กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตให้สัมภาษณ์กับสำนักตรวจสอบระบบสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การประเมินการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls)

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการให้สัมภาษณ์กับสำนักตรวจสอบระบบสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การประเมินการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมผ่านระบบ zoom (VDO Conference) ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564