กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศราคากลาง

ร่างประกาศ TOR

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน (Open Data) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

27 ธันวาคม 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน (Open Data) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

27 ธันวาคม 2565

ประกวดราคา  โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน (Open Data) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

12 มกราคม 2566

-โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน (Open Data) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

10 มี.ค. 2566

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรในเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

28 พฤศจิกายน 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรในเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

28 พฤศจิกายน 2565

ประกวดราคา  โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรในเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

7 ธันวาคม 2565 

 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรในเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

10 มกราคม 2566

โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 3 โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

28 พฤศจิกายน 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 3 โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

28 พฤศจิกายน 2565

 ประกวดราคา โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 3 โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

16 ธันวาคม 2565

-โครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับ โรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน 3 โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

25 ตุลาคม 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

25 ตุลาคม 2565

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 พฤศจิกายน 2565

 โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

10 มกราคม 2565 

โครงการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

19 ตุลาคม 2565

โครงการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

19 ตุลาคม 2565

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

11 พฤศจิกายน 2565

ประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

22 พฤศจิกายน 2565

 ประกาศผู้ชนะ โครงการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

15 ธันวาคม 2565

โครงการปรับปรุงห้องทำงานของศูนย์ปฏิบัติการน้ำมัน (Operation Room) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

23 กันยายน 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงห้องทำงานของศูนย์ปฏิบัติการน้ำมัน (Operation Room) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสรประกวดราคา

-ปร. 4 - ปร. 5

-ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายงานการก่อสร้าง OR 1

-ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายงานการก่อสร้าง OR 2

-รายการงานปรบปรุงห้องปฏิบัติการ OR

23 กันยาน 2565

ประกวดราคา โครงการปรับปรุงห้องทำงานของศูนย์ปฏิบัติการน้ำมัน (Operation Room) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

12 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงห้องทำงานของศูนย์ปฏิบัติการน้ำมัน (Operation Room) กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 พฤศจิกายน 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

23 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

23 กันยายน 2565

ประกวดราคาโครงการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

30 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะ โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

14 พฤศจิกายน 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลภายในกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

7 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลภายในกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

7 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลภายในกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

15 กันยายน 2565

 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลภายในกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

15 พฤศจิกายน 2565

โครงการสร้างอัตลักษณ์ด้วยภาพลักษณ์เครื่องแบบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

2 กันยายน 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการสร้างอัตลักษณ์ด้วยภาพลักษณ์เครื่องแบบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

2 กันยายน 2565

ประกวดราคาโครงการสร้างอัตลักษณ์ด้วยภาพลักษณ์เครื่องแบบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

14 กันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะ โครงการสร้างอัตลักษณ์ด้วยภาพลักษณ์เครื่องแบบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

25 ตุลาคม 2565

ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขาว-ดำ ชนิด Laser ยี่ห้อ LEXMARK รุ่น MS521DN จำนวน 2,000 กล่อง (จำนวนการพิมพ์เฉลี่ย 15,000 แผ่น ต่อกล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

31 สิงหาคม 2565

ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขาว-ดำ ชนิด Laser ยี่ห้อ LEXMARK รุ่น MS521DN จำนวน 2,000 กล่อง (จำนวนการพิมพ์เฉลี่ย 15,000 แผ่น ต่อกล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

31 สิงหาคม 2565

ประกวดราคา  ซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขาว-ดำ ชนิด Laser ยี่ห้อ LEXMARK รุ่น MS521DN จำนวน 2,000 กล่อง (จำนวนการพิมพ์เฉลี่ย 15,000 แผ่น ต่อกล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

14 กันยายน 2565

 ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขาว-ดำ ชนิด Laser ยี่ห้อ LEXMARK รุ่น MS521DN จำนวน 2,000 กล่อง (จำนวนการพิมพ์เฉลี่ย 15,000 แผ่น ต่อกล่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

19 ตุลาคม 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการน้ำภายในกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ราคากลาง

-ปร..4

-ปร.5

-ปร.1

3 สิงหาคม 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการน้ำภายในกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-แบบ

-ร่างขอบเขตของงาน

-BOQ

3 สิงหาคม 2565

 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการน้ำภายในกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 สิงหาคม 2565

  ประกวดราคาจ้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการน้ำภายในกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

19 ตุลาคม 2565

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และอาคารพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสารธารณูปโภค (ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)

-ราคากลาง

3 สิงหาคม 2565

-

จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และอาคารพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสารธารณูปโภค (ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

3 สิงหาคม 2565

 จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และอาคารพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสารธารณูปโภค (ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

6 กันยายน 2565

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ทดแทน จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

1 มิถุนายน 2565 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาเช่ารถยนต์ทดแทน จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

1 มิถุนายน 2565

ประกวดราคา เช่ารถยนต์ทดแทน จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

