคณะข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ในการนี้ ผลงานของกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน 3 ผลงาน แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน คือ กระบวนการทำลายของกลางยาสูบด้วยเครื่องทำลายของกลางยาสูบ โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 รางวัลระดับดี จำนวน 2 ผลงาน คือ 1. Excise e-Licensing for Citizen Centric ธุรกรรมออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของกรมสรรพสามิต โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว