กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 ธ.ค. 61

ประกาศกรมสรรพสามิตเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 4 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (รถโมบายแล็บ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าหลักของอาคารบ้านพักกรมสรรพสามิต (แฟลตข้าราชการ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

รายละเอียด

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบฉีดสาร Marker ชนิดอัตโนมัติ เพื่อฉีดสาร Marker ผสมในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายปิดกระเป๋าบรรจุแสตมป์สรรพสามิต จำนวน 10,000  แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสติ๊กเกอร์กระดาษชนิดสะท้อนแสง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งศูนย์ตรวจสอบสินค้าสรรพสามิต พร้อมซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) ณ ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

24 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก HP LaserJet P1102 w รุ่น CE285A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการนำน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันออกจาก TANK DIKE C โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

19 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

19 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์ของเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

18 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราขาว และชนิดสุราผสม จำนวน 420,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับรถยกแพเล็ตไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมผนังห้องส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 ธ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างข้าราชการเกษียณ นายสุลิต เปี่ยมวิไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างข้าราชการเกษียณ นายสุรศักดิ์ รัตนวันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออก นำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ 3 Injector ของโรงกลั่นน้ำมันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 529,200,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

30 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อประปาน้ำดีบริเวณดาดฟ้า กรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์ใช้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงาน สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ที่พื้นที่ควบคุมการใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

26 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมัน ของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tank Farm) ณ คลังน้ำมันบางปะอินและคลังน้ำมันสมุทรสาคร ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

26 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบควบคุมการเติมสาร Marker ออนไลน์ ในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร ณ บริษัท บางจาก คอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (คลังน้ำมันบางปะอิน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

26 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกสำนวนการตรวจสอบภาษี จำนวน 20,000 ปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 พ.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร (แฟ้มพลาสติก) จำนวน 240 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ข่าวสารของกรมสรรพสามิตผ่านจุลสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายอากาศยาง ของเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่สารชนิดมือถือ จำนวน 20 ต้น รายละเอียด

2 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

31 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

31 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องเย็นสำหรับเก็บตัวอย่าง จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ ชนิดสุราพิเศษ 40 ดีกรี ขนาดภาชนะบรรจุ 0.700 ลิตร จำนวน 3,480,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออก นำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต สำหรับจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

30 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดม้วน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 139,950,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

22 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ จำนวน 720,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมันของผู้ประกอบการน้ำมัน(Tank Farm) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ณ โรงกลั่นน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

22 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 ต.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบควบคุมการเติมสาร Marker ออนไลน์ในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด    โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

18 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 31 โรงงาน 106 สายการผลิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

17 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม จำนวน 5 โรงงาน 22 สายการผลิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

17 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

17 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

16 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบควบคุมการฉีดสาร Marker (Marker Injector System) ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางทะเลและที่นำไปจำหน่ายให้เรือประมงในเขตต่อเนื่อง 12-24 ไมล์ทะเล ทดแทนของเดิม โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

12 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวางแผนพัฒนานวัตกรรมยุคดิจิทัลของกรมสรรพสามิตบนพื้นฐานไทยแลนด์ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

10 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำหญิง (คนพิการ) และห้องน้ำชาย ฝั่งประตูทางเข้าชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

8 ต.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ณ อาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร จากต้นทางโรงกลั่น ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต

โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร Marker และระบบควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดม้วน จำนวน 249,900,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

28 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดม้วน ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มเพื่อรองรับ AEC (Modify Internet System to Support AEC:MISS-AEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย Wifi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบคิวพร้อมบริการข้อมูลอัตดนมัติแบบระบบจอสัมผัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงสร้างการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online News Clipping และ Online Media Monitoring)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการศูนย์ถ่ายเอกสาร (Document Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก (Core Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 28 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับไพ่ที่ผลิตในราชอาณาจักร หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 6,012,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back-end-Integration เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Windows ของกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

26 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ย. 61

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม จำนวน 131,450,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด 

25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่และอุปกรณ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดเก็บข้อมูลฉลากสุราและยาสูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบ Mail กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการบริการตอบข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต (ELCS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษา UPS ซึ่งติดตั้งที่ห้อง Server และตู้ Rack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่งพร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบสารสนเทศกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ณ ต้นทางผู้ผลิตสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent)  จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

