กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

ารปล่อยแถวรถสายตรวจออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิต

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสำรวจราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิตเพื่อแสดงความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าสรรพสามิตแก่กรมสรรพสามิตระหว่างกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิต ครบรอบวันสถาปนาปีที่ 86

เดินหน้าพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่สรรพสามิต 4.0 พร้อมเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หลักการอิงภาระภาษีที่จัดเก็บภาษีในปัจจุบัน ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค

กรมสรรพสามิตปฏิรูปโครงสร้างของระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและแนวทาง การจัดเก็บภาษีแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตนาคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

กรมสรรพสามิตเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมอธิบดีสรรพสามิตอาเซียน The ASEAN Director-General Meeting on Excise Taxation

อธิบดีสรรพสามิตอาเซียนประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านนโยบาย และการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สรรพสามิตครบรอบ 85 ปี มุ่งสู่การเป็นผู้นำการจัดเก็บภาษีที่ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

17 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา