กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

สรรพสามิตครองรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 พร้อมอีก 2 รางวัลเลิศรัฐ เดินหน้ายกระดับกรมฯ สร้างมาตรฐานสากล ใช้ภาษีสรรพสามิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เน้น ESG เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

กรมสรรพสามิตรับรางวัล”เกียรติยศเลิศรัฐ หรือรางวัล Super เลิศรัฐ” ประจำปี 2566 และ 2 รางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับ Advance และสาขารางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ในระดับดี จากผลงานระบบ Blockchain เน้นน้ำการยกระดับกรมฯในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้มอบรางวัล “เกียรติยศเลิศรัฐ” ประจำปี 2566 ให้กับกรมสรรพสามิต ในฐานะหน่วยงานที่มีความโดดเด่นได้รับรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบที่มีความสำเร็จในการพัฒนาที่เป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานการปฏิบัติราชการจนมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน สามารถเป็นแบบอย่างและแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กับองค์กรอื่นนำไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งได้สร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมอบอีก 2 รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย

1. รางวัลเลิศรัฐ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 หรือ PMQA 4.0 ในระดับก้าวหน้า (Advance) ซึ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเข้าสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ที่ตอบโจทย์เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของประเทศ การสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชน และการเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

2. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ในระดับดี จากผลงาน ระบบบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขอยกเว้นภาษีสำหรับการส่งออกสินค้าน้ำมันของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับการดำเนินงานของกรมฯ ด้วยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ตามยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน” และกลยุทธ์ EASE Excise ซึ่งประกอบด้วย

E (ESG) ใช้ภาษีสรรพสามิตในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรร มาภิบาล

A (Agile) การทำงานให้เกิดความคล่องตัว

S (Standard) การยกระดับการทำงานให้มีมาตรฐาน

E (End to End Service) การดำเนินงานโดยไร้รอยต่อ สามารถเชื่อมโยงทุกระบบ และหน่วยงานเข้า ด้วยกัน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่บุคลากรของกรมฯได้ช่วยกันกำหนดขึ้นมาเป็นการยกระดับการทำงานของกรมฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบุคลากรทุกคนในกรมฯมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งนี้ โดยมุ่งหวังที่จะให้ กรมสรรพสามิตช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นงานและภารกิจที่จะส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ปรับเปลี่ยนยกระดับให้กรมของเรามีมาตรฐาน เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

การยกระดับการทำงานทั้งหมดล้วนส่งผลดีต่อกรมสรรพสามิต ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐนี้ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ยืนยันว่าสรรพสามิตเดินมาถูกทางกรมฯยังมีรูปแบบการทำงาน โดยการนำทักษะใหม่ๆมาปรับใช้ มีการนำ Design Thinking มาใช้ในการเปิดรับฟังมุมมองความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในฯ และภายนอกองค์กร อาทิ ผู้ประกอบการ ผู้เสียภาษีสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำเทคโนโลยี Data Driven มาขับเคลื่อนองค์กร การทำในเรื่องของ UX หรือ User Experience สิ่งต่างเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่กรมสรรพสามิตนำมาใช้เพื่อยกระดับการดำเนินงานทั้งระบบ และสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของชาวสรรพสามิต ที่มุ่งมั่นร่วมกันในการเดินหน้าตามหน้ายุทธศาสตร์ที่วางไว้ จนเป็นที่ประจักษ์ และสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของชาวสรรพสามิต ที่มุ่งมั่นร่วมกันในการเดินหน้าตามหน้ายุทธศาสตร์ที่วางไว้