โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

fsw-lx-wcc01018010.jpg

 

● โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการปีงบประมาณ 2561 

          ● ผลการดำเนินการตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

● โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการปีงบประมาณ 2562

          ● ผลการดำเนินการตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

          ● มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

● โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการปีงบประมาณ 2563

          ● โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการปีงบประมาณ 2563

          ● คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 653/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          ● การประชุมเพื่อวิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ และกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดทําโครงการฯ

          ● การวิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์

          ● ผลการดำเนินการตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ● ผลการดำเนินการตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

● มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

          ● มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563

● โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการปีงบประมาณ 2564

          ● การวิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์/ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

          ● โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

          ● คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