กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

29 ธันวาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

29 ธันวาคม 60

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

16 มกราคม 61

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 กุมภาพันธ์ 61

โครงการโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL(Secure Sockets Layer) กรมสรรพสามิตหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (e-bidding)

-ราคากลาง

27 ธันวาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL(Secure Sockets Layer) กรมสรรพสามิตหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

27 ธันวาคม 60

โครงการโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL(Secure Sockets Layer) กรมสรรพสามิตหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 มกราคม 61

โครงการโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL(Secure Sockets Layer) กรมสรรพสามิตหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

12 กุมภาพันธ์ 61

โครงการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อระบบจอภาพแสดงผลสำหรับอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

15 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อระบบจอภาพแสดงผลสำหรับอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

15 สิงหาคม 60

โครงการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อระบบจอภาพแสดงผลสำหรับอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 สิงหาคม 60

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.1

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.2

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.3

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.4

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.5

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.6

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.7

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.8

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.9

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.10

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.11

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.12

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.13

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.14

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.15

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.16

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.17

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.18

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.19

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.20

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.21

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.22

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.23

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.24

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.25

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.26

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.27

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.28

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.29

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.30

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.31

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.32

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.33

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.1

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.2

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.3

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.4

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.5

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.6

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.7

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.8

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.9

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.10

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.11

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.12

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.13

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.14

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.15

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.16

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.17

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.18

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.19

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.20

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.21

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.22

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.23

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.24

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.25

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.26

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.27

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.28

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.29

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.30

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 31

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 32

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 33

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 34

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 35

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 36

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 37

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 38

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 39

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 40

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 41.0

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 41.1

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 42

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 43

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 44

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 45

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 46.0

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 46.1

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 47

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 48

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 49

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 50

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 51

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 52

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 53

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 54

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 55

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 56

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 57

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 58

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 59

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 60

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 61

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 62

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 63

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 64

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 65

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 66

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 67

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 68

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 69

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 70

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 71

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 72

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 73

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 74

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 75

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 76

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 77

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 78

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 79

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 80

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 81

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 82

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 83

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 84

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 85

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 86

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 87

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 88

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 89

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 90

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 91

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 92

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 93

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 94

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 95

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 96

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 97

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 98

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 99

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 100

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 101

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 102

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 103

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 104

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 105

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 106

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 107

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 108

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 109

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 110

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 111

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 112

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 113

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 114

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 115

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 116

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 117

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 118

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 119

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 120

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 121

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 122

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 123

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 124

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 125

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 126

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 127

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 128

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 129

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 130

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 131

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 132

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 133

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 134

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 135

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 136

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 137

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 138

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 139

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 140

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 141

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 1

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 2

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 3

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 4

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 5

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 6

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 7

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 8

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 9

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 10

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 11

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 12

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 13

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 14

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 15

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 16

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 17

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 18

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 19

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 20

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 21

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 22

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 23

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 24

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 25

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 26

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 27

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 28

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 29

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 30

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 31

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 32

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 33

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 34

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 35

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 1

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 2

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 3

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 4

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 5

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 6

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 7

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 8

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 1

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 2

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 3

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 4

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 5

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 6

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 7

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 8

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 9

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 10

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 11

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 12

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 13

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 14

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 15

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 16

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 17

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 18

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 19

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 20

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 21

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 22

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 23

-รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร1

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร2

16 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 ตุลาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคา

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

16 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 สิงหาคม 60

 

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

16 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิก

ตามหนังสือสำหนังสำนักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารพัสดุ ที่ 0617/15421

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 60

 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)

-ราคากลาง

15 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

15 สิงหาคม 60

   

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 ตุลาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 กันยายน 60

โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 พฤศจิกายน 60

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

4 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

4 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

11 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

16 ตุลาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

19 กรกฎาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

19 กรกฎาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

3 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

16 ตุลาคม 60

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

-ราคากลาง

24 เมษายน 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

24 เมษายน 60

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

5 พฤษภาคม 60

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

20 กรกฎาคม 60

โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ราคากลาง

21 เมษายน 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

21 เมษายน 60

โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 พฤษภาคม 60

โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

6 มิถุนายน 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 เมษายน 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวด

-ร่างขอบเขตของงาน

20 เมษายน 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 พฤษภาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

9 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 เมษายน 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวด

-ร่างขอบเขตของงาน

20 เมษายน 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

11 พฤษภาคม 60

ยกเลิก

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

5 พฤษภาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

23 มีนาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราคา

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

23 มีนาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราคา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 มีนาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราคา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

3 พฤษภาคม 60

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

7 มีนาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

7 มีนาคม 60

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

17 มีนาคม 60

โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

-ประกาศกรมสรรพสามิต

4 พฤษภาคม 60

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

24 กุมภาพันธ์ 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

24 กุมภาพันธ์ 60

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

7 มีนาคม 60

โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

28 มีนาคม 60

ประกาศราคากลาง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

29 ธันวาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

29 ธันวาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

16 มกราคม 61

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 กุมภาพันธ์ 61

ประกาศราคากลาง : โครงการโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL(Secure Sockets Layer) กรมสรรพสามิตหน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (e-bidding)

-ราคากลาง

27 ธันวาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

27 ธันวาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 มกราคม 61

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

12 กุมภาพันธ์ 61

ประกาศราคากลาง : โครงการจัดซื้อตามโครงการจัดซื้อระบบจอภาพแสดงผลสำหรับอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

