กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ

รายละเอียด

โครงการจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามมิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 454,500,000 ดวง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค๊ต โดยวิธีเฉพาะเจะาจง

รายละเอียด

24 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

24 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

22 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 454,500,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

9 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการขอสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารจอดรถยนต์ กรมสรรพสามิต จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวสารกรมสรรพสามิตผ่านจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ธ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอร์ในสุรา (Density Meter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารสำหรับติดตั้งที่สำนักงาน จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการบูรณาการการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศมีระบบเครื่องฟอกอากาศในตัว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ่าน PANASONIC EVOLTA ขนาด AA ชนิดแพ็ค 4 ก้อน จำนวน 20 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ GFMIS จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี จำนวน 250 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 389,400,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 389,400,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center)

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องพักพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

9 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

6 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงร่ักษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

5 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

5 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องระบบเสียงตามสาย โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนล้อเข็นเครื่องนับแสตมป์ จำนวน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

5 พ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และไฟฉุกเฉิน (Emergency light) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ต.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมเพรสเซอร์ห้องเก็บความเย็นสำหรับเก็บตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มที่ส่งตรวจวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ต.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

19 ต.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันส่งไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

12 ต.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง (สามารถเพิ่มเครื่งอได้ไม่เกิน 15 เครื่อง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการข้อมูลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการเปลี่ยนแปลงระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

รายละเอียด

30 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 59 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 201 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทะเบียนรายพระนามและนามบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ติดตั้งอาคารเทคนิค 2552 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

25 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศมีระบบเครื่องฟอกอากาศในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping และ Online Media Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารรถกรมสรพสามิต ตัวที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องฟอกอากาศพร้อมฟิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์และตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 ชิ้น สำหรับโครงการบริหารบุคลากรดาวเด่น (STAR Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ของรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobil Lab) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลอกร่องระบายน้ำด้านข้างอาคาร และซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ด้านหน้าอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน และป้ายชื่อห้องประชุม จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบัติลานจอดรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระป๋องโลหะมีหูหิ้ว ขนาดความจุปริมาตร 4 ลิตร จำนวน 600 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิตและระบบ Thermal System พร้อมท่าจอดเรือ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

17 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

16 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่ระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

10 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องFT-IR Spectrometer จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก..ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องผลิตแก๊สที่ใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ประกอบในน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID -19 Hydrogen Peroxide - 5% MSDS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระจกหน้าเคาน์เตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 634 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องหาจุดไหลเทของน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายเชื่อสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิตอล High Definition Multimedia interface (HDMI) จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 ก.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์เพื่อการสร้างองค์กร (Branding) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด

1 ก.ย.. 63

 

รายละเอียด

31 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ Cahe Battery Card สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever) จำนวน 8 ชุด

รายละเอียด

31 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

31 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 15 ตัว และซื้อเพิ่มเติม จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายและปลั๊กพ่วงพร้อมล้อเก็บสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร HPLC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศโครงการสัมมนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่การปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงกรมสรรพสามิต จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องทำงาน ของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ จากเงินงบบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 รายการ จากเงินงบบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 185 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ส.ค.  63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 75,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ชนิดม้วนและชนิดแผ่น) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 909,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

24 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมปฺ์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 909,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

24 ส.ค. 63

ประกาศกรมสรรพสามิตเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากกาศ สำหรับโครงการฝึกอบรม สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 1 คัน

รายละเอียด

19 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะกาศเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 454,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ส.ค. 63

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาใสราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 29,600,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสำรวจความพีงพอใจของผู้รับบริหารและผู้มีส่วนได้เสียของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกี่ยติคุณ จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศสำหรับสถานพยาบาลกรมสรรพสามิตเพิ่มเติม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสืบสวนและสร้างความสัมพันธ์ฐานข้อมูลของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสุราและยาสูบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

5 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process Improvement and Redesign) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด

5 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในส่วนของเครื่องดักไอกรด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ส.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ก.ค. 63

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซดาไฟชนิดน้ำ จำนวน 1 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

รายละเอียด

31 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวิเคราะห์โพริไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น AAnalyst 600 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่อง Penetrometer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มน้ำที่ใช้กับเครื่องกลั่นน้ำ และล้างเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องผลิตแก๊สที่ใช้กับเครื่องมือ วิเคราะห์องค์ประกอบในสุรา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องหาจุดวาบไฟในน้ำมันแบบภาคสนาม สำหรับใช้ประจำรถโมบาย หมายเลขทะเบียน 4กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารภายในกรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลง และตู้ MOB (ตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารเทคนิค 2552) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการอบรมสัมมนา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมัน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

17 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล สำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

17 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลไปจำหน่ายต่างประเทศทางรถยนต์จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมัน จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

16 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจากเงินงบบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรด จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.ค.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568)

รายละเอียด

10 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาแนวทางการควบคุมการบริโภคยาสูบด้วยภาษีกรมสรรพสามิตที่เหมาะสม

รายละเอียด

8 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ และหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ Drum จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-biidding)

รายละเอียด

1 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูงสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

