กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการย้ายและปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม พร้อมจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

-ราคากลาง

29 ธันวาคม 2564

โครงการย้ายและปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม พร้อมจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต 

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

29 ธันวาคม 2564

 ประกวดราคาโครงการย้ายและปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม พร้อมจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

-เอกสารประกวดราคา

12 มกราคม 2565

 โครงการย้ายและปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม พร้อมจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

25 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

-ราคากลาง

28 ธันวาคม 2564

โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-ร่างขอบเขตของงาน

28 ธันวาคม 2564ประกวดราคาโครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

 -ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

12 มกราคม 2565

ประกวดราคาโครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP 315dw จำนวน 4 รายการ

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศของกรมสรรพสามิต

-ราคารกลาง

27 ธันวาคม 2564

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศของกรมสรรพสามิต

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

27 ธันวาคม 2564

 ประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศของกรมสรรพสามิต

-ปรกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

12 มกราคม 2565

 ประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศของกรมสรรพสามิต

-ประกาศกรมสรรพสามิต

28 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการฐานข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

24 ธันวาคม 2564

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการฐานข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

24 ธันวาคม 2564

ประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการฐานข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

11 มกราคม 2565

 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการฐานข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานผู้บริหาร สถานที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการกรม ห้องประชุมและปรับปรุงระบบเสียงตามสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-ราคากลาง

-แบบ_01

-แบบ_02

-ประมาณราคากลาง (ปร4) 1

-ประมาณราคากลาง (ปร4) 2

-ประมาณราคากลาง (ปร4) 3

-ประมาณราคากลาง (ปร4) 4

-ประมาณราคากลาง (ปร4) 5

ประมาณราคากลาง (ปร5)

21 ธันวาคม 2564

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานผู้บริหาร สถานที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการกรม ห้องประชุมและปรับปรุงระบบเสียงตามสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน 1

-ร่างขอบเขตของงาน 2

-ร่างขอบเขตของงาน 3

21 ธันวาคม 2564

 โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานผู้บริหาร สถานที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการกรม ห้องประชุมและปรับปรุงระบบเสียงตามสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

4 มกราคม 2565

 โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานผู้บริหาร สถานที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการกรม ห้องประชุมและปรับปรุงระบบเสียงตามสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

22 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

15 ธันวาคม 2564

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

15 ธันวาคม 2564

โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 -เอกสารประกวดราคา

23 ธันวาคม 2564

 โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

 2 กุมภาพันธ์2565

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการผู้เสียภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

15 ธันวาคม 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการผู้เสียภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

15 ธันวาคม 2564

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

27 ธันวาคม 2564

ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการผู้เสียภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 มกราคม 2565

ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการผู้เสียภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

9 มีนาคม 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคารกลาง

1 พฤศจิกายน 2564 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

1 พฤศจิกายน 2564 

ประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

11 พฤศจิกายน 2564

ประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

15 ธันวาคม 2564

 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ และอาคารพักอาศัยข้าราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง แบบ บก01

-ราคากลาง รวม

-แบบ ปร.4-6 แบบสรุป

-แบบ ปร.4 บ้านภาค

-แบบ ปร.4 ป้ายด้านหน้า แบบที่ 1

-แบบ ปร.4 อาคาร จำนวน 3 หลัง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อื่น ๆ และระบบสาธารณูปโภค

-แบบ ปร.4 อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น (B) 28 ห้อง

-แบบ ปร.4 โรงจอดรถ

-แบบ ปร.4 อาคารทางน์เฮ้าส์

-แบบ ปร.4 อาคารสรรพสามิตภาค

12 ตุลาคม 2564

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ และอาคารพักอาศัยข้าราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน TOR ประกาศ

-ร่างขอบเขตของงาน TOR เทคนิค

-1. แบบอาคารเอนกประสงค์

-2. แบอาคารเก็บของกลาง 100 ตรม.

-3. แบบงานภายนอก

-4. แบบมาตรฐานรั้ว

-5. แบบเสาธง 12 เมตร

-6. แบบถนน คสล. ท่อลอด คศล. ลำรอง คสล.

-7. แบบอกาคารป้อมยาม

-8. แบบประตูบานเลื่อน 8 ม. และ 9 ม.

