กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

 • แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
 • แผนยุทธศาสตร์ประจำปี
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • รายงานผลการดำเนินงาน
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560