กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ภาพข่าว

กรมสรรพสามิตจัดอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะ Soft Skill ของคนทำงานในยุคดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะ Soft Skill ของคนทำงานในยุคดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Power BI เครื่องมือในการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและเป็นแนวทางสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากรมสรรพสามิตให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จากสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง ในสังกัดส่วนกลาง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 รวมทั้งหมด 50 คน โดยมี นางวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล และทีมงานจากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้อง 308 ตึกคอมพิวเตอร์วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567