-9. แบบอาคารเก็บแสตมป์

-10. สส. 01-01-2563 แบบอาคารสำนักงานภาค 01 แบบสถาปัตย์

-11. สส.01-01-2563 แบบอาคารสำนักงานภาค 02 แบบวิสวกรรมโครงสร้าง

-12. สส.01-01-2563 แบบอาคารสำนักงานภาค 03 แบบไฟฟ้าและปรับอากาศ

-13. สส.01-01-2563 แบบอาคารสำนักงานภาค 04 แบบสุขาภิบาล

-14. สส.02-01-2563 อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 01 (แบบทางเดินส่วนกลางเดี่ยว) แบบสถาปัตย์

-15. สส. 02-01-2563 อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 02 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง

-16. สส.02-01-2563 อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 03 แบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับ

-17. สส.02-01อากาศ-2563 อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 04 แบบสุขาภิบาล 

-18. สส.02-02-2563 บ้านพักสรรพสามิตภาค

-19 สส.02-04-2563 แบบบ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮาส์) 

-20. สส.03-02-2563 แบบอาคารจอดรถยนต์

-21. สส. 05-01-2563 แบบป้ายสำนักงาน

12 ตุลาคม 2564

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่าง TOR แก้ไขประชาวิจารณ์_01

-ร่าง TOR แก้ไขประชาวิจารณ์_02

-แบบอาคารเอนกประสงค์

-แบบอาคารเก็บของกลาง 100 ตรม.

-แบบงานภายนอก

-แบบมาตราฐานรั้ว

-แบบเสาธง 12 เมตร

-แบบถนน คสล. ท่อลอด คศล. ลำราง คสล.

-แบบอาคารป้อมยาม

-แบบประตูบานเลื่อน 8 ม. และ 9 ม.

-สส.01-01-2563 แบบอาคารสำนักงานภาค 01 แบบสถาปัตย์

-สส..01-01-2563 แบบอาคารสำนักงานภาค 02 แบบวิสวกรรมโครงสร้าง

-สส.01-01-2563 แบบอาคารสำนักงานภาค 03 แบบไฟฟ้าและปรับอากาศ 

-สส.01-01-2563 แบบอาคารสำนักงานภาค 04 แบบสุขาภิบาล

-สส.02-01-2563 อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 01 (แบบทางเดินส่วนกลางเดี่ยว) - แบบสถาปัตย์

-สส.02-01-2563 อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 02 แบบวิสวกรรมโครงสร้าง

-สส.02-01-2563 อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 03 แบบไฟฟ้าแสงสว่างและปรับอากาศ

-สส.02-01-2563 อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 04 แบบสุขาภิบาล

-สส.02-02-2563 บ้านพักสรรพสามิตภาค

-สส.02-04-2563 แบบบ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮาส์ 4 หน่วย

-สส.03-02-2563 แบบอาคารจอดรถยนต์

-สส.05-01-2563 แบบป้ายสำนักงาน

-แบบอาคารเก็บแสตมป์

-สส.02-04-2563_แบบบ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮาส์) 4 หน่วย

16 พฤศจิกายน 2564  

 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ และอาคารพักอาศัยข้าราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

26 พฤศจิกายน 2564 

ประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ และอาคารพักอาศัยข้าราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

14 มีนาคม 2565

โครงการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC Journey ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคารกลาง

23 สิงหาคม 2564 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC Journey ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

23 สิงหาคม 2564 

 ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC Journey ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 สิงหาคม 2564

 

 ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC Journey ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

30 กันยายน 2564

ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP315dw จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

-ราคากลาง

11 สิงหาคม 2564 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP315dw จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 สิงหาคม 2564 

ประกวดราคา  ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP315dw จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 สิงหาคม 2564 

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

16 พฤศจิกายน 2564

-

โครงการพัฒนาระบบบริหารการตรวจสอบและเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Expenditure System for Excise Department) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

20 กรกฎาคม 2564 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบบริหารการตรวจสอบและเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Expenditure System for Excise Department) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

20 กรกฎาคม 2564 

ประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบบริหารการตรวจสอบและเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Expenditure System for Excise Department) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

4 สิงหาคม 2564 

 

 ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบบริหารการตรวจสอบและเบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Expenditure System for Excise Department) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

6 กันยายน 2564 

โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการส่งน้ำมันออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

9 มิถุนายน 2564 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการส่งน้ำมันออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

9 กรกฎาคม 2564 

ประกวดราคา โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการส่งน้ำมันออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 กรกฎาคม 2564 

ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการส่งน้ำมันออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร

-ประกาศกรมสรรพสามิต

31 สิงหาคม 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการจำหน่ายน้ำมันดีเซล สำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคารกลาาง

8 มิถุนายน 2564 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการจำหน่ายน้ำมันดีเซล สำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

8 มิถุนายน 2564

 ประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการจำหน่ายน้ำมันดีเซล สำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 มิถุนายน 2564

 ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการจำหน่ายน้ำมันดีเซล สำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

2 กันยายน 2564

โครงการระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

28 พฤษภาคม 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

28 พฤษภาคม 2564

ประกวดราคา โครงการระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 กรกฎาคม 2564 

ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

6 มกราคม 2565

โครงการจัดทำระบบให้บริการแบบคลาวด์ ของกรมสรรพสามิต (Excise Cloud System)