7 กรกฎาคม 2565

 ประกาศผู้ชนะ เช่ารถยนต์ทดแทน จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

9 สิงหาคม 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ และเครื่องดื่ม จากผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ราคากลาง

31 พฤษภาคม 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ และเครื่องดื่ม จากผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงาน

31 พฤษภาคม 2565

ประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ และเครื่องดื่ม จากผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

13 มิถุนายน 2565

 ประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ และเครื่องดื่ม จากผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

29 สิงหาคม 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสุรานำเข้าเพื่อประเมินมูลค่าและควบคุมการจัดเก็บภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ราคากลาง

31 พฤษภาคม 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสุรานำเข้าเพื่อประเมินมูลค่าและควบคุมการจัดเก็บภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

-เอกสารหมายเลข 4

-เอกสารหมายเลข 5

31 พฤษภาคม 2565

 ประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสุรานำเข้าเพื่อประเมินมูลค่าและควบคุมการจัดเก็บภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

13 มิถุนายน 2565

 ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสุรานำเข้าเพื่อประเมินมูลค่าและควบคุมการจัดเก็บภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

14 กันยายน 2565

โครงการสร้างอัตลักษณ์ด้วยภาพลักษณ์เครื่องแบบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

31 พฤษภาคม 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการสร้างอัตลักษณ์ด้วยภาพลักษณ์เครื่องแบบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

31 พฤษภาคม 2565

ประกวดราคา โครงการสร้างอัตลักษณ์ด้วยภาพลักษณ์เครื่องแบบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

13 มิถุนายน 2565

 ประกาศผู้ชนะ โครงการสร้างอัตลักษณ์ด้วยภาพลักษณ์เครื่องแบบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

9 สิงหาคม 2565

ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

30 พฤษภาคม 2565

ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

30 พฤษภาคม 2565

 ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

14 มิถุนายน 2565

 ประกวดราคาจ้างผลิตดวงตรากรมสรรพสามิต (ซีล) จำนวน 2,000,000 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

6 กรกฎาคม 2565

โครงการระบบควบคุมและติดตามการขนส่งสินค้าน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก ด้วยอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Seal e-Seal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

25 พฤษภาคม 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการระบบควบคุมและติดตามการขนส่งสินค้าน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก ด้วยอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Seal e-Seal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

-เอกสารหมายเลข 4

-เอกสารหมายเลข 5

-เอกสารหมายเลข 6

25 พฤษภาคม 2565

 ประกวดราคาโครงการระบบควบคุมและติดตามการขนส่งสินค้าน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก ด้วยอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Seal e-Seal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

21 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะ โครงการระบบควบคุมและติดตามการขนส่งสินค้าน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก ด้วยอุปกรณ์ซีลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Seal e-Seal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 ธันวาคม 2565

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสุรานำเข้าเพื่อประเมินมูลค่าและควบคุมการจัดเก็บภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

25 พฤษภาคม 2565

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสุรานำเข้าเพื่อประเมินมูลค่าและควบคุมการจัดเก็บภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-เอกสารหมายเลข 1

-เอกสารหมายเลข 2

-เอกสารหมายเลข 3

-เอกสารหมายเลข 4

-เอกสารหมายเลข 5

25 พฤษภาคม 2565

-

-

โครงการพัฒนาระบบควบคุมและติดตามการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าและของกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

17 พฤษภาคม 2565

โครงการพัฒนาระบบควบคุมและติดตามการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าและของกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

17 พฤษภาคม 2565

 โครงการพัฒนาระบบควบคุมและติดตามการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าและของกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

27 พฤษภาคม 2565

 ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนาระบบควบคุมและติดตามการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าและของกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

30 มิถุนายน 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

17 พฤษภาคม 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

17 พฤษภาคม 2565

 ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

27 พฤษภาคม 2565

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิก 

-ประกาศกรมสรรพสามิต

12 กรกฎาคม 2565

ประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร์ (Marker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ราคากลาง

25 เมษายน 2565

ประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร์ (Marker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

25 เมษายน 2565

ปรับปรุงครั้งที่ 1 

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

9 พฤษภาคม 2565

 ประกวดราคาซื้อสารมาร์คเกอร์ (Marker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

31 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะ ซื้อสารมาร์คเกอร์ (Marker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

1 กันยายน 2565

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุจือปนในอาหาร (HPLC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ราคากลาง

21 เมษายน 2565

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุจือปนในอาหาร (HPLC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

21 เมษายน 2565

 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุจือปนในอาหาร (HPLC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา 

28 เมษายน 2565

 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุจือปนในอาหาร (HPLC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

25 พฤษภาคม 2565

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักกฎหมายและบริเวณใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ราคากลาง

