โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  สายด่วน 1713 (ในวันและเวลาราชการ)
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) excise_hotline@excise.go.th
  เว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้
  • ช่องทาง “ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนทั่วไป”
  • ช่องทาง “การติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น”
  • ช่องทาง “การร้องเรียนการทุจริต”
  ตู้รับความคิดเห็นและร้องเรียน ซึ่งติดตั้งที่กรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศ
  ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์บริการประชาชน กรมสรรพสามิต ชั้น 5 เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  หนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป โดยส่งมาที่กรมสรรพสามิต เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 •  

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   • การดำเนินการตามกิจกรรมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
   • รายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศราคาขายปลีกแนะนำ ครั้งที่ 1/2565

4 เมษายน 2565

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร สำหรับเรือประมง

4 เมษายน 2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ

25 มีนาคม 2565

การประชุมแนวทางการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้น

10 มีนาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรครั้งที่ 1/2565

7 มีนาคม 2565

กรมสรรพสามิตชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการตามมาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

25 กุมภาพันธ์ 2565

กรมสรรพสามิตร่วมแถลงข่าวมาตรการภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

22 กุมภาพันธ์ 2565

สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบขอเข้าพบเพื่อหารือเรื่อง ปราบปรามบุหรี่เถื่อน

12 พฤศจิกายน 2564.

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สาร Maker

1 พฤศจิกายน 2564

การประชุมการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์

29 ตุลาคม 2564

การประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตั้งระบบ AIS ในเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียว

18 ตุลาคม 2564