กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สาร Maker

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สาร Maker โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1พฤศจิกายน 2564