กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์การกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายประจำสำนักงาน จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่พื้นที่ควบคุมการใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 430,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิตสำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

16 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสื่อสาร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคลากรเป็นที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปราม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษคั่นนับใช้กับเครื่องนับแสตมป์ สีเขียว กว้าง 6 มิลลิเมตร ยาว 300 ฟุต จำนวน 10 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขอสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อนในสุรา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเหวี่ยงแยกน้ำและตะกอน สำหรับน้ำมันเตาและน้ำมันปนเปื้อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือหาปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต จำนวน 450 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องกลั่นความบริสุทธิ์สูง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกลั่นน้ำแบบหนึ่งชั้น จำนวน 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ ( X-Ray ) สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณกำมะถันและโลหะในน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปาบริเวณชั้น 2 อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ธ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด

26 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 58 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ข่าวสารของกรมสรรพสามิตผ่านจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบแนบท้ายกฏสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. ... จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับโครงการสัมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต จำนวน 16 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราผสม และชนิดสุราพิเศษ

รายละเอียด

18 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

15 พ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL จำนวน 1 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตะแกรงปิดฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 80 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 2 โรงงาน 3 สายการผลิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

25 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 23,640,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อ Amway รุ่น eSpring จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง

รายละเอียด

22 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาและตรวจสอบระบบวาล์วถังพักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราผสม

รายละเอียด

3 ต.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดแต่งลำต้นและกิ่งไม้ ภายในกรมสรรพสามิต จำนวน 61 ต้น รายละเอียด

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง (สามารถเพิ่มเครื่องได้ไม่เกิน 15 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารเทคนิค 2552 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 97 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิตประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟท์ แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 5 เครื่อง โดวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศการผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบและจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายใน กรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบสารสนเทศกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างข้าราชการเกษียณ นายสุลิต เปี่ยมวิไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร Marker และระบบควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Automatic Titrator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณอินโนซิทอลในเครื่องดื่ม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 432 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ณ อาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตและต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

27 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารกรมสรรพสามิต รายละเอียด

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มสันห่วง ขนาด 3 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่งพร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต รายละเอียด

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window ของกรมสรรพสามิต รายละเอียด

24 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ชาร์จ 24V.15 Ah (แบบชาร์จด้านนอก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าเหลือง-ฟ้า และธง รวม 4 รายการ สำหรับติดตั้งบริเวณรั้วด้านหน้า กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเย็นของเครื่องวิเคราะห์หาค่าจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ล้อรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมรางเลื่อนคีย์บอร์ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรขึ้น - ลงลานจอดรถกรมสรรพสามิต จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อ Amway รุ่น eSpring จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping และ Online Media Monitoring) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้เปลี่ยน และซ่อมแซม ภายในกรมสรรพสามิต จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกและ Drum รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องกรองน้ำที่ใช้กับเครื่องกลั่นน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงของผู้กระทำผิดเกี่ยวกับสุราและยาสูบ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

16 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องชั่งเพื่อให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องอธิบดี และห้องทำงานรองอธิบดี (นายปิยกร อภิบาลศรี) ชั้น 5 อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรและที่ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

10 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายน้ำมันสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

10 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 82 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุด Photoconductor ใช้กับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox Docuprint M355df CT350973 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นใส่เอกสาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1713กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

4 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

2 ก.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนืดและความหนาแน่น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 6,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเอทิลคาร์บาเมตในสุรา (GC-MSD) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

22 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสำเนาหนังสือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ดำเนินการจัดการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเข็มวิทยฐานะเพื่อมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิต ระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 20 รายการ และ Drum จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบประวัติพนักงานราชการ จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยใช้เงินงบบริหารการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอีย

19 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 51 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไฮโดรเจน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Drum สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint M355df รหัส CT201938 (10,000 แผ่น) จำนวน 80 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 157 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (รถโฟร์คลิฟท์) พร้อมด้วยตู้ชาร์จไฟ EVO๔๘๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

8 ส.ค 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศพร้อมปรับปรุงอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายระเอียด

7 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจากเงินงบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่สำหรับการจัดนิทรรศการในการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักสืบสวนปราบปรามสรรพสามิตระดับสูง (สรรพสามิตต์พิทักษ์) จำนวน 66 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ส.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ผ้าใบ สำหรับการจัดนิทรรศการในการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ส.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ส.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 5 อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

6 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดกล้องวงจรปิด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

6 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร (ชนิดม้วน) และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร (ชนิดม้วนและชนิดแผ่น) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 702,800,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

6 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 ส.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

25 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 14 รายการ และ Drum จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 400 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน รายละเอียด

23 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดพยุงหลัง Back Support จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อต้มน้ำสแตนเลส จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 430,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

18 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ชุด รายละเอียด

12 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องเย็นสำหรับเก็บตัวอย่่างสินค้าเครื่องดื่มที่ส่งตรวจวิเคราะห์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถึงขยะ จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

8 ก.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 ก.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 ก.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึก HP LASERJET 78A CE278A จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 ก.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อFuji Xerox Drum cartridges รุ่น Docuprint M355df CT350937 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 มิ.ย.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องเปรียบเทียบปรับ สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

21 มิ.ย.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 391 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าการบอกรับการเป็นสมาชิกการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโนในเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และน้ำพืชผัก (HPLC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