-ราคากลาง

20 พฤษภาคม 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดทำระบบให้บริการแบบคลาวด์ ของกรมสรรพสามิต (Excise Cloud System)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

20 พฤษภาคม 2564

ประกวดราคา โครงการจัดทำระบบให้บริการแบบคลาวด์ ของกรมสรรพสามิต (Excise Cloud System)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

28 พฤษภาคม 2564

ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการจัดทำระบบให้บริการแบบคลาวด์ ของกรมสรรพสามิต (Excise Cloud System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

30 มิถุนายน 2564

โครงการเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

7 พฤษภาคม 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

7 พฤษภาคม 2564

  ประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 พฤษภาคม 2564

 

ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

1 กรกฎาคม 2564 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอุทรธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

7 พฤษภาคม 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอุทรธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

7 พฤษภาคม 2564

ประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอุทรธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 มิถุนายน 2564

 ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอุทรธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

16 สิงหาคม 2564

โครงการพัฒนาระบบปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายออนไลน์ ของศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

5 เมษายน 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการพัฒนาระบบปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายออนไลน์ ของศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

-เอกสารหมายเลข 4

-เอกสารหมายเลข 5

5 เมษายน 2564

  ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายออนไลน์ ของศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

20 เมษายน 2564

 ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายผ่านเครือข่ายออนไลน์ ของศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

18 มิถุนายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขา จำนวน ๘ สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

30 มีนาคม 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขา จำนวน ๘ สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

30 มีนาคม 2564

  ประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขา จำนวน ๘ สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

23 เมษายน 2564

 ครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขา จำนวน ๘ สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

2 มิถุนายน 2564

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับกา2 รยกเว้น คืนภาษี สำหรับสินค้าส่งออกหรือนำเข้าในเขตปลอดอากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

19 มีนาคม 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับการยกเว้น คืนภาษี สำหรับสินค้าส่งออกหรือนำเข้าในเขตปลอดอากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

19 มีนาคม 2564

 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับการยกเว้น คืนภาษี สำหรับสินค้าส่งออกหรือนำเข้าในเขตปลอดอากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 มีนาคม 2564

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับการยกเว้น คืนภาษี สำหรับสินค้าส่งออกหรือนำเข้าในเขตปลอดอากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

1 มิถุนายน 2564

โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิม เพื่อเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

9 มีนาคม 2564

โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิม เพื่อเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

-เอกสารหมายเลข 4

9 มีนาคม 2564

 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิม เพื่อเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

17 มีนาคม 2564

 โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิม เพื่อเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 เมษายน 2564

โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter Online) สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานปทุมธานี จำนวน ๑๑ สายการผลิต และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สาขาโรงงานปทุมธานี จำนวน ๑ สายการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

2 มีนาคม 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter Online) สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานปทุมธานี จำนวน ๑๑ สายการผลิต และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สาขาโรงงานปทุมธานี จำนวน ๑ สายการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

2 มีนาคม 2564

ประกวดราคา โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter Online) สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานปทุมธานี จำนวน ๑๑ สายการผลิต และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สาขาโรงงานปทุมธานี จำนวน ๑ สายการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

16 มีนาคม 2564

 โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter Online) สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานปทุมธานี จำนวน ๑๑ สายการผลิต และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สาขาโรงงานปทุมธานี จำนวน ๑ สายการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

12 พฤษภาคม 2564

-

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารในเขตพื้นที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2,7 และ 8 พร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาvbเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

2 มีนาคม 2564

โครงการปรดกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารในเขตพื้นที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2,7 และ 8 พร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

2 มีนาคม 2564

ประกวดราคา โครงการปรดกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารในเขตพื้นที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2,7 และ 8 พร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

16 มีนาคม 2564

 โครงการปรดกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสารในเขตพื้นที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2,7 และ 8 พร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

11 มิถุนายน 2564

-

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

22 กุมภาพันธ์ 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงงาน

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

9 มีนาคม 2564

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

9 เมษายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพิ่มเติมจากเดิมอีก จำนวน 32 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

22 กุมภาพันธ์ 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพิ่มเติมจากเดิมอีก จำนวน 32 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพิ่มเติมจากเดิมอีก จำนวน 32 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

8 มีนาคม 2564

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพิ่มเติมจากเดิมอีก จำนวน 32 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 เมษายน 2564

โครงการจัดทำระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนออัจฉริยะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

19 กุมภาพันธ์ 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดทำระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-หมายเลขเอกสาร 1

