กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศและขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2564

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศและขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต (Command Room) กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564