กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

กรมสรรพสามิตจัดการประกวดนางสงกรานต์ ESG แต่งกายชุดไทยที่ประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานจัดการประกวดนางสงกรานต์ ESG กรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้เข้าประกวดเป็นบุคลากรของกรมสรรพสามิตทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่แต่งกายด้วยชุดไทย Theme ESG ซึ่งผลิตมาจากการรีไซเคิลวัสดุ หรือมีส่วนประกอบจากวัสดุเหลือใช้ นำมาแปรรูปเพื่อผลิตชุดสำหรับใช้ในการประกวด และมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ตามนโยบายของกรมสรรพสามิตที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน คือ 1. ท่านอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร 2. อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ อาจารย์พิเศษ วิชาวาทนิเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 3. อาจารย์กัลดนัย อัจฉริยะอุสาห์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่า - ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวพิมพ์พิศา ยิ้มละมัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ผู้แทนจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 - รางวัลรองชนะเลิศ คือ นางสาววรนุช เอี่ยมศรี พนักงานประจำสำนักงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้แทนจากส่วนกลาง - รางวัลที่ 3 นางสาวอลิสา พันทะกาล นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว ผู้แทนจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 - รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1. นางสาวกมลวรรณ เวหนะรัตน์ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ผู้แทนจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 และ 2. นางสาวธัญญลักษณ์ โชตะศรีศิริ นักทรัพยากรบุคคล ผู้แทนจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 รวมถึง จัดให้มีการแสดงจากสำนักบริหารการคลังและรายได้ ในชื่อชุดการแสดง “3 R SA คัดแยกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการรวมพลังของบุคลากรกรมสรรพสามิตที่จะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของกรมสรรพสามิตที่จะขับเคลื่อนไปสู่กรม ESG ต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567