กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประโครงการ

ประกาศ

โครงการจัดทำวิดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ธ.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิตผ่านเว็บไซต์ รายละเอียด

 

29 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเจาะจง รายละเอียด

 

29 ธ.ค. 60
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ในเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเจาะจง รายละเอียด

 

29 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

28 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

28 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารมาร์คเกอร์ (MARKER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

21 ธ.ค.60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ระยะที่1 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

20 ธ.ค.60

จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 500,420,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

20 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

19 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

8 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียด

 

8 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดรถ ตรากรมสรรพสามิต ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

4 ธ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

1 ธ.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

30 พ.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ จำนวน 360,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

23 พ.ย. 60

โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

20 พ.ย. 60

โครงการจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 5 โรงงาน 22 สายการผลิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

 

13 พ.ย. 60

โครงการบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC (Modify Internet System to Support AEC:MISS-AEC

 

รายละเอียด

 

31 ต.ค. 60

โครงการเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) จำนวน 42 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ก.ย. 60

โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ก.ย. 60

โครงการจัางบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 29 โรงงาน 92 สายการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ก.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงาน กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ก.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อระบบงานหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ก.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ก.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างข้าราชการเกษียณ นายสุลิต เปี่ยมวิไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

28 ก.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ก.ย. 60

โครงการจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดเก็บข้อมูลฉลากสุราและยาสูบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ก.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งที่ห้อง Server และตู้ RACK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ก.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงระบบงานผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ก.ย. 60

โครงการอนุมัติจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ก.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต (ELCS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 

29 ก.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างข้าราชการเกษียณ นายสุรศักดิ์ รัตนวันธุ์ รายละเอียด

 

29 ก.ย. 60