20 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์สี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายติดหน้าห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงทะเบียนรายพระนามและนามบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 คัน รายละเอียด

14 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

31 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

10 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยกลากระบบไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

7 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย พร้อมขอเปลี่ยนสารดับเพลิงในระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตแก๊สไฮโดรเจน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษนับใช้กับเครื่องนับแสตมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ พิมพ์ปก และเข้ารูปเล่มเอกสาร จำนวน 150 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะรเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ (เก้าอี้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังกระจก พร้อมติดสติ๊กเกอร์กรมสรรพสามิต พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 ก.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

30 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงตาข่ายเหล็กสำหรับกันนกใต้ดาดฟ้าอาคารกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสถานีเรดาร์ชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

29 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเทปBack up จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

 29 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

27 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนามาตรการระบบควบคุมสารเติมแต่ง (Dye Additive) ในน้ำมันสำเร็จรูปที่เข้าพิกัดภาษีสรรพสามิต ที่จำหน่ายภายในประเทศของโรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

27 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯสำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

24 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 73 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker (Marker Injector) ในน้ำมันดีเซลที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ คลังน้ำมันบางจาก บางปะอิน 3 Bay โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

24 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุม รายงานการขนย้ายน้ำมันออกจากต้นทางโรงกลั่นที่นำไปจำหน่ายภายในประเทศทางเรือ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

24 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานผงหมึกสีเครื่องพิมพ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ส.ค. 61

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่การส่งออก นำเข้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางบก (รถยนต์) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต สำหรับจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

20 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบวัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ำสุราสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

17 ส.ค.61

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบตรวจสอบควบคุมการเติมสาร Marker ออนไลน์ในน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

17 ส.ค.61

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุม และรายงานน้ำมันส่งออกนอกราชอาณาจักร จากต้นทางโรงกลั่นน้ำมัน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

14 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

10 ส.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรด้านการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (Spark up Creative Thinking for Excellent Innovator) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

9 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

9 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

8 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

8 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

2 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

2 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษสำหรับกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องกรองน้ำที่ใช้กับเครื่องกลั่นน้ำ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.ค.61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่อง Density Meter รุ่น DMA 5000 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม จำนวน 114,400,000 ดวง และขนาดบรรจุเกิน 30 กรัม จำนวน 60,000,000 ดวง รวมจำนวนทั้งสิ้น 174,400,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาระบบควบคุมช่องทางการจำหน่ายสุราผ่านทะเบียนและใบอนุญาตสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน  9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่รถยกโฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า จำนวน 12 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

16 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการแนวโน้มอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย และผลกระทบทางภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10,500,000ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

10 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

9 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

9 ก.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

6 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจากเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 ก.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 101 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องล้างหลอดแก้วหาค่าความหนืดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

3 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าสีขาวและสีเหลืองสำหรับตกแต่งบริเวณแนวรั้วด้านหน้ากรมสรรพสามิต รายละเอียด

28 มิ.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ตรวจสอบสินค้าสรรพสามิต เพื่อรองรับการส่งออกก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน JET ตามมาตรฐานการป้องกันการระเบิด (Explosion proof) ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

28 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการข้อมูลภาชนะจัดเก็บน้ำมัน ของผู้ประกอบการน้ำมัน (Tank Farm)

ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต ณ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ จำนวน 1,140,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการบอกรับการเป็นสมาชิกการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนับแสตมป์และเครื่องผูกมัดแสตมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 มิ.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจะจง รายละเอียด

15 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

13 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีและขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง  รายละเอียด

13 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติสรรพสามิตใหม่ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

12 มิ.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและการขออนุญาตนำเข้าสุรา ยาสูบ ผ่านระบบ NSW  เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

5 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 12 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

1 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสำรวจและประเมินการผลิตสุราของโรงงานสุราชุมชน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

31 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

31 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รายละเอียด

30 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีควบคุมโรงงานสุราและเบียร์เพื่อรับรองพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

22 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำมันและซ่อมแซมห้องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

16 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Mangement System LIMS) รายละเอียด

15 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 พ.ค. 61
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปิดจมูกเยื่อกระดาษ 3 ชั้น จำนวน 120 ห่อ (ห่อละ 50 ชิ้น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

11 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเข้าสู่การบริหารงานในยุคดิจิทัลของกรมสรรพสามิต (พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 พ.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 พ.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสัมมนา หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 พ.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 พ.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโน (HPLC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกเข้ารับการทดสอบการประกันคุณภาพผลการทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

4 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) รายละเอียด

30 เม.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสันห่วงกระดูกงูพลาสติก ขนาด 51 มม. จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง รายละเอียด

2 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

1 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรด้านการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต จำนวน 85 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

1 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 12 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องเย็น จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 เม.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่รถยกโฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ รายละเอียด

1 พ.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเก้าอี้รับแขกหุ้มผ้า 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด รายละเอียด

31 เม.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องกรองน้ำที่ใช้กับเครื่องกลั่นน้ำ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียด

26 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารจอดรถกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

24 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 เม.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 เม.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 เม.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 3 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 เม.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รายละเอียด

18 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอลพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ 

(จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

11 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 11 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

10 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

10 เม.ย.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการสุราชุมชนเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและจัดเก็บภาษี ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

5 เม.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิีธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดกล้องวงจรปิด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

29 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 892,780,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

28 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

27 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีเฉพาะเจะจง รายละเอียด

27 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 34 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

26 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เช็ค PSI รุ่น PR9 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมจัดหาอะไหล่ระบบ Real Time Surveillance เพื่อควบคุมการลักลอบนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และสินค้าอื่นที่มิชอบด้วยกฎหมายขึ้นชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หม้อต้มน้ำร้อนแสตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการเติมสาร Marker (Marker Injector) ในน้ำมันดีเซลที่ส่งอออกนอกราชอาณาจักรทางรถยนต์ โรงกลั่นน้ำมันบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ณ โรงเติมที่ 1 และ 8 รายละเอียด

15 มี.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อจัดเก็บสื่อ Multimedia จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

2 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

2 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

2 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX CT350973 DRUM CARTRIDGE จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

2 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นตัดกระดาษแบบเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

28 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกสีดำ (สำหรับรันนิ่ง Rhiny) จำนวน 1 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัออะไหล่ของเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและตรวจซ่อมโทรศัพท์ และอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 640,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

23 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์สำนักงานจากงบบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

19 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 24 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

23 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบและจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำสุราแช่ออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

22 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Drum โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

21 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก ยี่ห้อ Lexmark รุ่น E460dn E260A11P จำนวน 6 กล่อง รายละเอียด

21 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายนำสัญญาณและสายกราวด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

20 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 ก.พ.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สมุดสั่งการออกตรวจสอบภาษาสรรพสามิต (ต.ส.01-08) จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

14 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกรมสรรพสามิต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

14 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด

15 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักรนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนาดบรรจุไม่เกิน 30 กรัม จำนวน 7000,000 ดวง และขนาดบรรจุเกิน 30 กรัม จำนวน 42,000,000 ดวง รวมทั้งสิ้นจำนวน 742,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

9 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

30 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

29 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ม.ค.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสบู่เหลวล้างมือ HAND SOFT ขนาด 3,785 ml จำนวน 100 แกลลอน รายละเอียด

26 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงซิปล็อค จำนวน 5,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

26 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

25 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล เพื่อใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม สำหรับสายการผลิตที่มีการเพิ่มเติม รายบริษัท โอสถสภา จำกัด โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

23 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

22 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

24 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงซอฟแวร์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยวิธีเจาะจง รายละเอียด

24 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งเอทานอล เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียด

24 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับใช้ในห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบอนุญาตผลิตสุราและใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (พร้อมสำเนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ม.ค. 61

จัดจ้างพิมพ์เอกสารแนบท้ายกฎกระทรวง เพื่อลงประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

18 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

17 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 3 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

15 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต รายละเอียด

15 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด

12 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

12 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์สุราในประเทศ จำนวน 372,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 ม.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แก้ไขแสตมป์เครื่องดื่มในประเทศ จำนวน 1,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

5 ม.ค. 61