13 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4/80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 12,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) รายละเอียด

13 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล ความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

13 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

12 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 มิ.ย. 62

ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น และแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 8,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแฟ้มประวัติข้าราชการ จำนวน 1,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษปกสี ขนาด A4 จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก
 
รายละเอียด

5 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

5 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการนำน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันออกจากต้นทางโรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำจัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

5 มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 3 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 8 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Maker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการนำน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันออกจากคลังน้ำมันไออาร์พีซีพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์แบบออนไลน์ จากต้นทางบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (คลังน้ำมันบางประอิน) รายละเอียด

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่พื้นที่ควบคุมการใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูล Flow meter เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบการรับ-จ่ายน้ำมันที่โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุไฟฟ้า อุปกรณ์ และอะไหล่วิทยุสื่อสาร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไม้กั้นรถขึ้นลานจอดรถยนต์ของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 พ.คง 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ภายในกรมสรรพสามิต จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมัน ของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tank Farm) ณ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

17 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

16 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าขาว-เหลือง และธง จำนวน 5 รายการ รายละเอียด

15 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 160 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

10 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

10 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

10 พ.คง 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

10 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด่านชั่งน้ำหนัก เพื่อชั่งสินค้าสุรา ยาสูบ ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ และอุปกรณ์ต่อพวง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 เม.ย.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 2,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Hood ดูดควัน สำหรับเครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

1 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

1 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ณ ต้นทางผู้ผลิตสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

30 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราผสม 28 ดีกรี ขนาดภาชนะบรรจุ 0.175 ลิตร จำนวน 4,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่ผู้แทนจำหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 7 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

29 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

29 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักกรมสรรพสามิต (แฟลตข้าราชการ) จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 ชนิดม้วน จำนวน 390,000,000 ดวง และชนิดแผ่น จำนวน 51,500,000 ดวง รวมทั้งสิ้นจำนวน 441,500,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

22 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

10 เม.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่ นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

10 เม.ย. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

10 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 ชนิดม้วน จำนวน 240,000,000 ดวง และชนิดแผน จำนวน 220,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

5 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 520,500,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 600,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 840,160,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

4 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตรวจเช็คระบบและล้างเครื่องปรับอากาศอาคารหอประชุมสรรพสามิต จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น และแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 15 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

1 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

29 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดความสารารถการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามสินค้าประเภทสุราแช่ (เบียร์) และยาสูบที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต

โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker (Marker Injector) ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ บริษัท ซีออยล์ปิโตรเคมีคอล จำกัด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

29 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม ปริมาณการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

29 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่งจังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

29 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการขอสมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบการรับประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 188 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 16 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดควบคุมอุณหภูมิของ In-Line Cyanide จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสมัครเข้าร่วมประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Test) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ Lexmark E460dn E260A11P จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้โซฟา จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่ระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ และสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 มี.ค. 62

โครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออกนำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

19 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สรุาสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 2,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราพิเศษ 40 ดีกรี ขนาดภาชนะบรรจุ 0.300 ลิตร และขนาดภาชนะบรรจุ 0.700 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 มี.ค.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบายแล็บ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด 12 มี.ค. 62 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราขาว และชนิดสุราพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,760,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร(ชนิดแผ่น) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราผสม 28 ดีกรี ขนาดภาชนะบรรจุ 0.175 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบายแล๊บ) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายแบบแปลน ยี่ห้อ Oce รุ่น PW354 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสายสัญญาณ FIBER และเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับระบบกล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 78 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

8 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

8 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องริโซกราฟ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด

6 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 28,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

1 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 24,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

1 มี.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิตประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รับแจ้งเหตุ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

28 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ รายละเอียด

28 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาสร้างฐานข้อมูลด้านภาษีสรรพสามิตอาเซียนจากการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดม้วน จำนวน 178,200,000 ดวง และชนิดแผ่น จำนวน 47,500,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

18 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนเบรกเกอร์และลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 ก.พ.62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบ ปริมาณการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางเรือ และที่นำไปจำหน่ายให้เรือประมงในเขตต่อเนื่อง 12-24 ไมล์ทะเล โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

12 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter เพื่อใช้ในการควบคุมตรวจรับ-จ่ายน้ำมัน ที่โรงกลั่นน้ำมันบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมเครื่องมือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

12 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออก นำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต

สำหรับจังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

12 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบติดตามข้อมูลการส่งออกน้ำมันเพื่อใช้ในการตรวจสอบและดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

12 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

11 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

8 กพ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

31 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่พื้นที่ควบคุมการใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

4 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

31 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

1 ก.พ. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องพยาบาลกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอกภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสีเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ pantum จำนวน 4 รายการ รายละเอียด

28 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น รายละเอียด

25 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางทะเลและที่นำไปจำหน่ายให้เรือประมงในเขตต่อเนื่อง 12-24 ไมล์ทะเล ณ ต้นทางโรงกลั่นโดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

25 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามรในราชอาราจักร ชนิดม้วน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 210,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

24 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 81 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่ผู้แทนจำหน่ายสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

22 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกรองน้ำและชุดไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ (GOWN) จำนวน 38 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

9 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ และอะไหล่วิทยุสื่อสาร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

9 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ม.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 ม.ค. 62