กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมสู่ภาคการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมสู่ภาคการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อพิจารณาผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมสู่ภาคการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ด้าน IT และด้าน Non-IT ส่งเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 9 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567