โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  สายด่วน 1713 (ในวันและเวลาราชการ)
  โทรศัพท์สายตรงหมายเลข 0 2668 6618 (ในวันและเวลาราชการ)
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) excise_hotline@excise.go.th
  เว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ดังนี้
  • ช่องทาง “ร้องเรียนร้องทุกข์/ร้องเรียนทั่วไป”
  • ช่องทาง “การติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น”
  • ช่องทาง “การร้องเรียนการทุจริต”
  ตู้รับความคิดเห็นและร้องเรียน ซึ่งติดตั้งที่กรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศ
  ตู้ ปณ.10 ไปรษณีย์ดุสิต กรุงเทพ 10300 (เจ้าหน้าที่ไขตู้ทุกวันจันทร์)
  ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์บริการประชาชน กรมสรรพสามิต ชั้น 5 เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  หนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป โดยส่งมาที่กรมสรรพสามิต เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสรรพสามิตพื้นที่
 •  

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการปีงบประมาณ 2564
   • การวิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์/ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   • โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
   • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   • ข้อมูลผลการดำเนินการของโครงการเปิดโอกาสฯ
  • การดำเนินการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมสรรพสามิต

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์การดำเนินงานมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NCD (พ.ศ. 2564 - 2573) หรือเเผนการลดก๊าซเรือนกระจกในหน่วยงาน

5 เม.ย. 2564 10:00 น.

การประชุม ความคืบหน้างานดำเนินการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) ติดตามการขอยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

3 เม.ย. 2564 11:11 น.

การประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) (AMCHAM Thailand)

22 มี.ค. 2564 11:08 น.

การประชุมหารือระหว่างสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและกรมสรรพสามิต

15 มี.ค. 2564 13:00 น.

การประชุมหารือระหว่างกรมสรรพสามิตกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

11 มี.ค. 2564 12:00 น.

การประชุมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการสกัดแอลกอฮอล์ (แอลกอฮอล์แปลงสภาพ)

25 ก.พ. 2564 11:11 น.

การประชุมเพื่อพิจารณากฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.2560

24 ก.พ. 2564 09:00 น.

การประชุม เเนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศ (ครั้งที่ 3)

11 ก.พ. 2564 11:00 น.

การประชุม การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ติดตามการขอยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าน้ำมันเเละผลิตภัณฑ์น้ำมัน ครั้งที่ 2

3 ก.พ. 2564 12:01 น.

การประชุมเเนวทางการกำหนดคุณสมบัติรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเเละเเบตเตอรี่ (ด้านเทคนิค)

29 ม.ค. 2564 13:28 น.

การประชุมเรื่อง การสนับสนุนอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศ

20 ม.ค. 2564 11:38 น.

การสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568) ครั้งที่ 5

29 ธ.ค. 2563 11:25 น.

การประชุมรับฟังและเสนอความคิดเห็น เรื่อง การติดตั้งเครื่องฉีดสาร Maker (Injector) ในน้ำมันเบนซิน

22 ธ.ค. 2563 16:03 น.

การสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568)

21 ธ.ค. 2563 14:08

การสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568) ครั้งที่ 3

14 ธ.ค. 2563 14:42 น.

การประชุม การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ติดตามการขอยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

14 ธ.ค. 2563 12:07 น.

การประชุมแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีรถยนต์เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต

8 ธ.ค. 2563 10:49 น.

งานสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2568)

27 ต.ค. 2563 17.59 น.