กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแนบท้ายกฎกระทรวง เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 900 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 65

โครงการจ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค อาคารเทคนิค 2552 จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และการตอบข้อหารือ

รายละเอียด

20 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนังานสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

16 ธ.ค. 65

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และการตอบข้อหารือ

รายละเอียด

13 ธ.ค. 65

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต

รายละเอียด

13 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP LaserJet 2 รุ่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ธ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต จำนวน 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ 12V 75Ah (แบตแห้ง) จำนวน ๒ ชุด และอุปกรณ์สวิทซ์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง

รายละเอียด

24 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเงินบำรุงกองทุน/องค์การ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

14 พ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารกรมสรรพสามิต อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต อาคารคลังแสตมป์ ๒ ฝ่ายควบคุมและบริหารแสตมป์ ๒ (อุตสาหกรรม) อาคารจอดรถกรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

31 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด 

19 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความยืดหยุ่นอุปสงค์สุราและภาษีสรรพสามิต

รายละเอียด

7 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารพื้นฐานและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สำหรับระบบภาษีสรรพสามิตและคลังข้อมูลแสตมป์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและพัฒนาระบบควบคุมการรับ - จ่ายน้ำมันชายฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบงานแบบรวมการทำงาน (Server Consolidation) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย สำหรับสำนักงานสรรพสามิตทั่วประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารจัดการฝึกอบรม กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู็ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์สรรพสามิต และระบบ Thermal System พร้อมท่าจอดเรือ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One Stop Service for e-Excise) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

29 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)

รายละเอียด

29 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้กับหมวดช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System) โดยวิธีคัดเลือก

รายละอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบฉีดสาร Marker และระบบออนไลน์ ข้อมูลทางเรือ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบวิทยุสื่อสาร และระบบตรวจสอบคุณลักษณะน้ำมันของสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบ Real Time Surveillance และระบบสถานีเครือข่ายตรวจสอบเฝ้าระวังเรือ Tanker ที่จำหน่ายน้ำมันให้แก่ชาวประมง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูล Flow Meter และภาชนะจัดเก็บน้ำมัน โดวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเคลื่อนที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชำระภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับพระบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเว็บท่าสำหรับการใช้งานภายในกรมสรรพสามิต (Excise Web Portal) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า และสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Application Perfomance Monitring : APM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต สำหรับงานแสตมป์สรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจรเพื่อการสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง ระบบ MPLS (Multi Protocal Lavel Switch) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำมันที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และ รายงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ข่าวประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซตืผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ( Online News Clipping และ Online Media Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิตโดยใช้บาร์โค้ด โยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับห้องผู้บริหาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำฝน อาคารคลังพัสดุ กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อต้มน้ำร้อนสแตนเลส จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมันชายฝั่ง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ของระบบควบคุมการรับ-จ่ายน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประการผู้ชนะการเสนอราคจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคามู่ลี่ไม้ พร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโช๊คประตูห้องประชุมเล็ก ประจำห้องอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อที่ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลักด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการขออนุมัติฉลากสุรา ยาสูบ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (e-office) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ กรมสรรพสามิต ตัวที่ 1 ตัวที่ 3 และลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารจอดรถยนต์ ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาโครงการจัดหาระบบเครือข่าย WiFi สำหรับสำนักงานสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง สำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

26 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) จำนวน ๒ หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะและช่วงล่างของรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 4กข 7613 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการเพาะปลูกยาสูบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

26 ก.ย. 65

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด 

23 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรกของกรมสรรพสามิต โยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาตามโครงการจัดจ้างดูแลอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบด่านชั่งน้ำหนักเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันทางบก (รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๙ เครื่อง (สามารถเพิ่มเครื่องได้ไม่เกิน ๑๕ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และการตอบข้อหารือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

20 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

19 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น Laser jet Pro CM1415 fn color MEP จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร  และแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๒๓๕,๘๐๐,๐๐๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๘๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 580,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

13 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการบริหารบุคลากรดาวเด่น (STAR Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต และต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิกอาเซียน

รายละเอียด

7 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิบดีกรมสรรพสามิต และห้องทำงานผู้บริหารกรมสรรพสามิต จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีฌแพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 ชิ้น สำหรับโครงการสรรพสามิตต์วิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 ก.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอทำการบำรุงรักษาเชิงป้้องกันรายปีเครื่องผลิตแก๊สที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์องค์ประกาอบในน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระบบไฟ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 51 9341 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ของรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Leb) หมายเลขทะเบียน 4กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมใบเสร็จรับเงินแบบปรุกลาง จำนวน 450,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้ในสวนหย่อม จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ต่อเนื่อง (รถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทะเบียนรายพระนามและนามบุคคลที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะและช่วงล่างของรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 4กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ Harddisk โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูทางเข้า - ออกห้องตรวจสอบ ตรวจนับแสตมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 267 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

