กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุม คณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเเละขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2564

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเเละขับเคลื่อนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกรมสรรพสามิต(Command Room) อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564