กรมสรรพสามิต | Excise Department มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • หนังสือเวียนเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • มาตรการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา
  การดำเนินการ/การให้บริการของกรมสรรพสามิต
 •