กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศราคาขายปลีกแนะนำ ครั้งที่ 1/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศราคาขายปลีกแนะนำ ครั้งที่ 1/2565 มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565