25 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ฺ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 50 ที่ นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ท (Internet) สำหรับสำนังานสรรพสามิตทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

23 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 284,200,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

11 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 193 ชิ้น

รายละเอียด

5 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ส.ค. 65

ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะของรถหน่วยตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่ (Mobile Lab) หมายเลขทะเบียน 4 กข 7610 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งราวบันได จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องผูกมัดแสตมป์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโครงการจัดทำศูนย์บริการและเรียนรู้ข้อมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

18 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไฟฟ้า ห้องพักสำหรับผู้ป่วยสถานพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

30 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละอียด

30 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 51 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 มิ..ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอกาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเปิดโอกาศให้ประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

21 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องหาจุดไหลแบบอัตโนมัติจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายติดหน้าห้องผู้บริหาร อธิบดีกรมสรรพสามิต จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

16 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunciton เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดจำนวน 2 เครื่อง และจัดซื้อเพิ่มเติมจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

15 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และฮาร์ดดิสก์แบบพกพา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง

รายละเอียด

14 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดต้นไม้บริเวณโดยรอบกรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ BLACK LIGHT (แบล็คไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ พร้อมตำแหน่ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนับแสตมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะกาศเสนอราคา เช่าสถานที่เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 450 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่ผลิตในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น และแสตมป์เครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ชนิดแผ่น จำนวน 100,000,000 ดวง

รายลเอียด

1 มิ.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องหาความหนาแน่นแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

31 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มน้ำ และท่อน้ำดี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใ่ช้กับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ยี่ห้อ EPSON L850 จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารกรมสรรพสามิต จำนวน 386 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำลายของกลางที่เสร็จคดี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสำรองไว้ซ่อมแซมแก้ไข จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 450,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

19 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบัตรระยะไกล FRID ที่ติดตั้งบริเวณทางขึ้นอาคารลานจอดรถ กรมสรรพสามิต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบค้นหาและติดตามการขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทางรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

12 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 506 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (จำนวน ๙ ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารเทคนิค 2552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกฏหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และการตอบข้อหารรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Printer ประเภทสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพะเจาะจง

รายละเอียด

6 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

6 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ เพื่อทดแทนของเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมูลี่ไม้สีขาวปรับแสง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

2 พ.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าและธงสำหรับตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงลค วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 90,000,000 ดวง โดยวิธีตัดเลือก

รายละเอียด

29 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในราชอาณาจักร นอกจากบุหรี่ซิกาแรต ขนากบรรจุต่ำกว่า 20 กรัม และขนาดบรรจุตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป จำนวน 700,000,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแสกนเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้กับหมวดช่าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษา สอบเทียบ พร้อมจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องฉีดสาร marker และระบบควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบปริมาณการจ่ายสาร Marker โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

25 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการและอาคารประกอบ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 790,000,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

20 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโปรแกรมห้องสมุด Digital Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติ ขนาด 100x150 เซนติเมตร จำนวน 20 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารติดตั้ง ณ อาคารจอดรถยนต์ ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

7 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

5 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

1 เม.ย. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

29 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักร จำนวน 454,540,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

25 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบสถานีเครือข่ายระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังเรือ Tanker ที่จำหน่ายน้ำมันให้แ่กชาวประมง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

23 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมน้ำมัน ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรทางบก โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

10 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอสมัครเข้ารับการทดสอบประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proticiency Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขอสมัครเข้าร่วมการประกันคุณภาพผลการทดสอบ (Proficiency Testing) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละะอียด

28 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขาว-ดำ ชนิด Laser ยี่ห้อ LEXMARK รุ่น MS5201dn จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

25 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคิดเลข 14 หลัก และผงหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Sockets Layer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

22 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

17 กุ.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ก.พ. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP 115dw จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

4 ก.พ. 65

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนับแสตมป์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

28 ม.ค. 65

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

27 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจากเงินงบบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

26 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center 1713 กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

19 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CP315dw จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

18 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

14 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นและควบคุม Velatic Organic Compound (สารระเหย) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

13 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้คอนโทรลระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ ตู้ และปั๊มน้ำ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

12 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 671 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

10 ม.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในราชอาณาจักร และแสตมป์ยาสูบสำหรับยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 424,080,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

6 ม.ค. 65