กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2567

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและรับทราบรายงานผลการดำเนินโครงการจำแหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567