19 เมษายน 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักกฎหมายและบริเวณใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

-แบบ ปร.4 - ปร. 5

19 เมษายน 2565

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักกฎหมายและบริเวณใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

28 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักกฎหมายและบริเวณใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

-ประกาศกรมสรรพสามิต

18 กรกฎาคม 2565

โครงการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4,5,6 และ 10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ราคากลาง

18 เมษายน 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4,5,6 และ 10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

18 เมษายน 2565

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

30 พ.ค. 2565

 โครงการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4,5,6 และ 10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา 

14 มิถุนายน 65

 ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4,5,6 และ 10 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

-ประกาศกรมสรรพสามิต

31 สิงหาคม 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ๑๖ สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ราคากลาง

4 เมษายน 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ๑๖ สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

4 เมษายน 2565

ประกวดราคา  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ๑๖ สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา 

19 เมษายน 2565

 ประกาศผู้ชนะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ๑๖ สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

27 พฤษภาคม 2565

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

4 เมษายน 2565

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

4 เมษายน 2565

ประกวดราคา โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

19 เมษายน 2565

 ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

30 พฤษภาคม 2565

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AA) จำนวน ๑ เครื่อง

-ราคากลาง

28 มีนาคม 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AA) จำนวน ๑ เครื่อง

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

28 มีนาคม 2565

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

27 เมษายน 2565

 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AA) จำนวน ๑ เครื่อง

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

10 พฤษภาคม 65

 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AA) จำนวน ๑ เครื่อง

-ประกาศกรมสรรพสามิต

31 พฤษภาคม 65

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ราคากลาง

23 มีนาคม 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

23 มีนาคม 2565

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

5 เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

30 พฤษภาคม 2565

โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

8 กุมภาพันธ์ 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

8 กุมภาพันธ์ 2565

 โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะ โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่

-ประกาศกรมสรรพสามิต

15 มีนาคม 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

28 มกราคม 2565

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

28 มกราคม 2565

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

8 มีนาคม 2565

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

-เอกสารประกวดราคา

21 มีนาคม 2565

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

28 เมษายน 2565

โครงการจัดตั้งคลังแสตมป์กรมสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

-แบบ ปร.4 - ปร.5

26 มกราคม 2565

 

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดตั้งคลังแสตมป์กรมสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-แบบ ปร.4 - ปร.5 (Excel)

-แบบปร.4 - ปร.5

-แบบแปลน final ภาค9

-ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

-แบบรูปรายงานการก่อสร้าง

26 มกราคม 2565

ปรับปรุงครั้งที่ 1

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-แบบ ปร.4 - ปร.5 (Excel)

-แบบปร.4 - ปร.5

-แบบแปลน final ภาค9

-ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทย  

-แบบรูปรายงานการก่อสร้าง

28 กุมภาพันธ์ 2565

ประกวดราคา โครงการจัดตั้งคลังแสตมป์กรมสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

8 มีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดตั้งคลังแสตมป์กรมสรรพสามิต ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

31 พฤษภาคม 2565

โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนในอาหาร (HPLC)

-ราคากลาง

26 มกราคม 2565

โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนในอาหาร (HPLC)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

26 มกราคม 2565

 โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนในอาหาร (HPLC)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

4 กุมภาพันธ์ 2565

  โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนในอาหาร (HPLC)

 ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

30 มีนาคม 2565

โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AA)

-ราคากลาง

26 มกราคม 2565

โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AA)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

26 มกราคม 2565

 โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AA)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

4 กุมภาพันธ์ 2565

  โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (AA)

ยกเลิก

-ประกาศกรมสรรพสามิต

8 มีนาคม 2565

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

-ราคากลาง

25 มกราคม 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

25 มกราคม 2565

ประกวดราคาโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

8 มกราคม 2565

 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

-ประกาศกรมสรรพสามิต

14 มีนาคม 2565

โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในสุรา (Density Meter)

-ราคากลาง

25 มกราคม 2565

โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในสุรา (Density Meter)

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่่างขอบเขตของงาน

25 มกราคม 2565

 โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในสุรา (Density Meter)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

4 กุมภาพันธ์ 2565

  โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในสุรา (Density Meter)

-ประกาศกรมสรรพสามิต

8 มีนาคม 2565

โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุราสามทับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

14 มกราคม 2565

(ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุราสามทับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

14 มกราคม 2565

 ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุราสามทับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

-เอกสารประกวดราคา

24 มกราคม 2565

 โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุราสามทับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ราคากลาง

12 มกราคม 2565

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

-ร่างเอกสารประกวดราคา

-ร่างขอบเขตของงาน

12 มกราคม 2565

 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต 

-เอกสารประกวดราคา

21 มกราคม 2565

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศกรมสรรพสามิต

23 กุมภาพันธ์ 2565