กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังความเชื่อมโยงของกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน แบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) ของกรมสรรพสามิตในอนาคต

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังความเชื่อมโยงของกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) ของกรมสรรพสามิตในอนาคตและร่างแผนการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต (Process Improvement and Redesign) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564