กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

กรมสรรพสามิตจัดฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร ต้นกล้าข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2 และกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรมสรรพสามิต และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตต่อไปในอนาคต ซึ่งกำหนดจัดการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 22 - 30 เมษายน 2567 โดยมี นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก - ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและภารกิจของกรมสรรพสามิต” - นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านนโยบายและโครงสร้างภาษี และ นางสุชาดา โชนะโต ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านนโยบายด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความภาคภูมิใจ และแบบอย่างในการเป็นข้าราชการที่ดีของกรมสรรพสามิต” - นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และบุคลากรจากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นววิถีข้าราชการรุ่นใหม่บนฐานค่านิยมและวัฒนธรรมสรรพสามิต” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567