15 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

15 สิงหาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 สิงหาคม 60

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง : -

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.1

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.2

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.3

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.4

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.5

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.6

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.7

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.8

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.9

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.10

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.11

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.12

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.13

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.14

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.15

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.16

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.17

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.18

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.19

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.20

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.21

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.22

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.23

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.24

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.25

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.26

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.27

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.28

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.29

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.30

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.31

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.32

-แบบสถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.33

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.1

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.2

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.3

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.4

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.5

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.6

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.7

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.8

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.9

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.10

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.11

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.12

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.13

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.14

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.15

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.16

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.17

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.18

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.19

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.20

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.21

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.22

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.23

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.24

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.25

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.26

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.27

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.28

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.29

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 1.30

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 31

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 32

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 33

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 34

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 35

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 36

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 37

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 38

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 39

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 40

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 41.0

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 41.1

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 42

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 43

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 44

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 45

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 46.0

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 46.1

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 47

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 48

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 49

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 50

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 51

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 52

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 53

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 54

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 55

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 56

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 57

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 58

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 59

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 60

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 61

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 62

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 63

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 64

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 65

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 66

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 67

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 68

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 69

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 70

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 71

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 72

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 73

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 74

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 75

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 76

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 77

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 78

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 79

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 80

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 81

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 82

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 83

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 84

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 85

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 86

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 87

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 88

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 89

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 90

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 91

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 92

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 93

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 94

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 95

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 96

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 97

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 98

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 99

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 100

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 101

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 102

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 103

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 104

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 105

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 106

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 107

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 108

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 109

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 110

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 111

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 112

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 113

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 114

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 115

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 116

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 117

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 118

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 119

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 120

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 121

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 122

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 123

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 124

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 125

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 126

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 127

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 128

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 129

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 130

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 131

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 132

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 133

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 134

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 135

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 136

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 137

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 138

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 139

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 140

-แบบวิศวกรรมโครงสร้าง ชุดที่ 141

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 1

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 2

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 3

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 4

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 5

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 6

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 7

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 8

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 9

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 10

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 11

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 12

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 13

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 14

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 15

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 16

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 17

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 18

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 19

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 20

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 21

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 22

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 23

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 24

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 25

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 26

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 27

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 28

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 29

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 30

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 31

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 32

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 33

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 34

-ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร 35

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 1

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 2

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 3

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 4

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 5

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 6

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 7

-แบบวิศวกรรมระบบระบายอากาศ 8

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 1

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 2

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 3

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 4

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 5

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 6

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 7

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 8

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 9

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 10

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 11

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 12

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 13

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 14

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 15

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 16

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 17

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 18

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 19

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 20

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 21

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 22

-แบบวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง 23

-รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบระบายอากาศ

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร1

-รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร2

16 สิงหาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 ตุลาคม 60

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

16 สิงหาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 สิงหาคม 60

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง : -

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

16 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

16 สิงหาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

ยกเลิก

ตามหนังสือสำหนังสำนักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารพัสดุ ที่ 0617/15421

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 60

 

ประกาศราคากลาง : โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมันอัตโนมัติสำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง)

-ราคากลาง

15 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

15 สิงหาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : -

 

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง TANK SCAN พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 สิงหาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 60

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 ตุลาคม 60

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 สิงหาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 60

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 กันยายน 60

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าและสายสัญญาณของอุปกรณ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 สิงหาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 สิงหาคม 60

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

21 พฤศจิกายน 60

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

4 สิงหาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

4 สิงหาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

11 สิงหาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

16 ตุลาคม 60

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

19 กรกฎาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

19 กรกฎาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

3 สิงหาคม 60

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

16 ตุลาคม 60

ประกาศราคากลาง : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

-ราคากลาง

24 เมษายน 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

24 เมษายน 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

5 พฤษภาคม 60

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

20 กรกฎาคม 60

ประกาศราคากลาง : โครงการเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน

-ราคากลาง

21 เมษายน 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

21 เมษายน 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

1 พฤษภาคม 60

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

6 มิถุนายน 60

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 เมษายน 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวด

-ร่างขอบเขตของงาน

20 เมษายน 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 พฤษภาคม 60

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่อง Tank scan พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด สำหรับมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 ณ คลังน้ำมันชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

9 สิงหาคม 60

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 เมษายน 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวด

-ร่างขอบเขตของงาน

20 เมษายน 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

11 พฤษภาคม 60

ยกเลิก

โครงการประกวดราคาจ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติ(Automatic Tank Gauge (ATG) สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง โครงการ 2 ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

5 พฤษภาคม 60

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 1,500,000 ดวง โดยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

23 มีนาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

23 มีนาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 มีนาคม 60

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

3 พฤษภาคม 60

ประกาศราคากลาง : โครงการประกวดราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

-ราคากลาง

7 มีนาคม 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

7 มีนาคม 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

17 มีนาคม 60

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

4 พฤษภาคม 60

ประกาศราคากลาง : โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากรICTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

24 กุมภาพันธ์ 60

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) :

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขต TOR

-เอกสารหมายเลข1

-เอกสารหมายเลข2

-เอกสารหมายเลข3

-เอกสารหมายเลข4

-เอกสารหมายเลข5

24 กุมภาพันธ์ 60

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

7 มีนาคม 60

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง :

-ประกาศกรมสรรพสามิต

28 มีนาคม 60