กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ”

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ” ซึ่งจัดอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้มีแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการพัสดุที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อสร้างเครือข่ายการตรวจสอบระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในกับสำนักงานสรรพสามิตภาค ซึ่งได้รับเกียรติจากกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564