กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

การประชุมกำหนดแนวทางการตรวจสถานบริการและแนวทางการขอตรวจสอบและอายัดสินค้าที่ฝากส่งเข้าสู่เส้นทางของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการตรวจสถานบริการและแนวทางการขอตรวจสอบและอายัดสินค้าที่ฝากส่งเข้าสู่เส้นทางของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีนายพยุง บุญสมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้อง 208 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งทางระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567