-หมายเลขเอกสาร 2

-หมายเลขเอกสาร 3

-หมายเลขเอกสาร 4

-หมายเลขเอกสาร 5

19 กุมภาพันธ์ 2564 

ประกวดราคา โครงการจัดทำระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

3 มีนาคม 2564

 โครงการจัดทำระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 เมษายน 2564

ซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

10 กุมภาพันธ์ 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

10 กุมภาพันธ์ 2564

ประกวดราคา ซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 กุมภาพันธ์ 2564

 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

19 มีนาคม 2564

โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

9 กุมภาพันธ์ 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกวดราคา โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

18 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

30 มีนาคม 2564

ซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

2 กุมภาพันธ์ 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-หมายเลขเอกสาร1

-หมายเลขเอกสาร2

-หมายเลขเอกสาร3

-หมายเลขเอกสาร4

-หมายเลขเอกสาร5

2 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 กุมภาพันธ์ 2564

 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 มีนาคม 2564

ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

29 มกราคม 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

29 มกราคม 2564

ปรับปรุง

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

5 มีนาคม 2564

ปรับปรุงครั้งที่ 2

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

30 มีนาคม 2564

 ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

8 เมษายน 2564

 ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

25 พฤษภาคม 2564

ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

29 มกราคม 2563

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต 

-ร่างเอกสารประกวดราค

-ร่างขอบเขตงาน

29 มกราคม 2564

ปรับปรุง

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

5 มีนาคม 2564

ปรับปรุงครั้งที่ 2

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

30 มีนาคม 2564

ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

8 เมษายน 2564

 ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

25 พฤษภาคม 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Datacenter and DR Site Infrastructure Management (DCIM)) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

29 มกราคม 2564

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Datacenter and DR Site Infrastructure Management (DCIM)) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต 

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตงาน

-หมายเลขเอกสาร 1

-หมายเลขเอกสาร 2

-หมายเลขเอกสาร 3

-หมายเลขเอกสาร 4

-หมายเลขเอกสาร 5

29 มกราคม 2564 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Datacenter and DR Site Infrastructure Management (DCIM)) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 กุมภาพันธ์ 2564

 ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Datacenter and DR Site Infrastructure Management (DCIM)) และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

19 มีนาคม 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องหาค่าออกเทนและองค์ประกอบในน้ำมันเบนซิน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,600,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

28 มกราคม 64

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องหาค่าออกเทนและองค์ประกอบในน้ำมันเบนซิน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,600,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

28 มกราคม 64

 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องหาค่าออกเทนและองค์ประกอบในน้ำมันเบนซิน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,600,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

8 กุมภาพันธ์ 64

ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องหาค่าออกเทนและองค์ประกอบในน้ำมันเบนซิน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 2,600,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

19 มีนาคม 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องหาค่าความหนืดในน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 3,300,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

28 มกราคม 64

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องหาค่าความหนืดในน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 3,300,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

28 มกราคม 64

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องหาค่าความหนืดในน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 3,300,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

8 กุมภาพันธ์ 64

 ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องหาค่าความหนืดในน้ำมันดีเซล จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 3,300,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

19 มีนาคม 2564

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,305,400 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

28 มกราคม 64

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,305,400 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

28 มกราคม 64

ปรับปรุง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,305,400 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

24 กุมภาพันธ์ 64

ปรับปรุง

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

9 มีนาคม 64

 

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,305,400 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 มีนาคม 64

 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 1,305,400 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
9 เมษายน 64

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

28 มกราคม 64

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

28 มกราคม 64

ปรับปรุง

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

24 กุมภาพันธ์ 64

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสาามิต

-เอกสารประกวดราคา

9 มีนาคม 64

 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

9 เมษายน 2564 

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

26 มกราคม 64

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

26 มกราคม 64

ประกวดราคา โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

2 กุมภาพันธ์ 2564


ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

17 มีนาคม 2564

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสา

16 กันยายน 2564

โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter Online) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

15 มกราคม 64

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter Online) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

15 มกราคม 64

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

28 มกราคม 64

ประกวดราคา โครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter Online)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

8 กุมภาพันธ์ 64

ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter Online)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

12 มีนาคม 2564

โครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ Automatic Tank Gauge (ATG) จำนวน 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

8 มกราคม 64

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ Automatic Tank Gauge (ATG) จำนวน 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

8 มกราคม 64

ประกวดราคา โครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ Automatic Tank Gauge (ATG) จำนวน 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 มกราคม 64

ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการเปลี่ยนเครื่องมือวัดระดับน้ำมันอัตโนมัติ Automatic Tank Gauge (ATG) จำนวน 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้น สำหรับสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบฯ และสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

8 มกราคม 64

ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้น สำหรับสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบฯ และสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

8 มกราคม 64

ประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้น สำหรับสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบฯ และสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 มกราคม 64

ผู้ชนะการประกวดราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้น สำหรับสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบฯ และสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 กุมภาพันธ์ 2564