1 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขาว-เหลือง และธงสำหรับติดตั้งบริเวณรั้วด้านหน้ากรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 ก.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ จำวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงเหล็กกั้นจราจร จำนวน 5 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

26 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่อพิมพ์งคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตู้พ่นฆ่าเชื้อ Coviclear (Bio Active lon) จำนวน 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าการบอกรับการเป็นสมาชิกการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้หลังอาคารเทคนิค 2552 และหลังอาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มื.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานช่าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าใบพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ (หลังอาคารจอดรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำทิ้งข้างอาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มิ.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายสายไฟฟ้าเครื่องปั๊มน้ำด้านหลังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟท์ อาคารเทคนิค 2552 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 78 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมีกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเบนซินไปจำหน่ายต่างประเทศทางรถยนต์จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

5 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสว่านไฟฟ้าและสว่านไฟฟ้าไร้สาย (เพื่อดทดแทนของเดิม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพ่าะเจาะจง

รายละเอียด

29 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองและวัสดุสุขภัณพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 18 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบุรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 127,500,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายบะเอียด

15 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอนโทรลชุดควบคุมไมโครโฟน ห้องประชุมราชวัตร ชั้น ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 968 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลติในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) และแสตมป์ยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้ันเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบใบยาสูบ (GC-MSD) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบภายในของน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 พ.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ และอะไหล่่วิทยุสื่อสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ของเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารภายในกรมสรรพสามิต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผลิต Low Cost Digital Multimedia & Digital Content จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมความเย็น ห้องเย็น 1 (บริเวณชั้น 1 ณ อาคารเทคนิค 2552) จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องริโซกราฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 2 โรงงาน 3 สายการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 386,300,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

17 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

17 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุโมงค์ฉีดฆ่าไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

15 เม.ย. 63

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบงานรับเงินรายได้เพื่อรองรับบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

15 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

14 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก (รถยนต์) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

7 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 เม.ย. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุสื่อสาร และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรามปราม

รายละเอียด

31 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกและDrum สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สีทดแทนของเดิม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดสเปรย์พลาสติก แบบใส จำนวน 1,500 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

30 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มี.ค .63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้เพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ประจำหน้าห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติอาคารจอดรถกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

26 มี.ค.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมันของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tark Farm) ณ คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา และคลังน้ำมันชุมพร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

26 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดพิมพ์สี ยี่ห้อ EPSON C2900 จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 มี.ค 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลสำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด

รายละเอียด

24 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารของส่วนนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการ "Digital Content  Lap" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสปรย์ปรับอากาศ จำนวน  6 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถยนต์ จำนวน 500 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่อง FT-IR Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียด

17 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์เพื่อใช้ทำบาร์โค้ดติดครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 มี.ค. 63

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) ระหว่างเส้นทางส่งออกนอกราชอาณาจักร

รายละเอียด

5 มี.ค.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบของน้ำมันดีเซลภาคสนาม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 มี.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบควบคุมความเย็น ห้องเย็น 2 (ภายในห้อง 204 ชั้น 2 ณ อาคารเทคนิค 2552 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องกลั่นน้ำมันอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำและติดป้ายชื่อหน่วยงาน ณ ตู้รับจดหมายบริเวณโถงกลาง ชั้น 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

17 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.พ. 63

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานรองอธิบดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนและติดตั้งโช๊คประตู จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธะเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Sockets Layer) ประเภท Organization Validation (OV) มีรูปแบบการใช้งานเป็นชนิด Wildcard จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกระแสไฟฟ้า (Power Supply) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโนในเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชฝัก (HPLC) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายรัดพลาสติก พิมพ์โลโก้ และชื่อกรมสรรพสามิต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มน้ำ และปรับปรุงห้องควบคุมระบบเปิด - ปิดน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 เครื่อง ใช้ประจำอาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการย้ายที่ตั้งแท่นบูชาพระภูมิกรมสรรพสามิตไปยังบริเวณหน้าอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงแท่นสักการะบูชาพระพรหม และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างและด้านหลังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน ติดตั้งที่ห้องเตรียมอาหารสำหรับห้องประชุม 2 3 5 กรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (กรอบอะคริลิก) ขนาด A4 จำนวน 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

24 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี สำหรับปฏิบัติงานของข้าราชการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รายละเอียด

23 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำวีดีทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 306 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการส่งน้ำมันไปจำหน่ายต่างประเทศ คลังน้ำมันบางจาก บางปะอิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด

16 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

17 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ และหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ Drum จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 38 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามและถ่ายทอดการออกปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

8 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนลูกลอยและท่อน้ำประปา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ และควบคุมสินค้าประเภทสุราแช่ (เบียร์) ที่ส่งไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรทางบกด้วยรหัสอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการควบคุมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ส่งไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมการส่งน้ำมันดีเซลไปจำหน่ายต่างประเทศ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องสำรองไฟอัตโนมัติ (UPS) และเปลี่ยนเครื่อง Emergency Light ไฟฉุกเฉิน อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ม.ค. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร สำหรับใช้ในโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 275 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ม.ค. 63