กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

86วันสถาปนากรม.jpg 

กรมสรรพสามิต ครบรอบวันสถาปนาปีที่ 86 เดินหน้าพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่สรรพสามิต 4.0 พร้อมเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (อ่านต่อ)